استانداردسازی صید به ازاء واحد تلاش (CPUE) تون هوور (Thunnus tonggol) با استفاده از روش خطی عمومی (GLM) در صید گوشگیر آب های ایرانی دریای عمان

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

 تون هوور (Thunnus tonggol) از گونه‌ های تجاری و مهم سطح ‌زی است که در آب ‌های ساحلی گرمسیری و معتدله اقیانوس هند و آرام پراکنش دارد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص فراوانی نسبی تون هوور در مدت ده سال صید (1386 تا 1395) و بررسی تاثیر سال، ماه، تناژ شناور و ارتفاع طاقه ‌های تور گوشگیر بر صید به ­ازاء واحد تلاش صیادی CPUE این گونه در صید گوشگیر شناورهای سنتی از آب ­های ساحلی دریای عمان می ‌باشد که با مدل خطی عمومی (GLM) استاندارد شدند. غالباً در ارزیابی ذخایر هنگامی ­که پارامترهای جمعیتی را در مورد یک جمعیت محاسبه می ‌کنند، از صید به ­ازاء واحد تلاش استاندارد شده که به ­عنوان شاخص فراوانی نسبی سالیانه جمعیت در نظر گرفته می ‌شود به­ عنوان یک ورودی مهم استفاده می ‌شود. نتایج این مطالعه نشان داد از بین متغیرهای توضیحی استفاده شده در مدل خطی عمومی سال و ماه به ­طور معنی ­داری روی CPUE تون هوور اثرگذار بوده ‌اند اما تأثیر افزایشی تناژ شناور و ارتفاع تورهای گوشگیر به ‌هم متصل شده معنی ­دار نبوده است. شاخص فراوانی نسبی تون هوور از سال 1386 تا 1395 روند افزایشی به همراه یک اوج چشمگیر در سال 1392 داشت و این نشان می ‌دهد با افزایش تلاش صیادی ظرفیت افزایش صید وجود دارد. صید به ­ازاء واحد تلاش استاندارد شده تون هوور یک گرایش شدید فصلی نشان داد به ­طوری ­که میزان صید در فصل گرم سال بیش ­تر بود. بررسی شاخص فراوانی نسبی ماهیانه نشان داد که بیش ­ترین نرخ صید تون هوور در ماه ‌های اردیبهشت و خرداد انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardizing CPUE of Longtail Tuna (Thunnus tonggol) caught by Gillnet Fisheries fleet of Iranian waters of the Oman Sea using General Linear Model (GLM)

نویسندگان [English]

 • Seyed Hesam Kazemi
 • Seyed Yousef Peyghambari
 • Parviz Zare
 • Saeid Gorgin
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Longtail Tuna (Thunnus tonggol) is one of the most important Commercial and Neritic fish species which are widely distributed throughout neritic tropical and temperate waters of
Indo-Pacific. The aim of this study was to determine relative index of abundance of Longtail Tuna from 2007 to 2016, also we evaluated effect of some explanatory variables (Year, Month, Vessel tonnage and net height) of catch per unit effort data in traditional gillnet fishery standardized by general linear model (GLM) in the Oman Sea. Standardized catch per unit effort is an important entrance in stock assessment as an annual abundance index. The results of this study have shown that year and month as explanatory variables influence CPUE significantly in GLM model with lognormal error distribution, but the increasingly effect of vessel tonnage and net height were not significant. Relative index of abundance of Longtail Tuna has shown increasing trend from 2007 to 2016 with the highest pick in 2013, that is shown catch rate can increase by raising catch effort. There is a seasonal trend in standard CPUE of Longtail Tuna with the highest catch rate in warm season. Monthly relative index of abundance has shown highest catch rate occurred in May and June.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gillnet
 • Longtail Tuna
 • Standardized CPUE
 • General Linear Model
 1. درویشی، م.؛ کی­ مرام، ف.؛ طالب ‌زاده، س.ع. و بهزادی، س.، 1382. بررسی ذخائر پنج گونه از تون ماهیان در استان هرمزگان سال ­های 1376-77 و 78. موسسه تحقیقات شیلات ایران.06-0710321000-76.
