بررسی فاکتورهای رشد و تغذیه ای لارو گورامی زرد (Trichogaster trichopterus auriu) تغذیه شده با زنجیره غذایی روتیفر (Brachionus calyciflorus)- جلبک (chlorella vulgaris)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 66876-51559

چکیده

لارو گورامی زرد (Trichogaster trichopterus auriu) با 3 زنجیره غذایی روتیفر-جلبک، روتیفر-مخمر و جلبک در مقایسه با گروه شاهد (زرده تخم ‌مرغ) به ‌مدت 20 روز، با میزان غذادهی روزانه 9 تا 11 درصد وزن بدن پرورش یافت. در شروع آزمایش و در روزهای 7 ، 15 و 20 ماهی ‌ها زیست‌ سنجی (اندازه‌ گیری طول کل و وزن کل) شدند. در شروع دوره میانگین وزن اولیه همه گروه ‌های آزمایشی 0/05±0/75 میلی ‌گرم بود. نتایج به ‌دست آمده نشان داد که شاخص‌ های رشد و تغذیه لاروهای گورامی زرد، نرخ رشد ویژه، تولید خالص ماهی و درصد افزایش وزن در تیمارهای مورد مطالعه دارای اختلاف معنی ‌دار بودند (0/05>P). بیش‌ ترین میزان وزن 0/59±9/08 میلی ‌گرم و طول  0/45±9/75 میلی‌ متردر تیمار روتیفر-جلبک مشاهده شد. تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد، شرایط فیزیکی وشمیایی بهتری در آب ایجادکرده بودند و با گروه شاهد اختلاف معنی‌ دار را نشان دادند (0/05>P). بیش‌ ترین بازماندگی 0/33±81/89 درصد در تیمار روتیفر–جلبک  و کم‌ ترین 2/02±57/33 درصد در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج آنالیز شیمیایی لاشه (پروتئین و چربی خام) نشان‌ دهنده تاثیر بیش ‌تر تیمارهای حاوی روتیفر آب‌ شیرین بود و اختلاف آن ‌ها با گروه شاهد معنی ‌دار بود (0/05>P) و در بین تمام تیمارهای آزمایشی، بیش ‌ترین پروتئین 0/20±70/83 درصد و چربی خام 0/15±25/16 درصد در تیمار روتیفر–جلبک مشاهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها