اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی بچه ماهیان انگشت قد سوروم (Heros severus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه بهداشت، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

مطالعهحاضربه‌ منظورارزیابیاثرکاربرد Pediococcus acidilactici (CNCM-MA 18/5M, Lallemand, France) برشاخص‎هایرشدوپارامترهایخونی ماهی زینتی سوروم (Heros severus) انجام شد. به این منظور، 120عددسوروم بامیانگینوزن 0/1±0/53 گرم وطولاولیه 0/03 ±27/2 میلی ‌متر تهیه و به ‌طورتصادفی در 12آکواریومرهاسازیشدند. پساز دو هفته دوره سازگاری، آکواریوم‎هابهچهارگروههرکدامباسهتکرارتقسیموماهیانباچهارجیرهآزمایشیایزوکالریکوایزونیتروژنوس حاویسطوح 1، 2 و 3 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره به‌ مدت 12 هفته تغذیه گردیدند، گروه شاهد فاقد مکمل غذایی بود. در طول دوره،ماهیان هر 15 روز زیست ‌سنجی شدند و در پایان دوره، خون‎گیری صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند تیمارهای پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد تاثیر قابل توجهی بر روی کارآیی رشد، بقاء و شاخص‎های خونی داشتند (0/05>P). ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 2 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره  بهترین کارآیی رشد را داشتند و این تفاوت در مقایسه با سایر گروه‎هامعنی‎دار بود (0/05>P). در پایان دوره 90 روز پرورش، از روش نات هریک جهت شمارش گلبول‌ های قرمز و سفید استفاده گردید. برای اندازه‌ گیری هموگلوبین از روش سیان مت هموگلوبین استفاده گردید و میزان هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت محاسبه گردید. شاخص‎های خونی در ماهیان تغذیه شده با مکمل در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‎داری داشتند (0/05>P). بیش ‌ترین مقدار شاخص‎های خونی در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره مشاهده گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که پروبیوتیک  Pediococcus acidilactici در سطح 2 گرم در کیلوگرم غذای خشک می‎تواند تاثیرات قابل توجهی بر روی کارآیی رشد، بقاء و پارامترهای خونی در بچه‌ ماهیان انگشت ‌قد سوروم  (Heros severus) داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of a probiotic, Pediococcus acidilactici on the growth performance and hematological parameters in the fingerling, Severum (Heros severus)

نویسندگان [English]

  • Niloufar Falakzadeh 1
  • Nargess Mooraki 1
  • Amir Ali Anvar 2
  • Shahpour Kakoolaki 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, P.O.Box: 1987974635, Tehran, Iran
2 Department of Health, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box:775-14515, Tehran, Iran
3 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of probiotic Pediococcus acidilactici (CNCM-MA 18.5 M, Lallemand, France) on the growth performance and hematological parameters of the ornamental fish, Severum (Heros severus). In this regard, 120 fish Severum with average weight and initial length of 0.53±0.01 (g) and 27.2±0.03 (mm) were prepared and randomly release to the 12 aquarium. After 2 weeks period adaption, aquariums divided into four groups each with three replications. The fish fed with four isocaloric-isonitrogenus diets containing 1, 2 and 3 g probiotic kg diet for 12 weeks, the control diet were without supplements. Along the period, the fish were biometry every 15 days and blood sampling was performed at the end of the period. The results showed that treatments feed with probiotic compared with the control group had a significant impact on growth performance, survival and hematological parameters (P<0.05). The fish fed with the diet containing 2 gr probiotic kg had the best growth performance and this difference was significant compared with the other groups (P<0.05). Hematological parameters in fish fed with supplement had significant differences compared with control (P<0.05). The maximum amount of hematological parameters (i.e. RBC, hemoglobin, hematocrit, MCH and WBC) in fish fed diet containing 2 gr probiotic kg diet (P<0.05). The results of this study showed that the probiotic Pediococcus acidilactici at 2 gr probiotic kg dry foods can have a significant impact on growth performance, survival and hematological parameters in fingerlings, Severum (Heros severus).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid lactic bacteria
  • Probiotic (Pediococcus acidilactici)
  • growth performance
  • hematological parameters
  • Ornamental fish Severum (Heros severus)