اثر افزودن ویتامین ث به جیره غذایی بر عملکرد رشد، میزان بازماندگی و برخی شاخص های خونی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

ویتامین ث از مواد مغذی مهم در تغذیه آبزیان بوده و در بالا بردن مقاومت آبزی در برابر عوامل استرس‌ زا و افزایش رشد آن‌ ها اهمیت زیادی دارد. تأثیر افزودن مقادیر متفاوت ویتامین‌ثبه ‌شکل ال اسکوربیل-2- پلی فسفات در جیره‌ غذایی به‌ مدت 10 هفته بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص ‌های خونی پاکوی قرمز Piaractus brachypomus بررسی شد. تعداد 240 قطعه بچه‌ ماهی با میانگین وزن اولیه 0/22±3/51 گرم (تعداد 20 ماهی در هر آکواریوم و هر کدام در سه تکرار) با چهار جیره غذایی حاوی سطوح 0، 200، 400 و 800 میلی ‌گرم ویتامین ث در کیلوگرم جیره تغذیه شدند. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره ‌های حاوی ویتامین ث دارای میزان و درصد افزایش وزن بدن و میانگین رشد روزانه بالاتری نسبت به تیمار شاهد بودند (0/05>p). افزایش نرخ رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده از ویتامین ث نسبت به تیمار شاهد مشخص بود، هرچند از اختلاف معنی ‌داری برخوردار نبودند (0/05<p). هموگلوبینو پروتئینکل خون ماهیان تیمارهای مختلف از اختلاف معنی‌ داری برخوردار نبود، ولی ماهیان تغذیه شده با 400 و 800 میلی ‌گرم ویتامین ث، هماتوکریت بیش ‌تری نسبت به ماهیان تیمار شاهد داشتند (0/05>p). استفادهازویتامین ث در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز به‌ دلیل بهبود شاخص ‌های رشد و افزایش میزان هماتوکریت قابل توصیه می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation of Vitamin C on growth performance, survival rate and some hematological parameters in red pacu (Piaractus brachypomus)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Hosseini 1
  • Iman Sourinejad 2
  • Sedigheh Ashori 3
1 Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
3 Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, Bandar Abbas branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Vitamin C is an important nutrient in aquatic animal nutrition and has great importance in boosting resistance against stressors and animal growth. Effect of dietary supplementation of different levels of vitamin C in the form of L-ascorbyl-2-polu phosphate on growth, survival and some hematological parameters of red pacu (Piaractus brachypomus) were investigated in ten weeks. A number of 240 fingerlings with mean initial weight of 3.51±0.22 g (20 fish in each aquarium and each with three replicates) were fed with four levels of 0, 200, 400 and 800 mg vitamin C per kg of diet. Results showed that fish fed vitamin C included diets had higher amount and percentage of body weight increase and mean day growth than control fish (P<0.05). The increase of specific growth rate and improvement of food conversion rate were obvious in fish fed vitamin C compared to control treatment although the difference was not significant (p>0.05). The level of hemoglobin and blood total protein were not significantly different between treatments but fish fed 400 and 800 mg vitamin C had a higher level of hematocrit than control fish (P<0.05). Usage of vitamin C is recommendable in Red Pacu diet due to the improvement of growth indices and the increase of hematocrit level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin C
  • Growth indices
  • Hematology
  • Red Pacu
  • Piaractus brachypomus