تعیین روابط طولی و وزنی در جمعیت های مختلف مولدین نر و ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از بیماری خاص(SPF) به منظور انتخاب اصلح

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه روابط طولی و وزنی مولدین، نر و ماده قزل ­آلای رنگین ­کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از بیماریخاص (SPF)در راستای انتخاب مولدین نر و ماده اصلح، به­ منظور  عملیات  تلاقی ­گری، بین  جمعیت­ های مختلف، در مرکز تحقیقات شیلاتی ماهیان سردآبی- تنکابن، انجام گردید عملیات اجرایی پروژه مشتمل بر جمع­ آوری پیش مولدین از طریق انتخاب مراکز تکثیر و پرورش ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (براساس تایید سازمان شیلات ایران سازمان و سازمان دامپزشکی کل کشور) در سطح استان ­های آذربایجان­ غربی، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و انتقال آن­ ها به مرکز فوق ­الذکر انجام شد. در مجموع، جمعیت ­های پیش مولدین قزل ­آلای رنگین ­کمان (در قالب هفت تیمار و سه تکرار به ازای هر تیمار) از طریق هفت مزرعه در سطح استان­ های فوق ­الذکر جمع­ آوری و با تراکم 10 کیلوگرم بر مترمربع در حوضچه­ های بتونی با رعایت اصول امنیت زیستی (Biosecurity) در سالن  پرورش مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی ذخیره ­سازی شدند. پیش مولدین جهت ردیابی صفت اقتصادی رشد علامت­ گذاری شده و در حین دوره پرورش عملیات زیست ­سنجی در مقاطع مختلف رشد به ­منظور سنجش ضرایب زیستی و محاسبه رابطه طول و وزن، پیش مولدین انجام شد. میزان غذادهی پیش مولدین سه ساله به ­میزان 3-2 درصد وزن ماهیان و در سه نوبت در روز انجام شد. درخصوص تغذیه پیش مولدین جمعیت­ های مختلف از غذای Skretting با پروتئین 40 تا 45 درصد استفاده شد در طول دوره پرورش کلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب به ­منظور کنترل شرایط بهینه رشد مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار گرفت هم ­چنین تعویض آب بین 6-4 دفعه در شبانه روز به ­منظور حفظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب صورت پذیرفت. از آن­ جایی­ که پیش مولدین نر و ماده در شرایط یکسان محیطی قرار داشتند. لهذا میزان واریانس محیطی ناشی از تغییرات شرایط محیطی و هم ­چنین واریانس اثرات متقابل (Interaction) بین ژنتیک ومحیط به صفر نزول نمود. بدیهی است در این حالت، تفاوت­ های عملکردی رشد در بین جمعیت­ های مختلف ناشی از عمکرد واریانس ژنتیکی قلمداد می­ گردد. بررسی معادلات رشد حاکی از آن بوده که بالاترین میانگین ضریب b  در جنس نر در مزرعه آقای معروفی به­ میزان 3/15 به ­دست آمده که نشان­ دهنده ایزومتریک بودن رشد جمعیت مذکور است. بالاترین ضریب b در جنس ماده در مزرعه آقای سرشار به ­میزان میانگین 3/2 به­ دست آمد. ایجاد یکنواختی در اندازه ماهیان در اثر انتخاب باعت کم شدن هتروزیگوسیتی می­ شود. اغلب برداشت ماهیان هم ­اندازه در انتهای دوره پرورش سودمند بوده و در نتیجه می­ توان ماهیان پرورشی را در بازه زمانی کوتاهی به بازار عرضه شوند میزان ضریب همبستگی طول و وزن در جنس‌های نر به ­دست آمده است. بالاترین میانگین ضریب همبستگی R2 در جنس نر در مزرعه آقای معروفی به میزان میانگین 0/87 مشاهده شد و مزارع سرشار با میانگین های 0/86، قربانی 0/84، فخاری 0/84 و کهگیلویه  0/82 در مرتبه ‌های بعدی قرار گرفت. براساس داده ­های مذکور انتخاب والدین برای تولید ماهی قز ل­آلای رنگین ­کمان عاری از بیماری خاص انجام شد تا از این طریق انتخاب بهترین مولدین سالم و شناسنامه ­دار برای ایجاد  عملیات تلاقی ­گری میسر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Length and Weight Relations in SPF Rainbow trout (0ncorhynchus mykiss) Male and Female Fish of Different Population in order to Choose the Best

نویسندگان [English]

 • Mansour Sharifian
 • Shahram Dadgar
 • Mahmoud Hafezieh
Iran Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

 This research was done to compare length and weight relations in SPF rainbow trout male and female fish of different population in order to choose the best for cross breeding in Tonekabon cold-water fish research center. Collected pre-mature rainbow trout fish from IVO verified propagation centers of West Azarbayjan, Mazandaran, Kohkiloye and Boyerahmad, provinces, divided to seven treatments each with three replications and cultured in cement raceway pond with 10 kg density per cubic meter after tagging for tracing economic growth qualification and bio- securing. Feeding were done based on 2 to 3 percentages of body weight, three times per day, using Skeretting products of 40 to 45 crude protein percent and water exchanged 4-6 times, daily. Biometric indexes of fishes and physico chemical water parameters were measured during different growth stages. Since male and females placed in the same culture condition, so environmental parameter changes and genetic interactions variances were not influenced. Growth equations survey revealed that the highest b index of male
broodstock, 3.15 was found in Maroofi propagation center in West Azarbayjan province which is showed growth isometric, the highest b index of female 3 was in Sarshar center (Mazandaran province). Invariability in fish sizes were caused by reduced heterozygosity which made economical performances by harvesting same weight and length fishes during shortages period. The highest correlation index R2 of male fish 87%, were observed in Maroofi center (West Azarbayjan) followed 0.86, 0.84 and 0.82 in Sharshar (Mazandaran), Ghorbani (West Azarbayjan), Fakhari (Mazandaran) and Yasooj (Kohkiloye and Boyerahmad) centers, respectively. Based on obtained data, the best broodstock of rainbow trout fish were selected and made identification certificate for cross breeding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rainbow trout fish
 • Male and female
 • Growth indices
 • SPF
 1. افشارنسب، م.؛ آیین­ جمشید، خ.؛ حاجیان، ب.؛ بحرایی، ع.؛ قایدنیا، ب.؛ متین ­فر، ع.؛ راستی، ص.؛ پذیر، خ.؛ رضوانی، س.؛ پورکاظمی، م.؛ عبدالحی، ح.؛ شریف­پور، ع.؛ ذریه الزهر، ج. و شریف ­روحانی، م.، 1394. گزارش نهائی طرح کلان ملی- فناوری و نوآوری: کسب و انتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 190 صفحه.
 2. بساک ­کاهکش، ف.؛ نیک­پی، م.؛ تمجیدی، م.؛ فرخیان، ف. و امیری، ف.، 1384. تعیین تراکم ماهی بنی (M. sharpeyi) در سیستم پرورش چندگونه ­ای. موسسه تحقیقات شیلات ایران، مرکز تحقیقات آبزی­ پروری جنوب کشور. 80 صفحه.
 3. شریفیان،م.، 1373. پاسخ­ های هورمونی و القاء اوولاسیون تحت شرایط استرس در ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان Onchorynchus mykiss پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد، گروه آموزشی علوم دریایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.  180 صفحه.
 4. شریفیان، م.، 1394. مروری بر مبانی ایمنی زیستی در فعالیت­ های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی. مجله دام، طیور و آبزیان. سال 8، شماره 26، صفحات 5 تا 11.
 5. شریفیان، م.؛ سپهداری، ا.؛ متین ­فر،ع.؛ یوسفی، ر.؛ دادگر، ش.؛ نجارلشگری، س.؛ طاول­ کتری، م.؛ یوسفی، س.؛ صادقی نژاد ماسوله، ا.؛ حافظیه، م.؛ صیادبورانی، م.؛ محمودمحسنی،م.؛محمدراست روان،م.؛حسین ­زاده­ صحافی، ه. و عبدالحی، ح.، 1397. مقایسه شاخص‌ های رشد و بقاء در جمعیت ‌های مختلف جهت به­گزینی مولدین قزل ­آلای رنگین ­کمان عاری از بیماری. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 60 صفحه.
 6. شریفیان، م.؛ سپهداری، ا.؛ دادگر، ش.؛ محمودمحسنی، م.؛ پورکاظمی، م. و آژیر، م.ت.، 1398. مطالعات پرورش و به­ گزینی مولدین قزل آلای رنگین ­کمان عاری از بیماری. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 84 صفحه.
 7. Abdollahi, D. and Gerami, M.H., 2013a. Length-weight relationship and condition factor of Carasobarbus luteus in Chelvar River. The First Iranian Conference of Ichthyology, Esfahan University of Technology, Esfahan, Iran. pp: 193-195. (in Persian)
 8. Abdollahi, D. and Gerami, M.H., 2013b. Investigating of some Length-weight relationship of Paraschistura nielseni (Nalbant and Bianco, 1998) by using linear and multiple regression in Karun River. The First Iranian Conference of Ichthyology, Esfahan University of Technology, Esfahan, Iran. pp: 188-192. (in Persian)
 9. Austreng, E., 1978. Digestibility determination in fish using chromic oxide marking and analysis of contents from different segments of the gastrointestinal tract. Aquaculture. Vol. 13, pp: 265-272.
 10. Bagenal, T.B. and Tesch, F.W., 1978. Age and growth. In: Methods for assessment of fish production in fresh waters, 3rd edn. Begenal, T., (Ed.). IBP Handbook No. 3, Blackwell Science Publications, Oxford. pp: 101-136.
 11. Bal, D.V. and Rao, K.V., 1984. Marine fisheries. Tata McGraw-Hill Publishing Company, New Delhi. pp: 51-73.
 12. Bagenal, T.B., 1987. Methods for assessment of fish production in freshwater. 3rd edition. Blackwell Scientific Publication, XVT. 365 p.
 13. Bertalanffy, L.V., 1938. A quantitative theory of organic growth (inquiries in growth laws II). Human Biology. Vol. 10, pp: 181-213.
 14. Beverton, R.J.H. and Holt, S.H., 1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations. London: Ser. Vol. 2, pp: 533-558.
 15. Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology, South Asian Publishers. 157 p.
 16. Cada, G.F.; Loar, J.M. and Sale, M.J., 1987. Trans. Am. Fish. Soc. Vol. 116, pp: 692-702.
 17. Carlander, K.D., 1950. Handbook of freshwater fishery biology. William C. Brown. Dubuque, Iowa.
 18. Dulcic, J. and Kraljevic, M., 1996. Fisheries Research. Vol. 28, pp: 243-251.
 19. FAO Biosecurity Toolkit. 2007. Food and agricultural organization of the United Nations Rome. www.fao.org/docrep/010/a1140e/a1140e00.HTM (accessed July22, 2015).
 20. Foster, H.L., 1962. Establishment and operation of S.P.F. colonies. In The Problems of Laboratory Animal Disease. R.J.C. Harris, ed. Academic Press, New York. pp: 249-259.
 21. Garcia, C.B.; Duarte, J.O.; Sandoval, N.; Schiller, D.V.; Melo, G. and Navajas, P., 1998. Length-weight relationships of demersal fishes from the Gulf of Salamanca, Colombia. Naga. Vol. 21, No. 3, pp: 30-32.
 22. Ghanbarzadeh, M.; Soofiani, N.M.; Keivany, Y. and Taghavi-Motlagh, S.A., 2015. Use of otolith length and weight in age estimations of the kingsoldier bream, Argyrops spinifer, in the Persian Gulf. Iranian Journal of Ichthyology. Vol. 1, No. 1, pp: 1-6. (in Persian)
 23. Hedric, P.W., 1998. Geneticc of population. Arizona State university. 553 p.
 24. Hile, R., 1936. Age and growt of the cisco, Leucichthus arbedi (Lesuer), in lakes of the north eastern highlands, Wisconsin, U.S. Bureau of Fisheries Bulletin. Vol. 19, pp: 211-317.
 25. King, M., 1995. Fisheries biology assessment and management. Fishing News Book. 340 p.
 26. Luther, G., 1968. The food habits of Liza macrolepis (Smith) and Mugil cephalus Linnaeus (Mugilidae) Indian Journal of Fisheries. Vol. 10a, No. 2, pp: 642-666.
 27. Mir, J.I.; Sarkar, U.K.; Dwivedi, A.K.; Gusain, O.P.; Pal, A. and Jena, J.K., 2012. European Journal of Biological Sciences. Vol. 4, pp: 126-135.
