مطالعه تاثیرات گیاه قیچ (Zygophyllum eurypterum) بر روند ترمیم زخم پوستی در موش سوری (Mus musculus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، پژوهشکده امام محمد باقر(ع)، رفسنجان

2 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، کرمان

3 گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

عدم معرفی یک داروی موثر و قطعی برای افزایش سرعت روند ترمیم زخم، مطالعات را به‌ سمت استفاده از داروهای گیاهی و تأثیر آن‌ ها بر این مهم سوق داده است. در این مطالعه تأثیر خمیر برگ و عصاره آبی گیاه قیچ در مقایسه با کرم فنی‌توئین 1% بر روند ترمیم زخم پوستی بررسی گردید. این مطالعه تجربی برروی شش گروه پنج تایی موش سوری نر انجام شد. پس از بی‌ هوش کردن موش‌ ها، زخم پوستی به مساحت 7/85 میلی‌ متر مربع در پشت آن‌ ها ایجاد گردید. سپس از روز اول کرم فنی‌توئین 1%، خمیر برگ و عصاره آبی (با دوزهای 50، 100، 200) به ‌ترتیب بر روی زخم گروه ‌های مختلف تیمار (شامل پماد، خمیر برگ، عصاره با دوزهای مختلف) مالیده شد. سطح زخم همه روزه و درصد بهبودی آن در روزهای 3، 6، 9، 12و14 برای گروه ‌های مختلف تیمار اندازه‌ گیری شد. نتایج نشان داد درصد بهبودی زخم در گروه‌ های خمیر برگ و عصاره 100 گیاه نسبت به گروه پماد به شکل معنی‌ داری بالاتر بود (0/001>p). مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم درگروه‌ های خمیر برگ و عصاره 100 گیاه نسبت به گروه شاهد کاهش معنی ‌داری داشت (0/001>p). هم‌ چنین زمان لازم برای بهبودی کامل زخم در گروه خمیر برگ (0/001>p) نسبت به گروه پماد دارای کاهش معنی ‌داری بود (0/001>p). براساس نتایج این تحقیق، خمیر برگ و عصاره  آبی گیاه قیچ می ‌توانند سرعت روند ترمیم زخم پوستی را افزایش دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Zygophyllum eurypterum on the Cutaneous Wound Healing in the Mouse (Mus musculus)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Sharifian 1
  • Mohammad Zeinalipour 2
  • Mohammad Allahtavakoli 3
1 Departement of Biology, Emam Mohammad Bagher Research Center, Rafsanjan, Iran.
2 Department of Biology, Farhangian University, Kerman, Iran
3 Department of Physiology, University of medical sciences, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

To date, an effective and exact chemical drug has not been introduced for wound healing acceleration. Therefore the use of herbal medicine studies, are performed. In this study we compared the leaves dough and water extract of the Ghich (Zygophyllum eurypterum: Zygophylaceae) with Phenytoin cream 1% on the skin wound healing rate in the male souri mouse (Mus musculus). This experimental study was performed on the six groups of male mice. After mice anesthetizing, the skin lesion area with7/85 mm2 was created on the animal back. From the first day, phenytoin cream 1%, leaves dough and water extract (in 3 doses: 50, 100, 200) were applied on the wound. The wound surface every day and the percentage of wound healing in 3th, 6th, 9th, 12th and 14th  days were measured.  Also the time needed for complete wound healing was determined. The results showed that the percentage of wound healing in leaf dough and water extract (100) groups was higher than the ointment group (P <0/001). The required time for complete wound healing was significantly lower in dough leaves and water extract (100) compared to the Phenytoin and control groups (P < 0.001). The leaf and water extract of Zygophyllum eurypterum rises the cutaneous wound healing. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zygophylum eurypterum
  • Ghich leaf
  • Water extract
  • phenytoin
  • skin wound
  • wound healing
  • Mus musculus