شناسایی دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس، با تاکید بر دو خانواده غالبAmpithoidae و Ampeliscidae

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

کلیدواژه‌ها