ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر ترکیب لاشه وآنزیم های کبدی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ملاس چغندر ﺑﺮ ترکیب لاشه و آنزیم ­های کبدی در ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از 360 قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 2/5±28 گرم استفاده شد. بچه ­ماهی­ها در 12 مخزن به­ تعداد 30 قطعه در هر مخزن به طور تصادفی توزیع شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در یک دوره به ­مدت 8 هفته غذادهی انجام گرفت. آزمایش در قالب 4 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار شامل: جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) انجام شد و ماهی­ ها روزانه به ­میزان 3 درصد وزن بدن و دو بار در روز با جیره ­های آزمایشی تغذیه شدند. غذای گروه شاهد، غذای تجاری کپور معمولی شرکت فرادانه بدون ملاس بود. نتایج نشان داد بعد از تغذیه با جیره حاوی ملاس مقدار رطوبت و خاکستر لاشه در گروه شاهد اختلاف معنی ­داری با سایر تیمارها نداشت (0/05<p ). میزان چربی لاشه در تیمار 1 درصد ملاس و 2 درصد ملاس اختلاف معنی ­داری با گروه شاهد داشته و کاهش پیدا کرده است (0/05>p ). میزان پروتیئن لاشه در تیمار 1 درصد و 2 درصد ملاس اختلاف معنی­ داری با تیمار شاهد داشته و افزایش پیدا کرده است (0/05>p ). نتایج نشان داد، در میزان آنزیم ­های کبدی از جمله لاکتات دهیدروژناز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز بین تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی­ داری وجود ندارد ولی در مقادیر آلکانین فسفاتاز تیمار شاهد با سایر تیمارها اختلاف معنی ­داری وجود دارد (0/05>p ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary beet molasses on body composition and liver enzymes of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Beygi
 • Abdolmajid Hajimoradloo
 • Hossein Hoseinifar
 • Ali Jafarnode
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effects of different levels of beet molasses on body composition and liver enzymes in common carp were studied. The experiment consisted of 360 pieces of common carp with an average weight of 28±2.5 gr. The fish in 12 reservoirs were randomly distributed to 30 units per reservoir. After one week of adaptation, it was fed for a period of 8 weeks. The experiment was carried out in the form of 4 treatments and each treatment with 3 replications including: Molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 2), diet containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 4) And fish were fed daily with 3% body weight and twice daily with experimental diets. The food of the control group, the commercial food of the common carp of the company was enriched with no molasses. The results showed that there was no significant difference in the amount of moisture and carcass ash in the control group compared with other treatments (P>0.05). The carcass fat content was significantly different in treatment with 1% molasses and 2% molasses (p < 0.05). The amount of carcass proteins in the treatment of 1% and 2% molasses had a significant difference with control (p < 0.05). The results showed that there was no significant difference in liver enzymes such as lactate dehydrogenase, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase between control and other treatments, but there was a significant difference in alkanin phosphatase levels in control treatment with other treatments (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body composition
 • Liver enzyme
 • Beet molasses
 1. شاهسونی،  د.؛  وثوقی،  غ. و  خضرایی ­نیا،  پ.، 1380. تعیین برخی شاخص ­های خونی ماهیان خاویاری انگشت ­قد (قره برون و اوزون برون) در استان گیلان. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 50، صفحات 14 تا 18.
 2. Chesson, A., 1987. Supplementary enzymes to improve the utilization of pig and poultry diets. Recent Advances in Animal Nutrition. pp: 71-89.
 3. Diane, W.C.; Ignacio, F.F.; Erkki, V.; Norman, C.S. and Thomas, J.C., 2003. Betaine improves growth, but does not induce whole body or hepatic palmitate oxidation in swine (Susscrofa domestica). Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 137, pp: 131-140.
 4. Gamnam, A.L. and Sehrock, R.M., 1999. Immunostimulants in fish diets. Journal of Applied Aquaculture. Vol. 9, pp: 68-79.
 5. Hoseinifar, S.H.: Roosta, Z.; Hajimoradloo, A. and Vakili, F., 2015. The effects of Lactobacillus acidophilus as feed supplement on skin mucosal immune parameters, intestinal microbiota, stress resistance and growth performance of black swordtail (Xiphophorus helleri). Fish and Shellfish Immunology. Vol. 42, pp: 533-538.
 6. Heidarieh, M.; Mirvaghefi, A.R.; Akbari, M.; Farahmand, H.; Sheikhzadeh, N.; Shahbazfar, A.A. and Behgar, M., 2012. Effect of dietary ergosan on growth performance, digestive enzymes, intestinal histology, hematological parameters and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 38, pp: 1169-1174.
 7. Hernandez, L.H.H.; Barrera, T.C.; Mejia, J.C.; Mejia, G.C.; Del Carmen, M.; Dosta, M.; Del Lara Andrade, R. and Sotres, J.A.M., 2010. Effects of the commercial probiotic Lactobacillus casei on the growth, protein content of skin mucus and stress resistance of juveniles of the Porthole livebearer Poecilopsis gracilis (poecilidae). Aquaculture Nutrition. Vol. 16, pp: 407-411.
 8. Moosavi-Nasab, M.; Ansari, S. and Montazer, Z., 2007. Fermentative production of lysine by Corynebacterium glutamicum from different carbon sources. Iran Agricultural Research. Vol. 26, pp: 99-106.
 9. Nya, E.J. and Austin, B., 2009. Use of garlic (Allium sativum) to control Aeromonas hydrophylia infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish Diseases. Vol. 32, pp: 963-970.
 10. Sakai, M., 1999. Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture. Vol. 172, pp: 63-92.
 11. Sheikhzadeh, N.; Karimi Pashaki, A.; Nofouzi, K.; Heidarieh, M. and Tayefi-Nasrabadi, H., 2012a. Effects of dietary Ergosan on cutaneous mucosal immune response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and Shellfish Immunology. Vol. 32, pp: 407-410.
 12. Sheikhzadeh, N.; Heidarieh, M.; Karimi Pashaki, A.; Nofouzi, K.; Ahrab Farshbafi, M. and Akbari., M., 2012b. Hilyses, Fermented Saccharomyces cerevisiae, enhances the growth performance and skin non-specific immune parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and Shellfish Immunology. Vol. 32, No. 6, pp: 1083-1087.
 13. Shirali, S.; Erfani Majd, N.; Mesbah, M. and Reza Seifi, M., 2012. Histological studies of common Carp ovarian development during breeding season in Khouzestan Province, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 4, pp: 159-164.
 14. Subramanian, S.; MacKinnon, Sh.L. and Ross, N.W., 2007. A comparative study on innate immune parameters in the epidermal mucus of various fish species. Comprative Biochemistry and Physiology, Part B. Vol. 148, pp: 256-263.
 15. Turchini, G.M.; Mentasti, T.; Froyland, L.; Orban, E.; Caprino, F.; Moretti, V.M. and Valfre, F., 2003. Effects of alternative dietary lipid sources on performance, tissue chemical composition, mitochondrial fatty acid oxidation capabilities and sensory characteristics in brown trout. Aquaculture. Vol. 225, No. 1-4, pp: 251-267.