اثر تجویز عصاره‌ هیدروالکلی گل همیشه بهار (Calendula Officinalis) بر میزان گلوکز، چربی های سرم و آنزیم های کبدی AST، ALT در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده نژاد ویستار

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

دیابت  شیرین  یک اختلال شایع و متابولیک  به‌ علت اختلال ترشح انسولین و هیپرگلیسمی است. هدف از این مطالعه بررسی عصاره هیدروالکلی گل همیشه بهار بر میزان گلوکز، چربی‌ های سرم و آنزیم‌ های کبدی در موش ‌های نر دیابتی شده نژاد ویستار می ‌باشد. دراین مطالعه‌ تجربی- آزمایشگاهی 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 200-180 گرم به ‌طور تصادفی به 4 گروه تحت کنترل با سالین، سالم تحت کنترل با عصاره همیشه ‌بهار، دیابتی شده تحت درمان با سالین و دیابتی شده تحت درمان با عصاره همیشه ‌بهار با دوز 300 میلی‌ گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. موش‌های گروه‌ های دیابتی به‌ طور تجربی با تزریق درون صفاقی دارویSTZ 60 میلی‌ گرم بر کیلوگرم ( استرپتوزوتوسین) دیابتی شدند. بعد از دیابتی شدن به ‌مدت 8 هفته تحت درمان با عصاره نرمال سالین قرار گرفتند.  درپایان تجربیات، نمونه‌ های خون به ‌روش خون‌ گیری از قلب تهیه شدند و با انجام آزمایش‌ های بیوشیمیایی عملکرد آنزیم ‌های کبدی، لیپیدهای سرم و قند مورد اندازه ‌گیری قرار گرفت. در نهایت داده‌ ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در گروه‌های تیمار خوراکی با دوز 300 میلی‌ گرم بر کیلوگرم عصاره گل همیشه ‌بهار کاهش معنی ‌داری در قند خون، سطح سرمی آنزیم ‌های کبدی (AST، ALT)، کلسترول و تری‌ گلیسرید خون را نسبت به گروه شاهد دیابتی نشان می‌دهد (0/05>P). نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که  تجویز عصاره‌ هیدروالکلی گل همیشه ‌بهار می ‌تواند سطح سرمی  آنزیم‌های کبدی، گلوکز و چربی‌ های سرم را توسط ترکیبات آنتوسیانینی مانند کاروتن، لیکوپن، ساپونین و اثرات آنتی اکسیدانی و فلاونوئید این عصاره، در موش‌ های دیابتی را به ‌طور معنی ‌داری کاهش دهد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of administration of hydroethanolic extract of marigold (Calendula officinalis) on serum glucose, serum lipids and liver enzymes AST, ALT in male diabetic Wistar rats

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mohammadi 1
  • Iraj Salehi 2
  • Shirin Moradkhani 3
1 Faculty of Pharmacy, Haman University of Medical Sciences
2 Department of Anesthesiology, School of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences
3 Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Hamedan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Diabetes millitus is a common metabolic disorder due to dysfunctional insulin secretion and hyperglycemia. The main aim of this study is to investigate the effect of hydroethanolic extract of marigold (Calendula officinalis) on glucose, serum lipids and liver enzymes of AST, ALT in diabetic male Wistar rats.
This research is an experimental-laboratory study on male Wistar rats (n=32) weighing 180-200 gr. The Rats were randomly divided into 4 groups, including normal control,extract treated- normal  control, diabetic control and extract- treated diabetic rats.A single intraperitoneal dose  of (60mg/kg) STZ was used to induce experimental diabetes in the rats.The Extract was given orally (300mg/kg.P.O) to diabetic rats and the other group took normal salin at the same time.At the end of the eight- week treatment , blood samples were collected dirvectly from heart and then biochemical tests of liver enzymes , serum lipids and glucose were done.The collected data was analyzed using ANOVA and SPSS20. The obtained results indicated that serum levels of liver enzymes i.e. AST , ALT, and cholesterol and triglycerdices were significantly reduced in treatment groups compared to diabetic control group (p<0.05).The finding revealed that administration of hydroethanolic extract of marigold can significantly decrease serum leves of liver enzymes , glucose and serum lipids through Anthocynanins like licopene , saponin , carotene. It also reduces antioxidant and flavonoids effects of this extract in diabetic rats significantly (p<0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calendula officinalis
  • Serum lipids
  • Glucose
  • liver enzymes
  • Diabetes