بررسی وشناسایی گونه ای Ostracoda کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر و ارتباط تراکم آن با فاکتورهای محیطی در بازه زمانی زمستان و بهار (حد فاصل نور تا نوشهر)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،صندوق پستی: 14515-775

2 گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، صندوق پستی: 155

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

5 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

مطالعه و بررسی زیستگاه‌ های دریای ایران به ‌ویژه دریای خزر به ‌عنوان یکی از مهم ‌ترین منابع آبی کشور و بزرگ‌ ترین دریاچه لب ‌شور از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هدف این تحقیق شناخت بهتر جوامع میوبنتیک دریای خزرمی ‌باشد در این تحقیق از استراکودا به ‌عنوان شاخص ‌های زیستی مناسب جهت بررسی شرایط زیست محیطی بستر استفاده شده است. محل جغرافیایی مورد مطالعه حد فاصل سواحل شهرستان نور تا نوشهر می ‌باشد. در این پژوهش نمونه ‌برداری در 2 فصل (زمستان 1390و بهار 1391) در طول 4 ترانسکت، هریک با 4 ایستگاه (در اعماق5،10و15،20، متر) با استفاده از گرب ون وین انجام شده است. عوامل فیزیکی و شیمیایی آب نزدیک بستر شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول، pH و هدایت الکتریکی هنگام نمونه ‌برداری اندازه‌ گیری شد، سایر بررسی‌ های رسوب‌ شناسی در محیط آزمایشگاهی انجام شد. براساس مطالعات انجام شده ساختار رسوبی بستر در محدوده مورد بررسی شامل ماسه ریز، ماسه بسیار ریز، سیلت و رس تعیین گردید. از میان عوامل محیطی همبستگی مثبت و معنی‌ داری بین فراوانی استراکودا با میزان هدایت الکتریکی ومواد آلی جود دارد (0/05>P). در این مطالعه، تعداد 9 گونه استراکودا متعلق به 7جنس از 7خانواده شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity and distribution pattern of benthic Ostracoda in the sediments of southern Caspian sea in winter and spring period (from Noor to Noshahr)

نویسندگان [English]

  • Hosna Hatami Lankarani 1
  • Babak Moghaddasi 2
  • Masoumeh Sohrabi Molla Yousefi 3
  • Seyed Mohammad Bagher Nabavi 4
  • Gholam Hossein Vousoghi 5
1 Marine Biology Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, POBox: 14515-775
2 Department of Natural Resources, Islamic Azad University Savadkoh, Mailbox: 155
3 Department of Geology, Islamic Azad University, Branch of IslamShahr
4 Department of Marine Biology, College of Marine Science, University of Marine Science and Technology Khorramshahr, POBox: 669
5 Marine Biology Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, POBox: 14515-775
چکیده [English]

 Caspian Sea in Iran, particularly in the study of habitat as one of the most important water resources in the country and the largest brackish lake is of remarkable importance . The purpose of this research is to better understand the research community Khzrmy Myvbntyk Sea Ostracoda as environmental indicators suitable for assessing the environmental context are used. Geographical location between the coastal city of Nor to NOSHAHR is studied . This study sampled in two seasons (winter 1390 and spring 1391) along four transects , each with 4 stations ( at depths of 20 and 5,10,15 mm ) was performed using grab Van Vienna . Physical and chemical factors in the water near the seabed , including temperature , dissolved oxygen , pH and electrical conductivity were measured during sampling , sediment and other geological studies were conducted in a laboratory setting . Based on studies of the sediments in the area consist of fine sand , very fine sand , silt and clay were determined. Among the environmental factors, significant positive correlation between the abundance of Ostracoda with the amount of electrical conductivity of organic materials and Jude Law (P<0/05). In this study , Ostracoda 9 species belonging to 7 genera of 7 families were identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Ostracoda
  • benthic