بررسی تاثیر پروبیوتیک (Bacillus subtilis و licheniformis Bacillus) بر تراکم و قابلیت هضم میگوی وانامی (Litopeneaus vannamei)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه شیلات، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

3 اداره کل شیلات استان گلستان، گرگان

چکیده

در اینمطالعهبررسی تاثیر پروبیوتیک (Bacillus subtilis  و  licheniformisBacillus) بر قابلیت هضم پروتئین خام، ماده خشک، خاکستر، چربی، آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری برای میگوی وانامی (Litopeneaus vannamei) مورد آزمایش قرار گرفت. میگوها با وزن اولیه 0/29 گرم ذخیره سازی شدند. تیمارهای مورد استفاده شامل T1 (تراکم  300 قطعه میگو در مترمربع و غلظت 1010×1 واحد تشکیل ‌دهنده کلنی بر گرم غذا)، T2 (تراکم 300 قطعه میگو در مترمربع و 1010×4 واحد تشکیل ‌دهنده کلنی بر گرم غذا)، T3 (تراکم 250 قطعه میگو در مترمربع، 1010×1 واحد تشکیل ‌دهنده کلنی بر گرم غذا) و T4 (تراکم 300، 1010×4 واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم) به‌ همراه دو تیمار شاهد (C1 با تراکم 300 قطعه میگو در مترمربع و C2 با تراکم 250 قطعه میگو در مترمربع) در 18 مخزن به‌ مدت 8 هفته تغذیه شدند. جهت بررسی قابلیت هضم میگو از اکسید کروم 3% به‌ عنوان نشانگر استفاده شد. قابلیت هضم تیمارهای T2  و T4 در کل بخش ‌ها به ‌جز در ماده خشکبیش‌ ترین مقدار را داشت و افزایش معنی ‌داری را با تیمارهای شاهد نشان داد (0/05>p). اما تیمارهای T1 و T3 افزایشمعنی ‌داری را در مقدار چربی و ماده خشک با تیمارهای شاهد نشان نداد (0/05<p)، ولی در مقدار قابلیت هضم آمینواسید و خاکستر ارتباط معنی ‌داری بین تیمارهای (T1 و T3،  T2و T4) و تیمارهای شاهد مشاهده شد (0/05>p). در کل تیمارها قابلیت جذب اسید آمینه نسبت به سایر موارد بیش‌ ترین مقدار را داشت.اما تاثیر  پروبیوتیک در تراکم‌ های مختلف در کل تیمارها به اندازه‌ ای نبود که رابطه معنی‌ داری را برقرار کند.

کلیدواژه‌ها