اثر شخم گراز (Sus scrofa) بر میزان کربن آلی کل و ذره ای خاک در جوامع علفی مراتع

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

2 گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356

3 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

چکیده

در این تحقیق به‌ منظور تعیین اثر شخم ‌زنی گراز بر میزان کربن آلی کل و کربن آلی ذره‌ ای در جوامع مختلف مرتعی،  پنج جامعه گیاهی شامل Festuca ovina ، Bromus tomentellus، Alyssum minus-Astragalus spTrifolium repens-pratensisPoa و foliosumChenopodium انتخاب و در هرکدام از جوامع حداقل یک لکه (Patch) که فعالیت شخم‌ زنی گراز در آن مشهود بود، تعیین گردید. در هر لکه 3 پلات 1×1 و معادل آن خارج از لکه که دارای خصوصیات توپوگرافی یکسانی بودند مستقر گردیدند. سپس از چهار گوشه هر پلات اقدام به نمونه‌ گیری از خاک از عمق10-0 سانتی ‌متر گردید.نمونه ‌های  هر پلات با یکدیگر مخلوط و نهایتاً تشکیل یک نمونه مرکب را دادند و به آزمایشگاه منتقلگردیدند وکربن آلی ذره ‌ای و کربن آلی کل آن ‌ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر گراز بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره‌ ای در داخل و خارج لکه ‌های  جوامع، اختلاف معنی ‌داری در سطح یک درصد داشت به ‌طوری‌ که بیش ‌ترین مقدار کربن آلی کل (4/69%) و کربن آلی ذره ‌ای (3/33%) در خارج لکه ‌ها و کم ‌ترین مقدار کربن آلی کل (4/21%) و کربن آلی ذره‌ ای(2/10%) در داخل لکه ‌ها وجود داشت. نتایج اثر جامعه بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره ‌ای در جوامع مختلف نیز نشان داد که میزان کربن آلی کل و کربن آلی ذره ‌ای در بین پنج جامعه با یکدیگر تفاوت معنی ‌داری در سطح یک درصد داشتند و بیش ‌ترین میزان کربن آلی کل در جامعه F. ovina (4/58%) و بیش ‌ترین مقدار کربن آلی ذره ‌ای در جامعه C. foliosum (4/17%) و کم ‌ترین مقدار کربن آلی کل (4/32%) و کربن آلی ذره ‌ای (1/98%) مربوط به جامعه B. tomentellus بود. اثر متقابل جامعه و لکه بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره ‌ای در سطح یک درصد معنی ‌دار بود به ‌طوری‌ که بیش‌ ترین مقدار کربن آلی کل در جامعه F. ovina (4/86%) در خارج لکه و بیش‌ ترین مقدار کربن آلی ذره ‌ای در جامعه C. foliosum(3/47%) در خارج از لکه و کم ‌ترین مفدار کربن آلی کل (3/92%) و کم‌ ترین مقدار کربن آلی ذره ‌ای (1/48%) مربوط به جامعه B. tomentellus و در داخل لکه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of wild boar (Sus scrofa) disturbances on particulate and total organic carbon in the rangeland plant communities

نویسندگان [English]

  • Reza Erfanzadeh 1
  • Hamid Yousefi 2
  • Omid Esmaeelzadeh 3
1 Department of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, P.O. Box:49138-15739, Noor, Iran
2 Department of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, P.O. Box:49138-15739, Noor, Iran
3 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, P.O. Box:49138-15739, Noor, Iran
چکیده [English]

In this study, five plant communities were selected to study on the effect of disturbances of wild boar (sus scrfa) on total organic and particulate organic carbon in rangeland communities, i.e.  Festucaovina, Bromus tomentellus, Alyssum minus- Astragalus sp., Trifolium repens-Poa pratensis and Chenopodium foliosum. In each community, one disturbed patch was selected and 3 1*1m plots were established in and out of each patch. Soil samples were collected from each plot. Total organic carbon (TOC) and particulate organic carbon (POC) were measured in the laboratory. The results showed that the effect of disturbance, plant community and the interactions on POC and TOC were significant. The highest of POC (3.33%) and TOC (4.69%) were observed in without disturbance (out the patches). The highest TOC was related to F. ovina community (4.58%) and the highest POC was related to C. foliosum community (4.17%). The lowest of the two soil characteristics was related to the B. tomentellus community (4.32% and 1.98% respectively). The interaction effects of disturbance and community on TOC and POC was also significant. The highest value of TOC was related to F. ovina outside the patches (4.86%) while the lowest value was related to B. tomentellus in inside the patches (3.92%). The highest value of POC was related to C. foliosum outside the patches (3.47%) while the lowest value was related to B. tomentellus in inside the patches (1.48%). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland communities
  • Ploughing
  • Particulate organic carbon
  • Total Organic Carbon
  • Wild boar (Sus scrofa)