تعیین عرصه های مستعد احداث آبشخور برای آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: منطقه شکارممنوع قراویز)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 انشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

4 دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

یکی از مهم‌ترین تدابیر در حفظ حیات‌وحش هر منطقه، وجود آب و غذای کافی برای آن است. با توجه به اهمیت خاص گونه آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) در غرب ایران، به‌خصوص در منطقه شکارممنوع قراویز و حضور دام‌های روستاییان و عشایر در منطقه و هم‌ چنین اهمیت عامل آب و پراکندگی آن به‌عنوان یکی از منابع مهم زیستگاهی گونه‌های بیابانی و کویری، این تحقیق در پی یافتن مناطق مستعد برای احداث آبشخور برای این‌گونه است. بدین منظور معیارهای فاصله از جاده، طبقات شیب، فاصله از روستا، تراکم آهوان، فاصله از آبراهه‌ها، کاربری اراضی، فاصله از طعمه‌خوار و فاصله از دام در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS،کل محدوده برای هریک از معیارهای تعیین‌شده پهنه‌بندی گردید. برای به ‌دست آوردن اهمیت هر معیار، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نقشه نهایی با تلفیق معیارها و حذف مناطق نامناسب به ‌دست آمد و به پنج طبقه با توان بسیار، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و لایه محدودیت جهت احداث تقسیم گردید. نتایج حاصل از این روش با استفاده از کنترل زمینی مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از قرار داشتن مناطق مستعد احداث در قسمت‌های مرکزی، غرب و جنوب غربی منطقه و در مجاورت با کشور عراق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Talented Arenas Construction of Trough for Persian Gazelle (Gazella subgutturosa subgutturosa) by Using Analytical Hierarchy Process (Case Study: Qaraviz No Hunting Area)

نویسندگان [English]

  • Peyman karami 1
  • Yahya Esmaeilpour 2
  • Saber Ghasemi 3
  • Mozafar Sharifi 4
1 Faculty of Agriculture and Natural resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran. P.O. Box: 3995
2 Faculty of Agriculture and Natural resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran, P.O.Box: 3995
3 Faculty of Environmental Science, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Iran.
4 Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

One of the most important measures to protect wildlife in each area, is the existence of enough food and water in it. According to specific importance of Persian gazelle (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) in the west of Iran, especially in Qaraviz no hunting area and presence of livestock of nomads and villagers and also importance of water and its distribution as a one of vital sources of habitat for wilderness and desert species, this study seeks to find suitable areas to establish trough for this species. So criteria of distance from roads, slope classes, distance from the village, Gazella density, distance from waterways, land use and distance from the predaceous and distance from livestock are considered. Then by using GIS analysis functions, the entire range was zoned for each of the specified criteria. To obtain the importance of each criterion, analytic hierarchy process (AHP) was used. The final map was obtained by combining of maps and removing unsuitable areas and it was divided to five categories very appropriate potential, appropriate potential, relatively appropriate potential, inappropriate potential and limitations layer for construction. The results of this method were investigated by using ground controllers which indicated suitable areas for construction exist in the central, west and southwest parts of region and in adjacent with Iraq country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Suitability
  • trough
  • Persian gazelle
  • Analytical Hierarchy Process
  • Qaraviz