تاثیر نانوذره روی در جیره غذایی بر شاخص‏ های اریتروسیتی بچه ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه بهداشت و بیماری‏های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6453

3 گروه بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر نانوذره روی به‌ عنوان مکمل معدنی در جیره غذایی بر خصوصیات خون ‏شناسی ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان شامل تعداد گلبول‏ های قرمز همراه با اندیس‏ های خونی پرداخت. تعداد 900 قطعه بچه ‌ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان (5/41±17/22 گرم) تهیه و پس از توزیع تصادفی به تعداد مساوی میان 18 فضای آزمایشی (شش تیمار با سه تکرار) برای 2 روز با شرایط کارگاهی سازگار شدند. جیره پایه بدون افزودن مکمل روی آماده و به‌ عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. پنج جیره غذایی دیگر با افزودن 10، 30، 50 و 70 میلی ‏گرم نانوذره روی (قطر 40 تا 60 نانومتر) و 70 میلی ‏گرم سولفات روی به هر کیلوگرم غذای پایه به ‌عنوان تیمارهای مختلف آزمایشی تهیه گردیدند. ماهیان برای 8 هفته با جیزه‎های مربوط به هر تیمار تغذیه و ویژگی ‏های اریتروسیتی آن ‌ها در انتهای آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد میزان هموگلوبین، هماتوکریت، و متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) در تیمار 50 میلی ‏گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره در بالاترین میزان نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی قرار داشت (0/05>p). هم‌ چنین بیش ‌ترین تعداد گلبول‏ های قرمز و هموگلوبین داخل گلبولی (MCHC) نیز در تیمار 30 میلی‎گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره مشاهده شد، که البته اختلاف معنی ‏داری را با تیمار 50 میلی‎گرم نانوذره روی نشان نداد. یافته ‏های پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر مختلف نانوذره روی به‌ عنوان یکی از اشکال نوین عناصر فلزی موجب بهبود اغلب شاخص‏ های اریتروسیتی بچه ‌ماهی قزل ‏آلای رنگین ‏کمان می ‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nano Zinc as a Diet supplementation on Erythrocyte Indices of Rainbow Trout Fingerlings (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)

نویسندگان [English]

  • Maryam Jafarpour 1
  • Houman Rajabi Islami 1
  • Mehdi Soltani 2
  • Shahnaz Pourhosseini 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box:775-14515, Tehran, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, PO Box: 6453-14155, Tehran, Iran
3 Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box:775-14515, Tehran, Iran
چکیده [English]

 This study was aimed to evaluate the impact of Nano Zn as dietary zinc source on hematological parameters of rainbow trout including red blood cell (RBC) count and indices. Total number of 900 rainbow trout (17.22±5.41 g) fingerlings were randomly distributed in triplicates among six treatments and adapted to the farm conditions for 2 days. The basal diet were contained no amount of zinc supplementation and considered as the control treatment. The experimental diets were prepared by adding 10, 30, 50 and 70 mg of Nano zinc (40-60 nm diameters) and 70 mg zinc sulfate per each kg of basal diet. The fish specimens were fed for 8 weeks with the relevant diet of each treatment and their erythrocyte properties were consider at the end of experiment. The results showed that fish in the 50 mg kg-1 Nano ZnO treatment had the maximum of hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular hemoglobin (MCH) compared to other treatments. The largest numbers of RBCs followed by the mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were also found in the 30 mg kg-1 Nano ZnO treatment, although showed no significant difference with the 50 mg kg-1 Nano ZnO treatment. Findings of the current study indicated that erythrocyte indices of rainbow trout fingerlings could be improved by the Nano Zn supplementation as a new form of physical structure of metal elements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticle
  • zinc
  • Red blood cells
  • Erythrocyte indices
  • Oncorhynchus mykiss