بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی انگلی در ماهیان پرورشی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

در این مطالعه انگل ‌های ماهی کپور نقره ‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در طی 2 نمونه ‌برداری در دو فصل تابستان و زمستان در استخرهای خاکی در شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای کیفی آب شامل دما، اکسیژن محلول و pH در محل نمونه ‌برداری اندازه‌ گیری شد. ماهیان پس از زیست ‌سنجی براساس روش‌ های متداول انگل ‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. انگل ‌های جداسازی شده شامل:Nematode ، Bothriocephalus spsp.Dactylogyrus، Trichodina sp. و Acanthocephala می ‌باشند. براساس نتایج به ‌دست آمده انگل Dactylogyrus sp.  بیش‌ ترین میانگین فراوانی (0/8) را در ماهی کپور نقره‌ ای و انگل Nematode از بیش ‌ترین فراوانی (0/9) در ماهی کپورمعمولی برخوردار بود که در مقایسه با سایر انگل‌ ها تفاوت معنی‌ داری را نشان می ‌دهند (05/0≥p). بیش‌ ترین شدت آلودگی در ماهی کپورمعمولی مربوط به انگل Bothriocephalus sp. و در ماهی کپور نقره ‌ای مربوط به انگل Trichodina sp. بود. هم ‌چنین نتایج این بررسی نشان داد شدت آلودگی انگل ‌های داخلی (نماتود و سستود) در ماهی کپورمعمولی نسبت به کپور نقره‌ ای افرایش معنی‌ داری داشته است (05/0≥p).

کلیدواژه‌ها