تزریق عصاره سیر (Allium sativum) و لواستاتین (Lovastatin) بر غلظت کلسترول جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمیک

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156

چکیده

به منظور بررسی اثر عصاره سیر بر غلظت کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی آزمایشی با تعداد 130 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس 308 در 5 گروه آزمایشی، شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و عصاره سیر) و سه گروه هایپرکلسترومیک (شاهد، عصاره سیر و تزریق لواستاتین) با 3 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. به پرندگان گروه‌های آزمایشی از روز 21 تا 28 مقدار 0/5 سی ‌سی (شامل25 میلی‌ گرم بازای هر کیلوگرم وزن پرنده ماده مورد تزریق) به‌ صورت زیر جلدی در ناحیه گردن مواد آزمایشی تزریق شد، علاوه بر ماده آزمایشی درگروه هایپرکلسترمیک تزریق روزانه کلسترول هم انجام شد. در روز 28 و 35 از پرندگان هر گروه خون‌ گیری شد. نتایج نشان داد که در جوجه‌ های معمولی عصاره سیر در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی باعث افزایش سطوح TC، TG و LDL خون نسبت به گروه شاهد شد. در جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک عصاره سیر در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی (روز 28) باعث افزایش سطوح LDL خون و کاهش سطح HDL خون نسبت به گروه شاهد شد (0/05>P). تزریق لواستاتین به جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک در مقایسه با عصاره سیر هیچ تفاوتی در بیش ‌تر شاخص‌ های مورد بررسی ایجاد نکرد. به‌طورکلی عصاره سیر همانند لواستاتین، اثر کاهنده بر غلظت کلسترول خون در جوجه‌ های معمولی و هایپرکلسترولمیک نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of injection of Garlic (Allium sativum) extract and Lovastatin on serum cholesterol in hypercholesterolemic broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Majid Abdolmohamadi 1
  • Mahdi Khodaei Motlagh 2
  • Kazem karimi 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

In this study one hundred and thirty male and female broiler chicks from ages 21 to 35 days were evaluated. At the initial day of this experiment (d 21), 10 birds (as control group at initial phase) were blood collection, and 120 birds were divided as a completely randomized design, in 5 experimental groups, contains two normal chicken groups (include control and Allium sativum extract injected groups) and three hypercholesterolemic chick groups (include control, Allium sativum extract and lovastatin injected groups) with three replicates and 8 birds per replicate. Normal chicks were subcutaneously injected only by Allium sativum extract (25 mg/kg body weight/d) at days 21-28 and hypercholesterolemic chicks were injected by Allium sativum extract plus cholesterol (50 mg/kg body weight/d). Blood samples were collected at day 28 from half of the birds and at day 35 from the others.. The results showed that a seven-day period injection causes increased levels of blood TC, TG and LDL compared with the control group. In hypercholesterolemic chicks, levels of blood LDL at the end of a seven-day period (day 28) increased and level of blood HDL decreased by Allium sativum extract injection rather than control group (P<0/05). Lovastatin injection in hypercholesterolemic chicks Compared with Allium sativum extract had no difference in most investigated parameters. In general Allium sativum extract like lovastatin, had not lowering effects on blood cholesterol in normal and hypercholesterolemic chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium sativum extract
  • lovastatin
  • Serum cholesterol
  • broiler