تاثیر قفس‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فلور باکتریایی آب دریاچه سد کارون چهار

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

سد کارون چهار یکی از منابع آبی کشور می‌باشد. با توجه به حجم آبگیری حدود 2/5 میلیارد متر مکعب آب، می‌تواند از نظر آبزی‌پروری مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قفس‌های پرورش ماهی بر بار باکتریاییآب دریاچه سد کارون چهار می‌باشد. بدین منظور نمونه‌برداری از آب دریاچه سد کارون در سال 1391 طی 6 ماه بهار و تابستان و در فواصل مختلف از قفس‌های احداث شده صورت گرفت.نتایج نشان دادکل باکتریو کل کلی‌فرم در تمام نمونه‌های آب حضور داشت. حضور باکتری‌های E.coli، استافیلوکوک و استرپتوکوک در نمونه‌های مورد بررسی به‌ ترتیب 47% ، 70% و 23% تایید شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد باکتری‌های کلی‌فرم و استرپتوکوک دارای اختلاف معنی‌دار بوده (0/01>P) و در مورد کل باکتری، E.coli، استافیلوکوک تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/01<P). هم‌ چنین  نتایج نشان داد درکلدورهموردبررسی درایستگاه‌ های نزدیک قفس بیش ‌ترین تعداد باکتری‌ها مشاهده شد اما این اختلاف تنها در مورد باکتری‌های کلی‌فرم و استرپتوکوک معنی‌دار بود (0/01>P). باقی ‌مانده مواد غذایی و هم ‌چنین فلور روده ماهی می‌توانند در افزایش بار باکتریایی آب به‌خصوص در نزدیکی قفس‌ها موثر باشد اما درکل این مقدار نمی ‌توانند تاثیر چشم‌گیری در منطقه وسیع داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of fish cage rainbow trout Oncorhynchus mykiss on the bacterial flora of Karon dam (no.4)

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Khalili Morcheh Khorti 1
 • Mehdi Soltani 1
 • Houman Rajabi Islami 1
 • Seyed Abdolmajid Mousavi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box:775-14515, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

 The Karoun 4 dam lake with 2/5 billion m3 is one of the important reservoirs in Iran. This can be considered in aquaculture. In this study, the effects of cage culture in bacterial load were investigated. Sampling of lake water was carried in 2013 for 6 months from April to September. The water samples were provided in several distances from cages. According to the results the presence of some bacteria include Escherichia coli, Staphylococcus and Streptococcus in samples were 47%, 70% and 23% respectively. The variance analysis showed a significant difference between the number of coliform and staphylococcus bacteria (P<0.01) but no significant difference was observed between total bacteria, E. cloi and Staphylococcus (P>0.01).Also the results showed the highest number of bacteria in near cages distances but just the number of coliform and streptococcus have a significant difference (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dam
 • Fish culture
 • rainbow trout
 • cagE
 • Bacterial flora
 • Total count
 • Coliform count
 • E. coli