اثر شخم گراز (Sus scrofa) بر میزان کربن آلی کل و ذره ای خاک در جوامع علفی مراتع

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

2 گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356

3 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

چکیده

در این تحقیق به‌ منظور تعیین اثر شخم ‌زنی گراز بر میزان کربن آلی کل و کربن آلی ذره‌ ای در جوامع مختلف مرتعی،  پنج جامعه گیاهی شامل Festuca ovina ، Bromus tomentellus، Alyssum minus-Astragalus spTrifolium repens-pratensisPoa و foliosumChenopodium انتخاب و در هرکدام از جوامع حداقل یک لکه (Patch) که فعالیت شخم‌ زنی گراز در آن مشهود بود، تعیین گردید. در هر لکه 3 پلات 1×1 و معادل آن خارج از لکه که دارای خصوصیات توپوگرافی یکسانی بودند مستقر گردیدند. سپس از چهار گوشه هر پلات اقدام به نمونه‌ گیری از خاک از عمق10-0 سانتی ‌متر گردید.نمونه ‌های  هر پلات با یکدیگر مخلوط و نهایتاً تشکیل یک نمونه مرکب را دادند و به آزمایشگاه منتقلگردیدند وکربن آلی ذره ‌ای و کربن آلی کل آن ‌ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر گراز بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره‌ ای در داخل و خارج لکه ‌های  جوامع، اختلاف معنی ‌داری در سطح یک درصد داشت به ‌طوری‌ که بیش ‌ترین مقدار کربن آلی کل (4/69%) و کربن آلی ذره ‌ای (3/33%) در خارج لکه ‌ها و کم ‌ترین مقدار کربن آلی کل (4/21%) و کربن آلی ذره‌ ای(2/10%) در داخل لکه ‌ها وجود داشت. نتایج اثر جامعه بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره ‌ای در جوامع مختلف نیز نشان داد که میزان کربن آلی کل و کربن آلی ذره ‌ای در بین پنج جامعه با یکدیگر تفاوت معنی ‌داری در سطح یک درصد داشتند و بیش ‌ترین میزان کربن آلی کل در جامعه F. ovina (4/58%) و بیش ‌ترین مقدار کربن آلی ذره ‌ای در جامعه C. foliosum (4/17%) و کم ‌ترین مقدار کربن آلی کل (4/32%) و کربن آلی ذره ‌ای (1/98%) مربوط به جامعه B. tomentellus بود. اثر متقابل جامعه و لکه بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره ‌ای در سطح یک درصد معنی ‌دار بود به ‌طوری‌ که بیش‌ ترین مقدار کربن آلی کل در جامعه F. ovina (4/86%) در خارج لکه و بیش‌ ترین مقدار کربن آلی ذره ‌ای در جامعه C. foliosum(3/47%) در خارج از لکه و کم ‌ترین مفدار کربن آلی کل (3/92%) و کم‌ ترین مقدار کربن آلی ذره ‌ای (1/48%) مربوط به جامعه B. tomentellus و در داخل لکه بود.

کلیدواژه‌ها