 28. Morey, G.; Moranta, J.; Massutı, E.; Grau, A.; Linde, M.; Riera, F. and Morales-Nin, B., 2003. Weight-length relationships of littoral to lower slope fishes from the western Mediterranean. Fish. Res. Vol. 62, No. 1, pp: 89-96.
 29. OIE (World Organisation for Animal Health). 2012. Aquatic animal health code. www.oie.int/international standard-setting/aquatic-code/access-online.
 30. OIE (World Organisation for Animal Health). 2015. Aquatic animal health code. www.oie.int/international standard-setting/aquatic-code/access-online.
 31. Okumus, I., 2002. Rainbow trout Brood Stocks Management and Seed Production in Turkey. Turkey Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 2, pp: 41-46.
 32. Pauly, D.; S-Bartez, M.; Moreau, J. and Jarre-Teichmann, A., 1992. A new model accounting for seasonal cessation of growth in fishes. Australian Journal of Marine and Freshwater Research. Vol. 43, pp: 1151-1156.
 33. Petrakis, G. and Stergiou, K.I., 1995. Weight-Length Relationships for 33 Fish Species in Greek Waters. Fisheries Research. Vol. 21, pp: 465-469.
 34. Qasim, S.Z., 1973a. An appraisal of the studies on maturation and spawning in marine teleosts from the Indian waters. Indian Journal of Fisheries. Vol. 20, No. 1, pp: 166-181.
 35. Rabe, F.W., 1967. Age and growth of rainbow trout in four a lpine lakes. Northwest Science. Vol. 4.1, No. 1, pp: 12-22.
 36. Reimers, N.; Maciolek, J.A. and Pister, E.P., 1955. Limnological study of the lakes in Convict Creek Basin, Mono County, California. U.S. Fish and Wildlife Service. Fisheries Bull. Vol. 103, pp: 437-503.
 37. Reimers, N., 1963: Body condition, water temperature, and overwinter survival of hatchery reared trout in Convict Creek, California. Trans. Am. Fish. Soc. Vol. 92, pp: 39-46.
 38. Ricker, W.E., 1973. Linear regressions in fishery research. Journal of Fisheries Research Board of Canada. Vol. 30, pp: 409-434.
 39. Ricker, W.E., 1975. Hand book of computations for biological statistics of fish populations. Bull. Fish. Res. Bd. Canada. Vol. 119, 300 p.
 40. Sae-Lim, P.; Kause, A.; Mulder, H.A.; Martin, K.E.; Barfoot, A.J.; Parsons, J.E.; Davidson, J.; Rexroad, C.E.; van Arendonk, J.A.M. and Komen, H., 2012.Genotype by environment interaction of growth traits in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): a continental scale study. Journal of Animal Sciences. Vol. 91, pp: 5572-5581.
 41. Sani, R.; Gupta, B.K.; Sarkar, U.K.; Pandey, A.; Dubey, V.K. and Lakra, W.S., 2010. Length–weight relationships of 14 Indian freshwater fish species from the Betwa (Yamuna River tributary) and Gomti (Ganga River tributary) rivers Journal of Applied Ichthyology. Vol. 26, pp: 456-459.
 42. Sarkar, U.K.; Negi, R.S.; Deepak, P.K.; Lakra, W.S. and Paul, S.K. 2008. Biological parameters of the endangered fish Chitala chitala (Osteoglossiformes: Notopteridae) from some Indian rivers. Fish. Res. Vol. 90, pp: 170-177.
 43. Sokal, R.R. and Rohlf, F.J., 1987. Introduction to Biostatistics. W.H. Freeman, New York, USA.
 44. Sumbuloglu, K. and Sumbuloglu, V., 2000. Biyoistatistik. Hatipoglu Yayınları. Ankara. No. 53, 269 p.
 45. Tacon, A.G.J., 1990. Standard method for nutritional and feeding of farmed fish and shrimp. Argent librations press. Redmond, Wash. Vol. 1, 117 p.
 46. Stickney, R.R., 1972. Length-Weight Relationships for Several Fishes and Invertebrates in Georgia Coastal Waters with Condition Factors for Fish Species.Skidaway Institute of Oceanography Savannah, Georgia 31406.
 47. Walster, C.I.; Pali´c, D. and Scarfe, A.D., 2011. Veterinary aquaculture biosecurity concepts manual version 1. Ames, IA: International Veterinary Aquaculture Biosecurity Consortium.