بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippi, 1863) در رودخانه تجن، استان مازندران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

جهت بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن (محدوده سد شهید رجایی تا دوراهی کیاسر) در طی سال 1391 به ‌صورت ماهانه در سه ایستگاه نمونه ‌برداری انجام شد. به این منظور نمونه ‌های ماهی با دستگاه الکتروشوکر و بزرگ بی ‌مهرگان کفزی به ‌کمک سوربر سمپلر صید گردید. پس از زیست‌ سنجی اولیه و جداسازی فلس ‌ها جهت تعیین سن، طول و وزن دستگاه گوارش ماهی ها از بدن ماهی خارج گردید. میزان شاخص خالی بودن معده در این ماهی در دو جنس نر و ماده در فصول و سنین مختلف نشان داده که این گونه در رودخانه تجن پرخور می ‌باشد. میانگین عددی طول نسبی روده در دو جنس نر و ماده در فصول مختلف و در سنین مختلف به ترتیب 0/66 و 0/65 به‌دست آمد (0/05>P) که حاکی از تمایل این گونه به گوشت‌ خواری است. بررسی شاخص پر بودن معده در دو جنس نر و ماده در فصول مختلف سال، نشان ‌دهنده وضعیت نامطلوب غذایی در این ماهیان بود. بررسی همین شاخص در سنین مختلف نشان داد که با افزایش سن میزان این شاخص کاهش محسوسی دارد (0/05>P). بررسی شاخص ارجحیت غذایی در هر دو جنس نر و ماده در فصول مختلف و هم‌ چنین در سنین مختلف نشان داد که راسته تریکوپترا غذای اصلی این ماهی بود. شاخص فراوانی کمی موجودات بلعیده شده حاکی از فراوانی بالای راسته تریکوپترا در روده ماهی خیاطه در همه فصول و همه سنین بود. بررسی شاخص وضعیت در دو جنس نر و ماده نشان داد که میزان آن در جنس ماده بیش‌ تر از جنس نر بود (0/05>P). نتایج این تحقیق نشان داد که ماده غذایی تریکوپترا در فصول و سنین مختلف برای ماهی خیاطه غذای غالب و عمومی بوده است.

کلیدواژه‌ها