اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی بچه ماهیان انگشت قد سوروم (Heros severus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه بهداشت، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

مطالعهحاضربه‌ منظورارزیابیاثرکاربرد Pediococcus acidilactici (CNCM-MA 18/5M, Lallemand, France) برشاخص‎هایرشدوپارامترهایخونی ماهی زینتی سوروم (Heros severus) انجام شد. به این منظور، 120عددسوروم بامیانگینوزن 0/1±0/53 گرم وطولاولیه 0/03 ±27/2 میلی ‌متر تهیه و به ‌طورتصادفی در 12آکواریومرهاسازیشدند. پساز دو هفته دوره سازگاری، آکواریوم‎هابهچهارگروههرکدامباسهتکرارتقسیموماهیانباچهارجیرهآزمایشیایزوکالریکوایزونیتروژنوس حاویسطوح 1، 2 و 3 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره به‌ مدت 12 هفته تغذیه گردیدند، گروه شاهد فاقد مکمل غذایی بود. در طول دوره،ماهیان هر 15 روز زیست ‌سنجی شدند و در پایان دوره، خون‎گیری صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند تیمارهای پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد تاثیر قابل توجهی بر روی کارآیی رشد، بقاء و شاخص‎های خونی داشتند (0/05>P). ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 2 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره  بهترین کارآیی رشد را داشتند و این تفاوت در مقایسه با سایر گروه‎هامعنی‎دار بود (0/05>P). در پایان دوره 90 روز پرورش، از روش نات هریک جهت شمارش گلبول‌ های قرمز و سفید استفاده گردید. برای اندازه‌ گیری هموگلوبین از روش سیان مت هموگلوبین استفاده گردید و میزان هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت محاسبه گردید. شاخص‎های خونی در ماهیان تغذیه شده با مکمل در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‎داری داشتند (0/05>P). بیش ‌ترین مقدار شاخص‎های خونی در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره مشاهده گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که پروبیوتیک  Pediococcus acidilactici در سطح 2 گرم در کیلوگرم غذای خشک می‎تواند تاثیرات قابل توجهی بر روی کارآیی رشد، بقاء و پارامترهای خونی در بچه‌ ماهیان انگشت ‌قد سوروم  (Heros severus) داشته باشد.

کلیدواژه‌ها