بررسی فاکتورهای رشد و تغذیه ای لارو گورامی زرد (Trichogaster trichopterus auriu) تغذیه شده با زنجیره غذایی روتیفر (Brachionus calyciflorus)- جلبک (chlorella vulgaris)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 66876-51559

چکیده

لارو گورامی زرد (Trichogaster trichopterus auriu) با 3 زنجیره غذایی روتیفر-جلبک، روتیفر-مخمر و جلبک در مقایسه با گروه شاهد (زرده تخم ‌مرغ) به ‌مدت 20 روز، با میزان غذادهی روزانه 9 تا 11 درصد وزن بدن پرورش یافت. در شروع آزمایش و در روزهای 7 ، 15 و 20 ماهی ‌ها زیست‌ سنجی (اندازه‌ گیری طول کل و وزن کل) شدند. در شروع دوره میانگین وزن اولیه همه گروه ‌های آزمایشی 0/05±0/75 میلی ‌گرم بود. نتایج به ‌دست آمده نشان داد که شاخص‌ های رشد و تغذیه لاروهای گورامی زرد، نرخ رشد ویژه، تولید خالص ماهی و درصد افزایش وزن در تیمارهای مورد مطالعه دارای اختلاف معنی ‌دار بودند (0/05>P). بیش‌ ترین میزان وزن 0/59±9/08 میلی ‌گرم و طول  0/45±9/75 میلی‌ متردر تیمار روتیفر-جلبک مشاهده شد. تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد، شرایط فیزیکی وشمیایی بهتری در آب ایجادکرده بودند و با گروه شاهد اختلاف معنی‌ دار را نشان دادند (0/05>P). بیش‌ ترین بازماندگی 0/33±81/89 درصد در تیمار روتیفر–جلبک  و کم‌ ترین 2/02±57/33 درصد در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج آنالیز شیمیایی لاشه (پروتئین و چربی خام) نشان‌ دهنده تاثیر بیش ‌تر تیمارهای حاوی روتیفر آب‌ شیرین بود و اختلاف آن ‌ها با گروه شاهد معنی ‌دار بود (0/05>P) و در بین تمام تیمارهای آزمایشی، بیش ‌ترین پروتئین 0/20±70/83 درصد و چربی خام 0/15±25/16 درصد در تیمار روتیفر–جلبک مشاهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Growth Factors and Nutrition yellow gourami (Trichogaster ticopterus auriu) larvae fed with the freshwater rotifer (Brachionus calyciflorus) – algae (Chlorella vulgaris) food chain

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shojaei Tekmedash 1
  • Vahid Taghizadeh 1
  • Mohammad Reza Imanpour 1
  • Mohammad Babapour 2
1 Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Environment, Tabriz branch, Islamic Azad university, P.O.Box: 51559-66876, Tabriz, Iran
چکیده [English]

 Yellow gourami (Trichogaster trichopterus auriu) larvae rearing with the three food chain rotifer – algae, rotifer – yeast and algae Compared with The control group (Egg yolk) for 20 days, Daily feeding rate was 9 to 11% of body weight. At the start of experiment and on days 7, 15 and 20, total Weight and total length of fishes were recorded. At the start of period Average initial weight was 0.75 ± 0.05 mg the all experimental group. The result obtained showed that growth and nutritional index of yellow gourami larvae, specific growth rate (SGR), body weight gain (BW %), present body weight increase, there were significant differences (P<0.05). The maximum amount weight 9.75 ± 0.59 mg, length 9.75 ± 0.45 mm was in rotifer-algae treatment. Treatments compared to the control group could, in water to make a better physical and chemical conditions and There was a significant difference with the control group (P<0.05). The highest survival 81.89 ± 0.33% was in rotifer-algae treatment and lowest 57.33 ± 2.02 % was observed in the control treatment. Carcass result of chemical analysis (protein and crude lipid) showed that the treatments had a greater impact on freshwater rotifers was a significant difference between the control group (P<0.05), and in between all treatments, the highest protein 57.83 ± 0.20% and crude lipid 25.16 ± 0.15% were observed in rotifer-algae treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotifer
  • Brachionus calyciflorus
  • growth
  • Protein
  • Lipid
  • Yellow gouarami larvae