اثر افزودن ویتامین ث به جیره غذایی بر عملکرد رشد، میزان بازماندگی و برخی شاخص های خونی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

ویتامین ث از مواد مغذی مهم در تغذیه آبزیان بوده و در بالا بردن مقاومت آبزی در برابر عوامل استرس‌ زا و افزایش رشد آن‌ ها اهمیت زیادی دارد. تأثیر افزودن مقادیر متفاوت ویتامین‌ثبه ‌شکل ال اسکوربیل-2- پلی فسفات در جیره‌ غذایی به‌ مدت 10 هفته بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص ‌های خونی پاکوی قرمز Piaractus brachypomus بررسی شد. تعداد 240 قطعه بچه‌ ماهی با میانگین وزن اولیه 0/22±3/51 گرم (تعداد 20 ماهی در هر آکواریوم و هر کدام در سه تکرار) با چهار جیره غذایی حاوی سطوح 0، 200، 400 و 800 میلی ‌گرم ویتامین ث در کیلوگرم جیره تغذیه شدند. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره ‌های حاوی ویتامین ث دارای میزان و درصد افزایش وزن بدن و میانگین رشد روزانه بالاتری نسبت به تیمار شاهد بودند (0/05>p). افزایش نرخ رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده از ویتامین ث نسبت به تیمار شاهد مشخص بود، هرچند از اختلاف معنی ‌داری برخوردار نبودند (0/05<p). هموگلوبینو پروتئینکل خون ماهیان تیمارهای مختلف از اختلاف معنی‌ داری برخوردار نبود، ولی ماهیان تغذیه شده با 400 و 800 میلی ‌گرم ویتامین ث، هماتوکریت بیش ‌تری نسبت به ماهیان تیمار شاهد داشتند (0/05>p). استفادهازویتامین ث در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز به‌ دلیل بهبود شاخص ‌های رشد و افزایش میزان هماتوکریت قابل توصیه می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها