بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 گروه انتقال جنین، مرکزاصلاح نژاد دام کشور، کرج، صندوق پستی: 936-31585

چکیده

در‌ این‌ مطالعه برای تعیین عملکرد تولید‌مثل (فاصله‌گوساله‌زایی، تعداد‌ روزهای ‌باز) گاوهای هلشتاین استان‌های تهران و البرز و برخی عوامل موثر بر آن‌ ها از 90824 داده‌های‌تولیدمثلی که توسط مر‌‌‌کز اصلاح‌ نژاد ‌دام‌کشور از سال‌های‌1380‌ تا‌ ‌1390 جمع‌آوری ‌شده بود، استفاده گردید. میانگین و انحراف‌معیار فاصله‏‌گوساله ‏زایی 70/52± 401/75 روز و تعداد روزهای ‌باز 59/86 ±122/31 روز برآورد گردید.        تاثیر ‌‌گله‌، دوره‌شیردهی‌‌ و مقدار تولید ‌شیر بر عملکرد‌ تولید‌مثل معنی‌دار بود (0/01>p). تاثیر جنس گوساله متولد شده بر عملکرد ‌تولید‌مثل معنی‌دار نبود (0/05<p). بیش‌ترین و کم‌ترین روزهای ‌باز به ‌ترتیب مربوط به زایش‌های فصل بهار و پاییز بود (0/01>p).‌ از دوره شیردهی چهارم به بعد افزایش تعداد روزهای ‌باز مشاهده گردید. مقدار تولید ‌شیر از سال 1380 تا  1390 افزایش یافته است. تولید شیر به ‌طور معنی‌داری بر عملکرد تولید‌مثل تاثیر داشت (0/01>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Some Effective Factors on Reproductive Performance of Holstein Cows in Tehran and Alborz Provinces

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dashtbin 1
  • Ahmad Zare Shahneh 2
  • Abbas Jahanbakhshi 1
  • Seyed Morteza Mirtorabi 3
1 Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Iran
2 College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj , Iran
3 Head Embryo Transfer Group, Animal Breeding Center of Country, Karaj, Iran
چکیده [English]

        This study was carried out to determined the reproductive performance (calving interval, days open) of Tehran and Alborz provinces Holstein Cows and some factors affecting it, while using 90824 records which were collected by Animal Breeding Center from years2001to2011.mean and standard error of calving interval 401/75±70/52 days, days open 123/31±59/86 days were estimated. The effect of herd, lactation number and milk yield on reproductive performance were significant (p<0.001). The effect of sex of calf on reproductive performance was not significant. The most and the least days open related to spring and autumn calving respectively. Days open increase from the fourth lactation number. Milk yield was increase from years 2001 to 2011. The relation between milk yield and reproductive performance to large extent was significant (p<0.001)  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein Cow
  • reproductive performance
  • Tehran and Alborz