اثرات QTLهایی با سطوح مختلف غالبیت بر الگوهای عدم تعادل پیوستگی حاصل از جهش

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

در این تحقیق جمعیتی از 160 فرد نر و 320 ماده با ژنومی متشکل از 4 کروموزوم شبیه ‌سازی شد. کروموزوم اول دارای 100 جایگاه 2 آللی پیوسته و کروموزوم‌های دیگر هر یک دارای 50 جایگاه 2 آللی بودند. سپس یک جهش تاثیرگذار در جایگاه 50 کروموزوم 1 با اثر ژنوتیپی معادل نصف انحراف معیار افزایشی صفت مورد نظر قرار داده شد. سایر جایگاه‌های این کروموزوم به‌ عنوان نشانگرهای اسنیپ قابل ردیابی در نظر گرفته شد. با فرض آمیزش تصادفی والدین،2 فرزند به ازای هر والد ماده و انتخاب 50% از فرزندان نر به‌ عنوان والدین نر نسل بعد براساس ارزش‌ های اصلاحی بدون انتخاب در مسیر ماده‌ ها، 50 نسل مجزا شبیه ‌سازی گردبد. در انتهای هر نسل، عدم تعادل پیوستگی و فراوانی آللی برای جایگاه‌ های کروموزوم 1 برای سطوح مختلف غالبیت به ‌دست آمد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف غالبیت مورد نظر این پژوهش، تاثیری در ایجاد الگوهای عدم تعادل پیوستگی و شناسایی سوییپ نداشتند اما می ‌توانند در تداوم سوییپ نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective of QTLs with different dominance levels on pattern of linkage disequilibrium created by mutant

نویسندگان [English]

  • Arash Siah Mansouri Khorin
  • Abbas Jahanbakhshi
  • Ghobad Asgari Jafar Abadi
Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Iran
چکیده [English]

In this study a population of 160 males and 320 females with genome consists of 4 chromosomes were simulated. The first chromosome have 100 biallelic loci and the other chromosomes each one have 50 biallelic loci. Then a causative mutation (QTL) on chromosome 1 and 50th loci with genotypic effect equal to the half of the supposed standard deviation of breeding values were simulated for a randomly selected individual (Mutant). Remainder loci of chromosome 1 were considered as traceable SNP markers neglecting other chromosomes. Assuming random mating of selected parents, 2 offspring per dam were simulated. 50 discrete generations by selecting 50% of the male progenies based on breeding values and all female progenies as parents of the next generation. Linkage disequilibrium and allelic frequency of progenies were calculated for markers of first chromosome for different levels of dominance during all generations. The results showed that the levels of dominance cannot change linkage disequilibrium pattern and no efficiently on identify sweeps. But they can play a role in continuity of Sweeps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linkage disequilibrium-Sweep-Dominance different levels-Marker