بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippi, 1863) در رودخانه تجن، استان مازندران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

جهت بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن (محدوده سد شهید رجایی تا دوراهی کیاسر) در طی سال 1391 به ‌صورت ماهانه در سه ایستگاه نمونه ‌برداری انجام شد. به این منظور نمونه ‌های ماهی با دستگاه الکتروشوکر و بزرگ بی ‌مهرگان کفزی به ‌کمک سوربر سمپلر صید گردید. پس از زیست‌ سنجی اولیه و جداسازی فلس ‌ها جهت تعیین سن، طول و وزن دستگاه گوارش ماهی ها از بدن ماهی خارج گردید. میزان شاخص خالی بودن معده در این ماهی در دو جنس نر و ماده در فصول و سنین مختلف نشان داده که این گونه در رودخانه تجن پرخور می ‌باشد. میانگین عددی طول نسبی روده در دو جنس نر و ماده در فصول مختلف و در سنین مختلف به ترتیب 0/66 و 0/65 به‌دست آمد (0/05>P) که حاکی از تمایل این گونه به گوشت‌ خواری است. بررسی شاخص پر بودن معده در دو جنس نر و ماده در فصول مختلف سال، نشان ‌دهنده وضعیت نامطلوب غذایی در این ماهیان بود. بررسی همین شاخص در سنین مختلف نشان داد که با افزایش سن میزان این شاخص کاهش محسوسی دارد (0/05>P). بررسی شاخص ارجحیت غذایی در هر دو جنس نر و ماده در فصول مختلف و هم‌ چنین در سنین مختلف نشان داد که راسته تریکوپترا غذای اصلی این ماهی بود. شاخص فراوانی کمی موجودات بلعیده شده حاکی از فراوانی بالای راسته تریکوپترا در روده ماهی خیاطه در همه فصول و همه سنین بود. بررسی شاخص وضعیت در دو جنس نر و ماده نشان داد که میزان آن در جنس ماده بیش‌ تر از جنس نر بود (0/05>P). نتایج این تحقیق نشان داد که ماده غذایی تریکوپترا در فصول و سنین مختلف برای ماهی خیاطه غذای غالب و عمومی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on feeding habits of spirlin (Alburnoides eichwaldii) in Tajan River, Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Saeid Esmaeilpoor poode 1
  • Hossein Rahmani 1
  • Rasul Ghorbani 2
1 Department of Fishery, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O.Box: 578, Sari, Iran
2 Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box: 49175-487, Gorgan, Iran
چکیده [English]

To study the diet of Spirlin (Alburnoides eichwaldii), samples were caught monthly from three stations in the Tajan River from April 2012 to March 2013. For this purpose, samples of fishes were caught with electroshocker and benthic invertebrates were collected with surbr Sampler. After primary biometry and separation of scales to determine age, their gastrointestinal systems were removed and diets were determined. Vacuity Index (CV) in both sexes in different seasons and at different ages, which proves that Spirlin is among greedy fishes. Mean of relative length of the gut (RLG) in both male and female and at different ages in different seasons are 0.66 and 0.65 respectively (P<0.05), be showed that these species tend to be carnivores. Index of fullness (IF) in both sexes at different seasons of the year, be showed that feeding of Spirlin are not appropriate. This index in different ages be showed with increasing age, rate of the index was decreased (P<0.05). Food preference (FP) in both sexes in different seasons and at different ages showed Trichoptera was main food of this fish. Also, abundance of organisms ingested (P) in all seasons and ages suggests a high abundance of Trichoptera Order in Spirlin’s gut. Rate for all prey were significantly different at all ages (P<0.05). Food selectivity index (E) was positive in all seasons, which represents the Spirlin tend to feed on Trichoptera at all seasons of the year. Condition index (K) in both males and females showed is higher in females than males (P<0.05). This study represents that Trichoptera was dominate and public food of this fish in seasons and different ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Alburnoides eichwaldii
  • Gastrointestinal system
  • Tajan River