مقایسه اثرات تجویز خوراکی دی پنیسیلامین و عصاره الکلی گیاه خار مریم بر میزان سرب عضلات سینه و ران اردک نژاد Pekin

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.22034/aej.2020.120783

چکیده

اردک ­ها با توجه به رفتار کنجکاوانه مخصوص به ­خود و نحوه تغذیه ­شان که شامل لجن ­ها و مواد و اشیاء باقی ­مانده در حاشیه رودخانه ­ها و مرداب ها است در معرض ابتلاء به فرم مزمن مسمومیت با سرب هستند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی مقایسه اثر دی ­پنیسیلامین و سیلی ­مارین بر باقی ­مانده سرب در عضلات اردک ­های تحت تاثیر سرب می ­باشد. به ­منظور بررسی اثر دی­ پنیسیلامین و سیلی ­مارین بر میزان سرب در عضلات ران و سینه اردک ­های تحت تاثیر سرب، تعداد 120 قطعه اردک یک ­روزه نژاد Pekin به 4 گروه 30 قطعه ‌ای در سه تکرار شامل گروه 1: دریافت کننده جیره پایه در کل دوره آزمایش (گروه شاهد)، گروه 2: دریافت­ کننده جیره پایه + نیترات سرب با دوز 40 میلی­ گرم/کیلوگرم (گروه کنترل)، گروه 3: دریافت­ کننده جیره پایه + نیترات سرب با دوز 40 میلی ­گرم/کیلوگرم + دی­ پنیسیلامین با دوز 20 میلی­ گرم/کیلوگرم (گروه درمان دی پنیسیلامین)، گروه 4: دریافت­ کننده جیره پایه + نیترات سرب با دوز 40 میلی ­گرم/کیلوگرم +عصاره الکلی خار مریم با دوز 300 میلی­ گرم/کیلوگرم (گروه درمان سیلی ­مارین) تقسیم ‌بندی ‌گردیدند و به ­مدت 60 روز پرورش یافتند. پس از پایان دوره پرورش و کشتار اردک ­ها مطابق پروتکل ­های اخلاقی نمونه­ گیری از عضلات سینه و ران  در هر قطعه کشتار شده اخذ (از هر پن 5 قطعه) و غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی به ­روش کوره اندازه ­گیری گردید. با توجه به نتایج به ­دست آمده در تحقیق حاضر دی­ پنیسیلامین و سیلی ­مارین با خاصیت  آنتی ­اکسیدان خود توانستند به ­طور معنی ­داری 0/05>میزان سرب باقی ­مانده در عضلات ران و سینه کاهش دهند. با این­ حال اثر عصاره الکلی خار مریم نسبت به پنیسیلامین قوی ­تر بود و مقدار سرب موجود در عضله ران تحت درمان با عصاره خار مریم در مقایسه با عضله سینه اندکی کم ­تر بود و می­ توان به­ عنوان داروی موثر در کاهش فلزات سنگین پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، ر.؛ محمدآبادی، ط.؛ ساری، م.؛ سالاری، س.؛ ضمیری، م.ج. و بیگی­ نصیری، م.ت.، 1392. اثر سیلی­ مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه­ های گوشتی. نشریه پژوهش ­های علوم دارویی ایران. جلد5، شماره 4، صفحات 310 تا 312.
ابراهیمی ­سیریزی، ز.؛ ساکی ­زاده، م.؛ اسماعیلی ­ساری، ع.؛ بهرامی ­فر، ن.؛ قاسمپوری، س.م. و عباسی، ک.، 1391. بررسی فلزات سنگین کادمیوم، سرب، مس و روی در بافت عضله اردک­ ماهی تالاب بین ­المللی انزلی، انباشتگی و ارزیابی خطرات. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 22، شماره 87، صفحات 57 تا 63.
اتفاق ­دوست، م. و علاف ­نویریان، ح.، 1399. مطالعه تجمع بیولوژیک شبه فلزات و فلزات سنگین در بافت عضله اردک ماهی (1758 (Esox Lucius Linnaeus, رودخانه سیاه درویشان (استان گیلان). مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 75، شماره 2، صفحات 156 تا 165.
حقی، ق. و پیرعلی، م.، 1382. شناسایی و تعیین مقدار سیلی مارین در گیاه خار مریم Silybum marianum و چند فراورده دارویی آن. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. دوره 19، شماره 1، صفحات 73 تا 86.
سینکا کریمی، م.ح.؛ پور خباز، ع. و حسین­ پور، م.، 1394. بررسی استفاده از آب و بافت پرندگان آبزی جهت سنجش آلودگی فلزی (مطالعه موردی: تالاب­ های بین­ المللی میانکاله و گمیشان). فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. سال 6، شماره 23، صفحات 15 تا 28.
ضیایی، س.؛ فلاح­ حسینی، ح.؛ رجبیان، ط.؛ پورحسینی، ل.؛ نقدی­ بادی، ح. و رضازاده، ش.، 1383. بررسی اثر حلال­ های مختلف در استخراج سیلی ­مارین از بذر گیاه خار مریم. فصلنامه گیاهان دارویی. سال 4، شماره 2، صفحات 1 تا 6.
علیشاهی، م.؛ طولابی ­دزفولی، ز. و اسروش، ا.، 1397. اثر پنیسیلامین و EDTA بر سمیت نانوذرات نقره در ماهی شیربت. فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب. سال 10، شماره 37، صفحات 103 تا 112.
کبیری ­فرد، ح.؛ شیخی ­نژاد، ا. و معصومی، م.، 1391. سنجش مقدار آلودگی فلزات سنگین (آهن، روی، سرب و نیکل) در آب ­های سطحی، خاک و سبزی کشت شده شهرستان پیشوا. پژوهش ­های علوم و فنون دریایی. دوره 7، شماره 3، صفحات 1 تا 12.
Anjum, M.R.; Sainath, S.B.; Suneetha, Y. and Reddy, P.S., 2011. Lead acetate induced reproductive and paternal mediated developmental toxicity in rats. Ecotoxicol Environ Saf. Vol. 74, No. 4, pp: 793-799.
Bahaa, E.A.; Saleh, M.C. and Taich, M.C., 2007. Fundamentals of Photonics, Wiley Interscience.
Ferreyra, H.; Romano, .Mand Uhart, M., 2009. Recent and Chronic Exposure of Wild Ducks to Lead in Human Modified Wetland in Santa Fe Province. Argentina. J Wildl Dis. Vol. 45, No. 3, pp: 823-927.
Garza, A.; Vega, R. and Soto, E., 2006. Cellular mechanisms of lead neurotoxicity. Med Sci Monit. Vol. 12, No. 3, pp: 57-65.
Golalipour, M.; Roshandel, D.; Roshandel, G.; Ghafari, S. and Kalavi, M., 2007. Effect of Lead Intoxication and D Penicillamine Treatment on Hematological Indices in RatsInt J Morphol. Vol. 25, No. 4, pp: 717-722.
Hamidian, G.; Mirdar, S.; Raee, P.; Asghari, K. and Jarrahi, M., 2020. Silymarin protects the structure of kidney in the neonatal rats exposed to maternal cadmium toxicity: A stereological study. Veterin Res For. Vol. 11, No. 2, pp: 143-152.
Kamil, K.A.; Kartasudjana, R.; Iskandar, S. and Latipudin, D., 2011. Effect of Phytate in Diet and Lead in Drinking Water on Blood Mineral and Growth of Ducks. International Scientific Symposium-60 Years of Animal Science Higher Education in Moldova.
Kitter, S.; Wilasrusmee, S.; Pedresen, W.A.; Mattson, M.P.; Strabe-West, K.; Wilasrusmee, C.; Lubelt, B. and Kittur, D.S., 2002. Neurotrophic and neuroprotective effect of milk thistle (Silybum marianum) on neurons in culture. J Molec Neurosci. Vol. 18, pp: 265-269.
Lyle, W.H., 1981. Penicillamine in metal poisoning. J Rheumatol Suppl. Vol. 7, pp: 96-99.
Marchetti, C., 2003. Molecular targets of lead in brainneurotoxicity. Neurotox Res. Vol. 5, No. 3, pp: 221-236.
