بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در ماهی سفیدک سیستان ( Schizothorax zarudnyi)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

3 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، صندوق پستی: 56499-99717

4 گروه پاتولوژی، پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

5 پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

چکیده

در تحقیق حاضر به‌ منظور سنجش فعالیت آنزیم ‌های گوارشی از 12 عدد ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در قالب 4 گروه (3عدد ماهی در هر گروه) با متوسط وزن 6/3±141/6، 2/63±209/5، 9/6±263/1 و 26/9±326/15 گرم استفاده شد. با توجه به تفاوت فعالیت آنزیم ‌های گوارشی در طول روده، سنجش آنزیم‌ های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در سه بخش قدامی، میانی و خلفی روده انجام شد. نتایج نشان داد که در بین آنزیم ‌های مورد بررسی، آنزیم آلفا آمیلاز بیش ‌ترین میزان فعالیت را دارا می ‌باشد. بیش ‌ترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در بخش میانی روده ثبت شد و بین بخش ‌های مختلف روده اختلاف معنی داری در میزان فعالیت این آنزیم مشاهده شد (0/05>p). هم ‌چنین بیش ‌ترین میزان فعالیت آنزیم ‌های تریپسین و لیپاز در بخش قدامی روده به ‌دست آمد و بین فعالیت هر دو آنزیم در بخش قدامی و میانی اختلاف معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05<p). به ‌طورکلی با افزایش وزن ماهی میزان فعالیت آنزیم‌ های مورد بررسی افزایش یافته بود. به ‌نظر می ‌رسد با توجه به فعالیت بیش ‌تر آنزیم آلفا آمیلاز تهیه جیره ‌های غذایی بر پایه کربوهیدرات ‌ها بتواند به ‌عنوان جیره غذایی مناسب برای ماهی سفیدک سیستان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of α- Amylase, Tripsine and Lipase enzymes activities fluctuation in digestive tract of Schizothorax zarudnyi

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Sheibak 1
  • Mostafa Ghaffari 2
  • Ahmad Gharaei 3
  • Mehdi Jahantigh 4
  • Sahel Pakzad 5
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Zabol University, P.O.Box: 98615-538, Zabol, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and International Hamoon Wetland Research Institute, Zabol University, P.O.Box: 98615-538, Zabol, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, P.O.Box: 99717-56499, Chabahar, Iran
4 Department of Pathology, Specific Animals Research Institute, Zabol University, P.O.Box: 98615-538, Zabol, Iran
5 International Hamoon Wetland Research Institute, Zabol University, P.O.Box: 98615-538, Zabol, Iran
چکیده [English]

 In this study activity rate of α-Amylase, Tripsine and Lipase enzymes was examined in three parts (anterior, mid and posterior) of intestine in 12 wild Schizothorax zarudnyi (with average weight: 141.6±6.3, 209.55±2.63 and 326.15±26.9 gr). The results showed that α-Amylase had the most activity among these considered enzymes. The most activity rate of α-Amylase was in the middle part of intestine and significant differences were observed among different parts of intestine (p<0.05). Examinations showed that the most activity rate of Tripsine and Lipase was in the anterior part of intestine. In both of these enzymes a significant difference was not observed between anterior and middle parts of intestine (p>0.05). Totally, activity rate of examined enzymes was increased with increasing of weight. According to obtained results, it seems that preparing of food ration based on carbohydrates, can be used as a suitable dietetic tendency for this species. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow trout (Schizothorax zarudnyi)
  • α-amylase
  • Tripsine
  • Lipase