 2. شوقی، ح.، 1371. بررسی زیستی تون ماهیان. انتشارات زیستگاه تحقیقاتی آب­ های دور. 75 صفحه.
 3. لایقی، ب.؛ قادر، س.؛ علی ­اکبری ­بیدختی، ع. و آزادی، م.، 1396. حساسیت ‌سنجی شبیه ‌سازی‌ های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی. مجله ژئوفیزیک ایران. دوره 11، شماره 1، صفحات 1 تا 19.
 4. Abear, S.M., 2009. Comparisons of Boosted Regression Tree, GLM and GAM peformance in the standardization of Yellowfin Tuna catch-rate data from the Gulf of Mexico Longline Fishery, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.
 5. Al-Siyabi, B.; Al-Kharusi, L.; Nishida, T. and Al-Busaidi, H., 2014. Standardization of Longtail Tuna (Thunnus tonggol) catch rates of drift gillnet fisheries in Sultanate of Oman. IOTC 2014-WPNT04-28.
 6. Battaile, B.C. and Quinn, T.J., 2004. Catch per unit effort standardization of the eastern Bering Sea walleye Pollock (Theragra chalcogramma) fleet. Fisheries Research. Vol. 70, pp: 161-177.
 7. Botsford, L.W.; Castilla, J.C. and Peterson, C.H., 1997. The management of fisheries and marine ecosystems. Science. Vol. 277, pp: 509-515.
 8. Cao, J., Chen; X., Chen, Y.; Liu, B.; Ma, J. and Li, S., 2011. Generalized linear Bayesian models for standardizing CPUE: an application to a squid-jigging fishery in the northwest Pacific Ocean. Scientia Marina Vol. 75, pp: 679-689.
 9. Collette, B.B., 2001. Scombridae. Tunas (also, Albacore, Bonitos, Mackerels, Seerfishes, and Wahoo). P3721-3756. In Carpenter, K.E. and Niem, V., (eds). FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the western central Pasific. Vol 6. Bony fishes part4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, FAO, Rome. Data Programme-SIDP, FAO FIGIS.
 10. Collette, B.B.; Abdulghader, E.; Alam, S.; Alghawzi, Q.; Bishop, J.; Hartmann, S.; Kaymaram, F. and Smith Vaniz, W.F., 2015. Thunnus tonggol. The IUCN red list of threatened species 2015:e. T170351A57243599.http://www.iucnredlist.org/details/full/170351/26).
 11. Darvishi, M.; Paighambari, S.Y.; Ghorbani, A.R. and Kaymaram, F., 2018. Population assessment and yield per recruit of Longtail Tuna (Thunnus tonggol) in Northern of the Persian Gulf and Oman Sea (Iran, Hormozgan Province). Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 17, No. 4, pp: 776-789. DOI: 10.22092/ijfs.2018.116992.
 12. FAO. 1993. Fisheries Series No.40. Fisheries Statistics Series No. 111, 72 p.
 13. Froese, R. and Pauly, D.E., 2018. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version 09/2018.
 14. Fu, D.; Nergi, S.K. and Rajaei, F., 2019. CPUE Standardizations for Neritic Tuna Species Using Iranian Gillnet Data 2008-2017. IOTC-2019-WPNT-17.
 15. Glazer, J.P. and Butterworth, D.S., 2002. GLM-based standardization of the catch per unit effort series for South African west coast hake, focusing on adjustments for targeting other species. South African Journal of Marine Science. Vol. 24, pp: 323-339.
 16. Griffiths, S.P., 2010. Stock assessment and efficacy of size limits on Longtail Tuna (Thunnus tonggol) caught in Australian waters. Fisheries Research. Vol. 102, pp: 248-257.
 17. Gulland, J.A., 1983. Fish Stock Assessment: A Manual of Basic Methods. (Wily: New York).
 18. Hilborn, R. and Walters, C.J., 1992. Quantitative Fisheries Stock Assessment: Choice, Dynamics and Uncertainly. Chapman and Hall, New York. 570 p.
 19. Hinton, M.G. and Maunder, M.N., 2004. Methods for standardizing CPUE how to select among them. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT. Vol. 56, No. 1, pp: 169-177.
 20. IFO. 2016. Iran (Islamic Republic of) National Report to the Scientific committee of the Indian Ocean Tuna Commission, 2016. IOTC-2016-SC19-NR11. 22 p.
 21. IOTC Sectariat. 2017. Assessment of Indian Ocean Longtail Tuna (Thunnus tonggol) using data limited methods. IOTC-2017-WPNT07-15 Rev_1.
 22. IUCN. 2015. IUCN red list of threatened species (ver. 2017.2). Available at: http://www.iucnredlist.org.
 23. Khorshidi Nergi, S., 2014. A Review of Iran Fisheries data and statistics with emphasis tuna fishes. IOTC-2014 WPDCS10-12 Rev_2.
 24. Kumari, B.; Raman, M.; Narain, A. and Sivaprakasam, T.E., 1993. Satelitte remote sensing for tuna fishing in Indian waters. In: Sudarsan, D. and John, M. E. (Eds.). Tuna research in India. pp: 157-166.
 25. Maunder, M.N. and Punt, A.E., 2004. Standardizing catch and effort data: a review of recent approaches. Fisheries Research. Vol. 70, pp: 141-159.
 26. Mohri, M. and Kajikawa, Y., 2014. Ecology of bluefin tuna and longtail tuna in the Sea of Japan based on mathematical and physical fisheries science consideration using chi-square test, cluster analysis, and linear discriminant analysis. Mathematical and Physical Fisheries Science. Vol. 11, pp: 22-43.
 27. Naderi, R.A., 2017. Importance of Neritic Tuna catch in I.R. Iran capture fishery. IOTC-2017 WPNT07-09.
 28. Nelder, J.A. and Wedderburn, R.W.M., 1972. Generalized linear models. Journal of Royal Statistical Society Series A. Vol. 137, pp: 370-384.
 29. Nishida, T. and Chen, D.G., 2004. Incorporating spatial autocorrelation into the general linear model with an application to the Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) Longline CPUE data. Fisheries Research. Vol. 70, pp: 265-274.
 30. Parsapoor, R., 2013. Persian Gulf Science and Technology Park. http://www.pgstp.ir/uploads/PGSTP_English trans-1.png.
 31. Pierre, L.; Geehan, J. and Herrera, M., 2014. Review of the statistical data available for bycatch species. IOTC-2014 WPNT04-07. Rev_1. pp: 17-19.
 32. Pillai, N.G. and Satheeshkumar, P., 2012. Biology, Fishery, Conservation and Management of Indian Ocean Tuna Fisheries. Ocean Science Journal. Vol. 47, No. 4, pp: 411-433. DOI: 10.1007/s12601-012-0038-y.
 33. Shih, C.L.; Chou, S.C.; Wang, H.Y. and Hsu, C.C., 2014. Trial estimation of standardized catch per unit effort of Yellowfin Tuna by the Taiwanese Longline Fishery in the tropical waters of the Atlantic Ocean. ICCAT. Vol. 70, No. 6, pp: 2738-2762.
 34. Venables, W.N. and Dichmont, C.M., 2004. GLMs, GAMs and GLMM: an overview of theory for applications in fisheries research. Fisheries Research. Vol. 70, pp: 319-337.
 35. Yesaki, M., 1994. A review of the biology and fisheries for Longtail Tuna (Thunnus tonggol) in the Indo-Pacific region. FAO Fisheries Technical paper. Vol. 336, pp: 370-387.