تقویت حافظه موش‌های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در اثر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

بیماران دیابتی مشکلاتی در کاهش حافظه را نشان می‌دهند که ناشی از اختلال متابولیسم گلوکز می‌باشد. مکمل‌های حاوی کروم زیستی ممکن است مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2 را کاهش داده و موجب بهبود حافظه شوند. کروم زیستی می‌تواند با غنی ‌سازی کروم معدنی در مخمر ایجاد شود. براساس مطالعات انجام شده آهن نه تنها نقش مهمی را در تولید میلین و هم‌ چنین نوروترانسمیترهایی سلولی دارد بلکه روی جذب کروم در بدن نیز تأثیر دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر آهن و کروم زیستی غنی ‌شده در مخمر بر حافظه رت‌های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (STZ) می‌باشد. در این تحقیق 49 موش رت نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 30±200 گرم با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (50میلی گرم بر کیلوگرم وزن رت) دیابتی شدند. ساخت کروم زیستی با غنی‌سازی این ماده در مخمر تک سلولی انجام گرفته و تغذیه با غلظت‌ های مختلف مخمر با حل کردن مقدار مشخصی مخمر غنی شده در غذای رت‌ها در مدت 4 هفته صورت پذیرفت. در پایان دوره وزن رت‌ها نسبت به نمونه های شاهد، مقایسه و سنجش یادگیری با استفاده از ماز شعاعی هشت بازویی انجام شد. نتایج نشان داد کروم زیستی به تنهایی و در ترکیب با آهن در درمان دیابت براساس شاخص وزن رت‌های تحت آزمایش مؤثر بوده و موجب بهبودی حافظه رت‌های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه شاهد دیابتی می‌شوند  (0/05>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Memory enhancement in induced diabetic rats fed with the organic chromium enriched in unicellular yeasts

نویسندگان [English]

  • Behjat Amiri
  • Mehdi Mohamadzade
department of biology, faculty of science, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Diabetic patients normally show reduction in the memory which are caused by impaired glucose metabolism. It is believed that biological chromium supplements may reduce insulin resistance in type 2 diabetes that improves memory of patients. Organic chromium can be produced and enriched in yeast cells. According to some studies iron not only plays an important role in Myelin and neurotransmitter production but also have some effects on organic chrome absorbance in body. The aim of this study was to evaluate the effect of iron and chromium enriched yeast on memory of induced diabetic rats. In this study, the diabetes induced in 49 adult male Wistar rats in the weight range 200 ± 30 gr with an intra-peritoneal injection of streptozotocin (50 mg/kg). Organic Chrome was created by enriching of chromium in yeast cells which subsequently was fed in various doses to the Rates by dissolving a certain amounts in the food of rats. The experiments were assigned to 4 weeks in which at the end of experiments the weight of the mice compared to control groups.  Memory enhancement test was provided using eight-arm radial Maze. The results based on the weight and memory test on samples revealed that the combination of the biological chromium and iron in the treatment of diabetes can improve memory diabetic mice under the effective control of diabetes treatments as compared to (0/05>p).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Memory
  • organic chromium
  • enriched yeast