Miolservic, N. and Maire, P., 2000. Lead stimulates intracellular signaling between hepatocytes and kupffer cells. Enr J Pharmacol. Vol. 401, pp: 317-328.
Mitra, S.K.; Venkataranganna, M.V.; Sundaram, R. and Gopumadhavan, S., 1998. Protective effect of HD-03, an herbal formulatin, against various hepatotoxic agents in rats. J. Ethnopharmacology. Vol. 63, pp: 181-186.
Nencini, C.; Giorgi, G. and Micheli, L., 2007. Protevtive effect of silymarin on oxidative stress in rat brain. Phytomed. Vol. 14, pp: 129-135.
Nasreddine, L.and Parent-Massin, D., 2002. Food contamination by metals and pesticides in the European Union. Should we worry? Toxi letters. Vol. 127, No. 1, pp: 29-41.
Narayana, K. and Al-Bader, M., 2011. Ultrastructural and DNA damaging effects of lead nitrate in the liver. Exp andTox Path. Vol. 63, pp: 43-51.
Navas-Acien, A.; Guallar, E.; Silbergeld, E.K. and Rothenberg, S.J., 2007. Lead exposure and cardiovascular disease - A systematic review. Environ Health Perspect.Vol. 115, pp: 472-482.
Nosratola, D. and Vaziri, A.M., 2008. Mechanisms of lead induced hypertension and cardiovascular disease. J Physiol Heart Circ Physiol. Vol. 295, pp: H454-H465.
Osuchowski, M.F.; Johnson, V.J.; He, Q. and Sharma, R.P., 2004. Alteration in regional brain neur otransmitters by silymarin, a natural antioxidant flavonoid mixture, in BALB/c mice. Pharm Biol. Vol. 42, pp: 384-389.
Oymak, S.A.; Karadede-Akin, H.and Dogan, N., 2009. Heavy metal in tissues of Tor grypus from Ataturk Dam Lake, Euphrates River Turkey. Biologia. Vol. 64, pp: 151-155.
Schuppan, D.; Jia, J.D.; Brinkhaus, B. and Hahn, E.G., 1999. Herbal products for liver diseases. Hepat. Vol. 30, No. 4, pp: 1099-1104.
Sergio, P., 1996. Lead poisoning in: Nelson text book of pediatrics, Nathen and Oski. WB Saunders, Philadelphia, U.S.A.
Sharifi, A.M.; Baniasadi, S.; Jorjani, M.; Rahimi, F. and Bakhshayesh, M., 2002. Investigation of acute lead poisoning on apoptosis in rat hippocampus in vivo. Neurosci Lett. Vol. 329, pp: 45-48.
Streiff, M.B.; Smith, B. and Spivak, J.L., 2002. The diagnosis and management of polycythemia vera in the era since the Polycythemia Vera Study Group: a sur- vey of American Society of Hematology mem- bers’ practice patterns. Blood. Vol. 9, pp: 1144-1449.
Sunil, K.M.; Asok, M.; Nguyen, T.V. and Bharat, B.A., 1999. Silymarin suppresses TNF induced activation of NFKb, c-Jun N-Terminal Kinase, and Apoptosis. J Molecul Biol. Vol. 18, pp: 6800-6809.
Tuormaa, T.E., 1995. The adverse effects of lead. J Orthomol Med. Vol. 10, No. 3-4, pp: 149-164.
Uysal, K.; Emre, Y.and Kose, E., 2008. The determination of heavy metal accumulation ratios in muscle, skin and gills of some migratory fish species by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) in Beymelek Lagoon (Antalya/Turkey). Microchem. J. Vol. 90, pp: 67-70.
WHO. 1999. Treatment technique and results, lead poisoning over view, world health organization. www.leadpoisining. net/treat/workshop.html.
WHO. 1993. Evaluation of certain food additives and contaminants (41st Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). Geneva: World Health Organization, WHO Technical Report Series. (837 p).
Yang, Ch.S.; Landau, J.M.; Huang, M.T. and Newmark, H.L., 2001. Inhibition of carcinogenesis by dietary polyphenolic compounds. Annu. Rev. Nut. Vol. 21, pp: 381-406.