اثر تجویز عصاره‌ هیدروالکلی گل همیشه بهار (Calendula Officinalis) بر میزان گلوکز، چربی های سرم و آنزیم های کبدی AST، ALT در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده نژاد ویستار

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

دیابت  شیرین  یک اختلال شایع و متابولیک  به‌ علت اختلال ترشح انسولین و هیپرگلیسمی است. هدف از این مطالعه بررسی عصاره هیدروالکلی گل همیشه بهار بر میزان گلوکز، چربی‌ های سرم و آنزیم‌ های کبدی در موش ‌های نر دیابتی شده نژاد ویستار می ‌باشد. دراین مطالعه‌ تجربی- آزمایشگاهی 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 200-180 گرم به ‌طور تصادفی به 4 گروه تحت کنترل با سالین، سالم تحت کنترل با عصاره همیشه ‌بهار، دیابتی شده تحت درمان با سالین و دیابتی شده تحت درمان با عصاره همیشه ‌بهار با دوز 300 میلی‌ گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. موش‌های گروه‌ های دیابتی به‌ طور تجربی با تزریق درون صفاقی دارویSTZ 60 میلی‌ گرم بر کیلوگرم ( استرپتوزوتوسین) دیابتی شدند. بعد از دیابتی شدن به ‌مدت 8 هفته تحت درمان با عصاره نرمال سالین قرار گرفتند.  درپایان تجربیات، نمونه‌ های خون به ‌روش خون‌ گیری از قلب تهیه شدند و با انجام آزمایش‌ های بیوشیمیایی عملکرد آنزیم ‌های کبدی، لیپیدهای سرم و قند مورد اندازه ‌گیری قرار گرفت. در نهایت داده‌ ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در گروه‌های تیمار خوراکی با دوز 300 میلی‌ گرم بر کیلوگرم عصاره گل همیشه ‌بهار کاهش معنی ‌داری در قند خون، سطح سرمی آنزیم ‌های کبدی (AST، ALT)، کلسترول و تری‌ گلیسرید خون را نسبت به گروه شاهد دیابتی نشان می‌دهد (0/05>P). نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که  تجویز عصاره‌ هیدروالکلی گل همیشه ‌بهار می ‌تواند سطح سرمی  آنزیم‌های کبدی، گلوکز و چربی‌ های سرم را توسط ترکیبات آنتوسیانینی مانند کاروتن، لیکوپن، ساپونین و اثرات آنتی اکسیدانی و فلاونوئید این عصاره، در موش‌ های دیابتی را به ‌طور معنی ‌داری کاهش دهد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها