تاثیر افزودن نمک های صفراوی گاو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء، ترکیبات لاشه و برخی شاخص های خون شناختی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در پژوهشبه‌‌منظور بررسی تاثیر نمک‌های صفراوی در جیره‌ غذایی ماهی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و برخی شاخص‌های خون‌شناختی و بیوشیمیایی سرم خون، تعداد 300 قطعه بچه‌ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) با وزن متوسط  0/5± 3 گرم به ‌مدت 12 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نمک ‌های صفراوی گاو در 5 سطح 0، 0/25، 0/5، 0/75 و 1 درصد به جیره‌ غذایی بچه‌‌ماهیان اضافه شد. طی دوره‌ آزمایش، غذادهی دوبار در روز و به ‌میزان 3 تا 5 درصد وزن توده‌ زنده انجام شد. پس از پایان آزمایش تجزیه و تحلیل داده‌ ها نشان داد که  شاخص ‌های رشد و بازماندگی، پروتئین، خاکستر و رطوبت لاشه در تیمارهای  مختلف اختلاف معنی ‌داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). تیمار 4 با میزان 1 درصد نمک صفراوی و 0/629± 32/52 درصد چربی کم ‌ترین میزان چربی را داشته و از لحاظ آماری با سایر تیمارها اختلاف معنی ‌داری داشت (0/05>P). هم ‌چنین، تیمار 2 با میزان 0/5 درصد نمک صفرا بالاترین و تیمار شاهد بدون نمک صفرا (تیمار صفر درصد)، پایین‌ ترین میزان کلسترول و تری‌ گلیسیرید خون را داشتند و دارای اختلاف معنی‌ دار با سایر تیمارها بودند (0/05>P). میزان پروتئین کل، گلبول‌ های سفید، گلبول‌ های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC خون به‌ طور معنی ‌داری، دارای اختلاف بین گروه‌ های آزمایشی و شاهد بودند  (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of adding cow bile salts to the diet on the indices of growth, survival, carcass composition and some hematological and biochemical indices of blood serum of Common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Atefeh vatankhah 1
  • Mohammad Sudagar 1
  • Behrouz Dastar 2
  • Hamed Kolangi 1
1 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: atefe_vatankhah88@yahoo.com
 

This study was conducted to find out the effect of bile salts in fish ration on indexes of growth, survival, carcass composition and some of the hematological and biological indexes of blood serum for this purpose 300 juvenile common carp (Cyprinus carpio) with an average weight of 3 ± 0.5 grams were studied for 12 weeks. Cow bile salts were added to the ration of fry fish at 5 different levels of 0, 0.25, 0.50, 0.75, and 1 percent during the experiment, two daily feedings were given at the ratio of 3 to 5% of the living mass. At the end of the experiment, data analysis revealed no significant differences in indexes of growth and survival, protein, ash, and carcass moisture between different treatment groups (P>0.05). Treatment group 4 with 1% bile salt had the least amount of fat, 32.52 ± 0.629%, and statistically, it was significantly different from other groups (P<0.05). Also, group 2 with 0.5% bile salts showed the highest and control group with 0% bile salts showed the lowest level of blood cholesterol and triglyceride, and therefore were significantly different from other groups (P< 0.05). Also the total amount of protein, white blood cells, red blood cells, hemoglobin, hematocrit and MCH, MCHC, MCV were significantly different between treatment groups and the control group (P< 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bile salts
  • Common carp
  • growth
  • Carcass composition
  • Hematology