تقویت حافظه موش‌های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در اثر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

بیماران دیابتی مشکلاتی در کاهش حافظه را نشان می‌دهند که ناشی از اختلال متابولیسم گلوکز می‌باشد. مکمل‌های حاوی کروم زیستی ممکن است مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2 را کاهش داده و موجب بهبود حافظه شوند. کروم زیستی می‌تواند با غنی ‌سازی کروم معدنی در مخمر ایجاد شود. براساس مطالعات انجام شده آهن نه تنها نقش مهمی را در تولید میلین و هم‌ چنین نوروترانسمیترهایی سلولی دارد بلکه روی جذب کروم در بدن نیز تأثیر دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر آهن و کروم زیستی غنی ‌شده در مخمر بر حافظه رت‌های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (STZ) می‌باشد. در این تحقیق 49 موش رت نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 30±200 گرم با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (50میلی گرم بر کیلوگرم وزن رت) دیابتی شدند. ساخت کروم زیستی با غنی‌سازی این ماده در مخمر تک سلولی انجام گرفته و تغذیه با غلظت‌ های مختلف مخمر با حل کردن مقدار مشخصی مخمر غنی شده در غذای رت‌ها در مدت 4 هفته صورت پذیرفت. در پایان دوره وزن رت‌ها نسبت به نمونه های شاهد، مقایسه و سنجش یادگیری با استفاده از ماز شعاعی هشت بازویی انجام شد. نتایج نشان داد کروم زیستی به تنهایی و در ترکیب با آهن در درمان دیابت براساس شاخص وزن رت‌های تحت آزمایش مؤثر بوده و موجب بهبودی حافظه رت‌های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه شاهد دیابتی می‌شوند  (0/05>p).

کلیدواژه‌ها