بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 گروه انتقال جنین، مرکزاصلاح نژاد دام کشور، کرج، صندوق پستی: 936-31585

چکیده

در‌ این‌ مطالعه برای تعیین عملکرد تولید‌مثل (فاصله‌گوساله‌زایی، تعداد‌ روزهای ‌باز) گاوهای هلشتاین استان‌های تهران و البرز و برخی عوامل موثر بر آن‌ ها از 90824 داده‌های‌تولیدمثلی که توسط مر‌‌‌کز اصلاح‌ نژاد ‌دام‌کشور از سال‌های‌1380‌ تا‌ ‌1390 جمع‌آوری ‌شده بود، استفاده گردید. میانگین و انحراف‌معیار فاصله‏‌گوساله ‏زایی 70/52± 401/75 روز و تعداد روزهای ‌باز 59/86 ±122/31 روز برآورد گردید.        تاثیر ‌‌گله‌، دوره‌شیردهی‌‌ و مقدار تولید ‌شیر بر عملکرد‌ تولید‌مثل معنی‌دار بود (0/01>p). تاثیر جنس گوساله متولد شده بر عملکرد ‌تولید‌مثل معنی‌دار نبود (0/05<p). بیش‌ترین و کم‌ترین روزهای ‌باز به ‌ترتیب مربوط به زایش‌های فصل بهار و پاییز بود (0/01>p).‌ از دوره شیردهی چهارم به بعد افزایش تعداد روزهای ‌باز مشاهده گردید. مقدار تولید ‌شیر از سال 1380 تا  1390 افزایش یافته است. تولید شیر به ‌طور معنی‌داری بر عملکرد تولید‌مثل تاثیر داشت (0/01>p).

کلیدواژه‌ها