اثر تزریق منوتروپین بر عملکرد و صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی (Couturnix japonica)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

در این تحقیق تعداد 96 قطعه بلدرچین ژاپنی ماده در سن 9 ماهگی (دوره افت تولید) طی 40 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. این تعداد پرنده در 3 گروه آزمایشی شامل تزریق عضلانی منوتروپین در عضله سینه به ‌مدت 10 روز متوالی و به ‌میزان‌ های 0، 180 و 360 میلی‌ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن پرنده در روز با 4 تکرار و 8 قطعه در هر تکرار به‌صورت بلوک‌ های کامل تصادفی گروه‌ بندی شدند. طی دوره تزریق و 30 روز پس از آن، صفات عملکردی و کیفی تخم تولیدی هر دوره به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هر دو دوز تزریقی (180 و 360 میلی‌ گرم منوتروپین) موجب افزایش وزن تخم، درصد سفیده، وزن محتویات، درصد تولید تخم و کاهش ضریب تبدیل غذایی طی هر دو دوره شدند (0/05>P) و در دوره تزریق باعث کاهش وزن پوسته تخم و افزایش خوراک مصرفی گردیدند (0/05>P). هر دو دوز هم‌ چنین در دوره پس از تزریق افزاینده وزن زرده تخم شدند. به‌طورکلی این دو دوز تزریقی از داروی منوتروپین بر عملکرد تخم‌ گذاری و صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی به شکل بهینه تأثیرگذار بودند (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of menotropin on laying performance and egg qualitative characters in Japanese quail (Couturnix japonica)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Asl Gougani
  • Kazem karimi
  • Kamran Zand
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

In this research Evaluate 96 Japanese quail female 9 month age (in egg drop production period) in 40 days. These birds grouped in 3 experimental groups contain human menotropin gonadotropin (HMG) injection in 0, 180 and 360 mg/kg body weight bird in day during 10 days in breast muscle, With 4 replicates and 8 birds in each replicate. This bird divided by randomized completely block design.  During injection and post injection periods, calculated laying performance and qualitative characters after collecting data in each period. Results shown both doses from HMG significantly increased egg weight, albumin percent, egg content weight, egg production percent and decrease feed conversion ratio in both periods (P<0.05) and both doses have decrease effect on egg shell weight and increase effect on feed intake in injection period (P<0.05). Both doses increased yolk weight in post injection period too. In generally both doses from HMG optimally (significantly) affected on laying performance and egg qualitative characters in Japanese quail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • menotropin
  • laying performance
  • egg qualitative characters
  • Japanese quail