گیاه دریایی قهوه‌ای سارگاسوم ایلی‌سی‌فولیوم (Sargassum ilicifolium) به عنوان همبند در پایداری و جذب آب غذای میگو

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 گروه شیلات و محیط زیست، واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسلامی، چابهار، ایران

چکیده

پایداری غذا در آب با بهره ‌گیری از ترکیبات شیمیایی و طبیعی به ‌خصوص در مورد سخت ‌پوستان در جهت افزایش بهره‌ وری غذا و کاهش ضریب تبدیل غذایی و متعاقب آن افزایش تولید محصول بسیار با اهمیت می ‌باشد. تاکنون استفاده از ترکیبات شیمیایی هم­ چون پلی سوربات ­ها، کارباپول، پلی متالوکاربامید یا باسفین (پلیمر تراکمی اوره فرمالدهید)، بنتونیت ‌ها و ...  بسیار مرسوم بوده که به هیچ عنوان در راستای سیاست امنیت غذایی نمی ‌باشد. هدف از اجرای این پروژه استفاده از گونه ‌ای سارگاسوم ایلی سی فولیوم (Sargassum ilicifolium) گیاه دریایی قهوه‌ای به ساحل ریز در جنوب کشور به‌ عنوان همبند طبیعی در غذای میگو می ‌باشد، لذا ضمن جایگزینی صفر درصد (شاهد)، 2 و 5% پودر جلبک با منایع پروتئین فرمولاسیون جیره غذای میگوی سفید غربی، تاثیر جایگزینی آن با پلی‌سوربات به ­عنوان همبند (مصرف شده در جیره شاهد) بر پایداری استحکام، ظرفیت جذب آب و بافت پلت غذای میگو مورد بررسی آماری قرار گرفت. بدین منظور ضمن ساخت پلت غذا با روش استاندارد،  پلت خشک شده در آب دریا قرار داده و زمان شروع از هم پاشید‌گی و درصد جذب آب آن اندازه ‌گیری گردید. نتایج آزمون T-test بین شاهد با هر یک از تیمارهای 2 و 5% گیاه دریایی نشان داد که میزان پایداری غذا و هم ­چنین درصد جذب آب در تیمار 5% از نظر آماری بهبودی را نسبت به گروه شاهد نشان داد، ضمن آن­ که از بعد محیط زیستی، یک نوع همبند طبیعی جایگزین یک ماده شیمیایی شده که بر رنگ ، طعم، بو و بافت غذا و نهایتا جذابیت آن برای میگو نیز تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A brown seaweed Sargassum ilicifolium as binder in water stability and absorption of Shrimp feed

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Hafezieh 1
 • Ali Mahdi Abkenar 2
1 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries and Environment, Chabahar Branch, Islamic Azad University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

The importance of producing aquaculture feeds which is water stable, particularly for crustacean use, feeding efficiency and reducing FCR and obtaining high production, has been mentioned. Since, many different substances chemicals and neutral have been used for increasing the water stability of aquaculture diets. Till now chemical ones such as Poly Sorbate, Carbapol, Poly Methyl Carbamide or Basfin (a kind of polymer of urea formaldohyde), Bentonites and … were used which is not towards on security policy of feeding. In this project, the aim is using Sargassum ilicifolium as a marine brown seaweed which is abundant in coast of Iranian south beaches as binder in zero, 2 and 5% of shrimp feed pellete comparing to chemical binder poly Sorbate used in control feed showed water stability and water absorbtion of pellet with 5% seaweed, higher than poly Sorbate treatment, statistically and made better texture, color, taste and scent feed for shrimp culture.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sargassum illicifolium
 • Water stability and absorption
 • Binder
 • White shrimp
 1. اژدری، ح.؛ اژدری، ز.؛ امینی ­راد، ت.؛ قرنجیک، ب.م. و آبکنار، م.م.، 1383. ارزیابی ذخایر جلبک­ های به ساحل ریخته شده در سواحل سیستان و بلوچستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات شیلات ایران. 145صفحه.
 2. حافظیه، م.؛ متین ­فر، ع.؛ عبدالحی، ح.؛ حسین­ زاده، ه.؛ شریفیان، م. و رامین.م.، 1393. آبزی ­پروری مسئولانه گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 289 صفحه.
 3. قرنجیک، ب.م.؛ آبکنار، م.م.؛ حافظیه، م. و امینی­ راد، ت.، 1395. برآورد ذخایر گیاهان دریایی به ساحل ریخته شده استان  سیستان و بلوچستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 141صفحه.
 4. Ackman, M., 1981.  Alga as sources of edible oils in new sources of fat & oils. Pryde E.H., Princen, L.H. and Mujerhee, K.D., Ed. New Sources of Fats & Oils: International society for fat Research, American oil Chemists' Society. The American Oil Chemists Society. pp: 189-220. 
 5. Ali, S.A.A.; Chavali, G.; Ramana, J.V.; Sampoornam, B.S.; Arul Vasu, C.; Vaitheeswaran, T. and Selvakumar, P., 2010. Evaluation of selected binders in a ring-die pellet mill for processing shrimp feed pellets. Indian Journal of Fisheries. Vol. 57, No. 1, pp: 103-106.
 6. Briggs, M.R.P. and funge-smith, S., 1996. The potential of Gracilaria spp. Meal for supplementation of diets for juvenile P. monodon fabricius. Aquaculture research. Vol. 27, pp: 345-354.
 7. Cerecer-Cota, E.E.; Ricque-Marie, D.; Mendoza-Cano, F.; Nieto-Lopez, M. and Cruz Suarez, L.E., 2005.  Pellet stability & Hardness influence feed consumption of Pacific White Shrimp. Global Aquaculture Advocate. Vol. 2, pp: 85-86.
 8. Cruz-Suarez, L.E.; Ricque-Marie, D.; Tapia-Salazar, M. and Guajardo-Barbosa, C., 2000. Uso de harina de kelp (Macrocystis pyrifera) en alimentos para camaron.p. 227-266. Editores L.E. Cruz-Suarez, denis Ricque- Marie, Mireya tapia-Salazar, Miguel, A., Olvera-Novoa, y Roberto cerecedo-Olvera. Avances en Nutricion Acuicola V. Memorias del Quinto Simposium International de Nutricion Acuicola, pp: 19-22, Noviembre. Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Nuevo Leon, mexico. ISBN 970-694-52-9.
 9. Cruz-Suarez, L.E.; Ricoque Marie, D.; Tapia Salazar, M.; Guajardo Barbosa, C.; Obaldo, Leonard, V.; Escudero, M. and Carrasco, A., 2002. Water stability and texture of shrimp pellet feeds formulated with natural & synthetic binders. Global Aquaculture Advocate. Vol. 6, pp: 44-45.
 10. Cruz- Suarez, L.E.C.; Salazar, M.T.; Lopez, M.G.N. and Marie, D.R., 2008. A review of the effects of macroalgae in shrimp feeds and in co- culture. 304-333 pp. Proceeding of IX simposio International de Nutricion Acuicola. pp: 24-27, Noviembre, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico.
 11. Fleurence, J., 1999. Seaweed proteins: biochemical nutritional aspects & potential uses. Trends in Food science and Technology. Vol. 10, No. 1, pp: 25-28.
 12. Greenberg, A.E., 2015. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. 457 p. 
 13. Mabeau, S. and Fleurence, J., 1993. Seaweed in food products: Biochemical & nutritional aspects; Trends Food Sci. Technol. Vol. 4, pp: 103-107.
 14. Marinho-Soriano, E.; Camara, M.R.; de Melo Cabal, T. and do Amaral carneiro, M.A., 2007. Preliminary evaluation of the seaweed G. cervicornis as a partial substitute for the industrial feeds used in shrimp (L. vannamei) farming. Aquaculture Research. Vol. 38, No. 2, pp: 182-187.  
 15. Nakagawa, H. and Montgomery, W.L., 2007.  Algae. In: Nakagawa, H., Sato, M., and Gatlin III D.M., Dietary supplements for the health & quality of culture fish. CABI, USA. pp: 133-168.
 16. New, M.B., 1995. A manual on the preparation & presentation of compound feeds for shrimp & fish in aquaculture, FAO & UNDP, 1996. 187 p.
 17. Penaflorida, V.D. and Golez, N.V., 1996. Use of seaweed meals from Kappaphycus alvarezii & Gracilaria heteroclada as binders in diets of juvenile shrimp Penaeus monodon. Aquaculture. Vol. 143, pp: 393-401.
 18. Suarez-Garcia, H.A., 2006. Efecto de la inclusion de alginate y harina de algas Sargassum sp. Macrocystis pyrifera sobre la establidad an agua, digestibilidad del alimento y sobre el crecimiento del camaron blanco L. vannamei. Undergrate thesis. Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico.
 19. Wong, K.H. and Cheung, P.C.K., 2000. Nutritional evaluation of some subtropical red & green seaweed. Patt I. Proximate composition, amino acid profiles & some physic chemical properties. Food chemistry. Vol. 71, pp: 475-482.
 20. Wong, K.H. and Cheung, P.C.K., 2001. Influence of drying treatment on three Sargassum species. Journal of Applied Phycology. Vol. 13, No. 1, pp: 43-50.