اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

2 پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه،دانشگاه ارومیه

چکیده

دیابت شایع ‌ترین بیماری متابولیک در کل دنیاست. عوارض دیابت با استرس اکسیداتیو القا شده به ‌وسیله تولید رادیکال‌ های آزاد ارتباط دارد. بدن از طریق مکانیسم‌ های دفاع آنتی اکسیدانی به مبارزه با آن برمی ‌خیزد. در مطالعه حاضر اثر عصاره آبی دارچین بر اثر آنتی اکسیدانی این عصاره بر بافت پانکراس مورد آزمایش قرار گرفت. در این بررسی از 21 موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده گردید. حیوانات به سه گروه هفت‌ تایی سالم، شاهد دیابتی و دیابتی تیمار شده با عصاره تقسیم شدند. در این تحقیق 14 موش رت نر بالغ در محدوده وزنی 30±200 با تزریق داخل صفاقی 50 میلی‌ گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین (50 میلی‌ گرم برکیلوگرم) دیابتی شدند. بعد از مدت زمان 21 روز تیمار توسط عصاره با دوز 200 میلی‌ گرم بر کیلوگرم میزان مالون دی‌آلدئید (MDA)،FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma ) و کاتالاز بافت پانکراس سه گروه اندازه‌ گیری گردید. آزمون آماری واریانس یک‌ طرفه ANOVA و از آزمون توکی برای مقایسه بین گروه ‌های مورد مطالعه استفاده شد. سطح معنی‌دار در کارهای آماری (0/05>P) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمار با عصاره آبی دارچین باعث افزایش FRAP و کاهش  MDA در رت‌ های دیابتی  نر می ‌شود، اما در این بررسی تغییراتی در میزان فعالیت کاتالاز مشاهده نشد. مطالعه حاضر بعضی از ویژگی بارز آنتی‌ اکسیدانی دارچین را تائید می‌ نماید و استفاده مناسب از آن را بی‌ ضرر می‌ پندارد. هر چند در مورد دیگر خواص عصاره دارچین به مطالعات بیش ‌تری نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antioxidant effect of aqueous extract of cinnamon in pancreatic tissue of streptozotocin-induced diabetic male rats

نویسندگان [English]

  • Somayeh Sharifzadeh 1
  • Mahdi Mohammadzadeh 1
  • Ramin Manaf far 2
  • Minoo Ilkhanipoor 1
1 biology department, faculty of science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Artemia and Aquatics Research institute, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Diabetes is the most common metabolic disease in the world. Diabetic Complications, oxidative stress induced by free radicals linked.Body's antioxidant defense mechanisms to fight through it arise. Parameters reduction of glucose control and serum lipids in patients with the use of medicinal plants is important. The aim of this study was to evaluate the antioxidant effect of the aqueous extract of cinnamon on pancreatic tissue of streptozotocin-induced diabetic male rats. In this study, the diabetes induced in 21 adult male Wistar rats in the weight range 200 ± 30 with an intra-peritoneal injection of streptozotocin (mg/kg 50). Animals in three groups of  7 digits healthy, diabetic control and diabetic rats treated with the extract, respectively. Fasting mice were injected with a dose of 50 mg/kg of streptozotocin (STZ) intraperitoneally was diabetic. After 21 days of treatment with the extract at a dose of 200 mg / kg of malondialdehyde (MDA), FRAP and catalase were measured in three groups of pancreatic tissue. In order to perform statistical analyzes were performed using SPSS software. All data are presented as mean ± standard error (SE ± Mean) was expressed. ANOVA test and the Tukey's test were used for comparisons between groups. Significant in statistical work (0.05> P) was considered. The results showed that treatment with cinnamon extract increases the FRAP and MDA decreased in male rats, but in this study the changes in catalase activity was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Cinnamon
  • Diabetes
  • the male rat
  • Catalase