بررسی وشناسایی گونه ای Ostracoda کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر و ارتباط تراکم آن با فاکتورهای محیطی در بازه زمانی زمستان و بهار (حد فاصل نور تا نوشهر)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،صندوق پستی: 14515-775

2 گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، صندوق پستی: 155

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

5 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

مطالعه و بررسی زیستگاه‌ های دریای ایران به ‌ویژه دریای خزر به ‌عنوان یکی از مهم ‌ترین منابع آبی کشور و بزرگ‌ ترین دریاچه لب ‌شور از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هدف این تحقیق شناخت بهتر جوامع میوبنتیک دریای خزرمی ‌باشد در این تحقیق از استراکودا به ‌عنوان شاخص ‌های زیستی مناسب جهت بررسی شرایط زیست محیطی بستر استفاده شده است. محل جغرافیایی مورد مطالعه حد فاصل سواحل شهرستان نور تا نوشهر می ‌باشد. در این پژوهش نمونه ‌برداری در 2 فصل (زمستان 1390و بهار 1391) در طول 4 ترانسکت، هریک با 4 ایستگاه (در اعماق5،10و15،20، متر) با استفاده از گرب ون وین انجام شده است. عوامل فیزیکی و شیمیایی آب نزدیک بستر شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول، pH و هدایت الکتریکی هنگام نمونه ‌برداری اندازه‌ گیری شد، سایر بررسی‌ های رسوب‌ شناسی در محیط آزمایشگاهی انجام شد. براساس مطالعات انجام شده ساختار رسوبی بستر در محدوده مورد بررسی شامل ماسه ریز، ماسه بسیار ریز، سیلت و رس تعیین گردید. از میان عوامل محیطی همبستگی مثبت و معنی‌ داری بین فراوانی استراکودا با میزان هدایت الکتریکی ومواد آلی جود دارد (0/05>P). در این مطالعه، تعداد 9 گونه استراکودا متعلق به 7جنس از 7خانواده شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها