تاثیر روغن ضایعات‌طیور به عنوان منبع تامین کننده چربی جیره، بر فاکتور‌های رشد و میزان انباشت چربی در کبد ماهی‌های‌ پرواری قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

چکیده

به‌ منظور بررسی امکان استفاده از روغن ضایعات طیور به‌ عنوان منبع انرژی و چربی مکمل در جیره ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌ کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss)، آزمایشی درقالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و سه تکرار برای هر تیمار در یک سیستم نیمه ‌بسته پرورش ماهی با میانگین دمای 1/19±‌11/2 درجه سانتی‌ گراد (انحراف استاندارد±میانگین) طراحی و اجرا گردید. واحدهای آزمایشی شامل حوضچه‌ های فایبرگلاس با حجم مفید 100 لیتر و تعویض آب 1/5 لیتر بردقیقه بود. ماهیان پرواری با میانگین وزنی  0/38±21/67 گرم به ‌مدت هشت هفته با سه جیره ‌یکسان از نظر ترکیب شیمیایی و منابع چربی مکمل متفاوت (%100 روغن ماهی (تیمار شاهد)، %50 روغن ضایعات طیور و %50 روغن ماهی (تیمار1) و %100 روغن ضایعات طیور (تیمار 2) ) تغذیه شدند. نتایج حاصل در پایان آزمایش، تفاوت معنی‌داری (0/05>P) را در پارامتر‌های وزن نهایی، نسبت بازده پروتئین، پروتئین تثبیت‌شده، میزان پروتئین عضلات، فاکتور وضعیت، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی دربین گروه‌های آزمایشی نشان داد. استفاده از تیمار 50% باعث گردید تا ماهی‌های این گروه آزمایشی، در مقایسه با سایر گروه‌ ها در شاخص‌هایی نظیر ضریب تبدیل غذا، پروتئین تثبیت‌شده، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت از برتری معنی ‌داری (0/05>P) برخوردار باشند. در مجموع یافته‌ های این تحقیق نشان داد که استفاده توأم از روغن ماهی و روغن ضایعات طیور با نسبت برابر به‌ عنوان مکمل چربی جیره می‌ تواند به ‌شکل مطلوبی احتیاجات غذایی ماهیان قزل‌ آلای پرورشی به انرژی و اسیدهای چرب را تامین نماید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of poultry waste oil as a source of dietary fat on growth performance and Fat accumulation in the liver tissue in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Eisa Ebrahimi
  • Amir Mani Varnoosfaderani
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

To investigate the feasibility of using poultry waste oil as an energy source in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diets, an experiment designed by a completely randomized plan with three treatments and three replications for each treatment in a semi-closed aquaculture system, with an average temperature of 19.1±2.11°C (Mean±‌ SD). The experimental units consisted of fiberglass tanks with a useful volume of 100 liters by 1.5 liter per minute water replacing. Fattened fish weighted average 21.67±0.38 g were fed for eight weeks, with three of the same chemical composition and different fat sources diets (including 100% fish oil (control), 50% of poultry waste oil and 50% fish oil (treatment 1) and 100% of poultry waste oil (treatment 2)). The results of the experiment, showed significant difference in final weight, protein efficiency ratio, established protein, rate of muscle protein, condition factor, SGR and FCR between the experimental groups. Usage of treatment by 50% replacement led to fish in this experimental group, compared with the other groups on measures such as: feed conversion ratio, established protein, specific growth rate and condition factor was significantly superior (p>0.05). Overall findings indicate that the combined use of fish oil and poultry waste oil with equal proportion can be a good way to provide energy and fatty acids for rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • Fulton's condition factor
  • Specific growth rate
  • Protein efficiency ratio
  • Food conversion ratio