بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی انگلی در ماهیان پرورشی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

در این مطالعه انگل ‌های ماهی کپور نقره ‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در طی 2 نمونه ‌برداری در دو فصل تابستان و زمستان در استخرهای خاکی در شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای کیفی آب شامل دما، اکسیژن محلول و pH در محل نمونه ‌برداری اندازه‌ گیری شد. ماهیان پس از زیست ‌سنجی براساس روش‌ های متداول انگل ‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. انگل ‌های جداسازی شده شامل:Nematode ، Bothriocephalus spsp.Dactylogyrus، Trichodina sp. و Acanthocephala می ‌باشند. براساس نتایج به ‌دست آمده انگل Dactylogyrus sp.  بیش‌ ترین میانگین فراوانی (0/8) را در ماهی کپور نقره‌ ای و انگل Nematode از بیش ‌ترین فراوانی (0/9) در ماهی کپورمعمولی برخوردار بود که در مقایسه با سایر انگل‌ ها تفاوت معنی‌ داری را نشان می ‌دهند (05/0≥p). بیش‌ ترین شدت آلودگی در ماهی کپورمعمولی مربوط به انگل Bothriocephalus sp. و در ماهی کپور نقره ‌ای مربوط به انگل Trichodina sp. بود. هم ‌چنین نتایج این بررسی نشان داد شدت آلودگی انگل ‌های داخلی (نماتود و سستود) در ماهی کپورمعمولی نسبت به کپور نقره‌ ای افرایش معنی‌ داری داشته است (05/0≥p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and intensity of parasitic infection from Hypophthalmichthys molitrix and Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Milad Shokri 1
  • Farid Firouzbakhsh 2
  • Hossein Rahmani 2
1 Department of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Fishery, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O.Box: 578, Sari, Iran
چکیده [English]

 In this study, Hypophthalmichthys molitrix and Cyprinus carpio᾿s parasites were investigated during two sampling (summer and winter) in the earthen ponds around Ghaemshahr city. Water quality parameters including temperature, dissolved oxygen and pH was measured in the location of the sampling with using of Alcohol thermometer, pH meter and Oxygen meter respectively. Fishes were examined according to common methods of dissection after biometrics. Then The separated parasites were fixed by Formalin solution 10%  and finally  parasites were identified by identification keys. The parasites were found, including: Trichodina sp., Ichthyophthirius sp., Dactylogyrus sp., Bothriocephalus sp., Nematode and Acanthocephala. According to the results Dactylogyrus sp. Were the highest mean frequency (0.8) in Hypophthalmichthys molitrix, and Nematoda were the highest mean frequency (0.9) in Cyprinus carpio, that these parasites showed significant difference compared with the other ones (p≤0.05). The highest intensity of parasitic infections  were Bothriocephalus sp .in Cyprinus carpio and Trichodina sp. in Hypophthalmichthys molitrix. The results of this study showed that intensity of parasitic infection in Cyprinus carpio is a significant increase compared to the Hypophthalmichthys molitrix (p≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasite
  • Intensity of infection
  • Prevalence
  • Hypophthalmichthys molitrix
  • Cyprinus carpio