بررسی عوامل محیطی موثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870) در رودخانه شیرود، استان مازندران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 ﺑﺨﺶ ﺁﺑﺰﻱﭘﺮﻭﺭﻱ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ، ساری، صندوق پستی:961

چکیده

در این پژوهش برخی فاکتورهای محیطی شامل دما، pH، هدایت الکتریکی، سرعت متوسط جریان آب، شفافیت و وضعیت آب و هوا به‌ عنوان عوامل محیطی موثر بر مهاجرت دهان‌ گرد دریای خزر به رودخانه شیرود در فصل بهار و پاییز 1391 مورد بررسی قرار گرفت. برآورد تعداد ماهیان مهاجر به رودخانه از طریق مشاهده چشمی در مناطق راه‌ ماهی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که مهاجرت ماهیان در فصل بهار از تاریخ 20 بهمن تا 11 اردیبهشت و در فصل پاییز از 4 مهر ماه تا 1 آبان ادامه دارد. اوج مهاجرت در فصل بهار در 9 اسفند ماه، و در فصل پاییز در 24 مهرماه بود. بیش ‌ترین درصد مهاجرت در هر دو فصل در شب و  کم ‌ترین درصد مهاجرت در صبح بود. بیش‌ترین میزان مهاجرت در هوای نیمه ابری بود و در روز برفی مهاجرت به‌ طور کامل متوقف شد. pH در طی دوره مهاجرت بین 8/5 – 8/2 متغیر بود و فقط در روز برفی pH به 7/5 رسید. دامنه دمایی مهاجرت در بهار بین 21-7/8 درجه سانتی ‌گراد (اوج مهاجرت در دمای 10/8 درجه سانتی‌ گراد) و در پاییز بین 24-19/8 درجه سانتی ‌گراد (اوج مهاجرت در دمای 21/3 درجه سانتی‌ گراد) متغیر بود. در بهار، زمان مهاجرت و وضعیت ابرناکی هوا در میزان مهاجرت تاثیر معنی ‌داری داشتند درصورتی‌ که در پاییز هیچ‌‌ کدام از متغیر‌های محیطی اثر معنی‌ دار نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of environmental parameters on reproductive migration of Caspian lamprey (Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870) in the Shiroud River, Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Majid Rasta 1
  • Rassoul Ghorbani 1
  • Abdol Majid Hajimoradloo 1
  • Seyed Mohammad Vahid Farabi 2
  • Fakhrieh Shiroud Mirzaei 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, POBox: 487-49175
2 Dept. of Aquaculture, Caspian Sea Ecological Research
چکیده [English]

In this study, some environmental parameters including temperature, pH, electrical conductivity, mean water velocity, water transparency and weather as environmental influencing factors on migration of Caspiomyzon wagneri into Shirud River was investigated in spring and fall 2011. The estimated number of migratory fishes in the river through observation of  the fishway. Results showed that in spring, the migration period started in 9 February untill 1 May, and in fall, 26 September untill 23 October. Migration peak occurred on 28 February and 16 October on spring and fall seasons, respectively. The maximum rate of migration occurred at night in semi-cloudy weather but the minimum amount of it, was in the morning. pH range changed 8.2-8.5 and decrease to 7.5 when it was snowy. In spring, the temperature range changed from 7.8 to 21°C and migrate peak was conducted at 10.8°C but in fall, this range was between 19.8-24°C and the peak migration was observed at 21.3°C. The migration time and cloudy weather were known as significantly effective parameters in the reproductive migration of Caspian Lamprey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspiomyzon wagneri
  • Reproduction immigration
  • Shirud River