پایش رودخانه زیارت با بهره گیری از فون بزرگ بی مهرگان کفزی، استان گلستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

بزرگ بی‌ مهرگان کفزی نقش مهمی را در چرخه زیستی منابع آبی دارند. این پژوهش به هدف پایش کیفی رودخانه زیارت در استان گلستان با بهره ‌گیری از فون بزرگ بی ‌ مهرگان کفزی طی دوره 6 ماهه (بهار و تابستان 1391) صورت گرفت. نمونه ‌برداری از فون بزرگ‌ بی ‌مهرگان، با استفاده از نمونه ‌بردار سوربر انجام شد و نتایج حاصل از بررسی‌ ها نشان داد که در مورد هر 5 شاخص مورد بررسی (شاخص‌ های تراکم، شانون، تشابه، مارگالف و شیرونومیده /EPT) بین ایستگاه ‌ها و ماه‌ های مختلف تفاوت زیادی مشاهده نشده است که علت اصلی آن وقوع سیل ‌های ماهانه می ‌باشد. در مجموع نتایج به ‌دست آمده، شرایط کیفی رودخانه زیارت نامطلوب معرفی شد. هم ‌چنین شاخص ‌های زیستی معرف ‌هایی مناسب جهت ارزیابی اکوسیستم ‌های آبی بوده که در کنار پارامترهای فیزیکوشیمیایی و کمیت باکتریایی می ‌توانند سیمای کلی اکوسیستم را ترسیم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of Zyarat Stream by macro invertebrate fauna Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Niloufar Norouzi
  • Rasul Ghorbani
  • Amir Sadoddin
  • Masoud Molae
  • Aliasghar Naimee
Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box: 49175-487, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Benthic macroinvertebrate fauna  have importance role in biological cycle in water resources. This research was done in order to assess water quality using benthic macroinvertebrate. Sampling of benthic macroinvertebrate was achieved by surber sampler and the results showed no significant difference between different stations and months for each 5 indices (Shanon- winner, Margaloph, EPT/Shironomidae, Density and Symmetry indices) that the main cause of it was flood monthly that occurred. As for present results quality condition of Zyarat Straem was unsuitable, Also biological indices were as the suit indicatores of aquatic ecosystems beside of physio-chemical parameters and bactrial quality calculation show general appearance ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monitoring
  • Macrobenthos
  • Biological indices
  • Zyarat Stream