مطالعه هیستومتریک و هیستوشیمیایی سلول‌های موکوسی هشدار‌دهنده در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) بالغ نر و ماده

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135

چکیده

یکی از سلول‌های اپیدرم پوست بدن ماهی که تحت عوامل استرس‌زای محیطی و بروز بیماری‌ها و آسیب به پوست از خود واکنش نشان می‌دهد سلول‌های موکوسی هشدار‌دهنده می‌باشند. به‌‌منظور مطالعه بافت‌شناسی و تعیین پراکنش این سلول‌ها، تعداد 10 عدد ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفت و از پوست نواحی مختلف بدن شامل سر، نواحی پشتی، شکمی و دم، نمونه‌هایی حداکثر به ضخامت 5 میلی‌متر تهیه گردید و پس از طی روش‌های استاندارد تهیه مقاطع بافتی، برش‌هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرومتر تهیه و مورد رنگ‌آمیزی عمومی H&E، و رنگ آمیزی‌ های هیستوشیمیایی PAS و آلسین بلو(AB)  باpH  1 و 2/5 قرار گرفتند. تعداد این سلول‌ها در 100 میکرومتر از طول اپیدرم هر ناحیه مورد شمارش قرار گرفت. نتایج به ‌دست آمده نشان‌داد که سلول‌های بیضی‌ شکل و حجیمی به‌نام سلول‌های موکوسی هشدار دهنده در اپیدرم نواحی مختلف پوست ماهی کپور نقره‌ای وجود دارند. این سلول‌ها در رنگ‌آمیزی‌های هیستوشیمیایی آلسین بلو(AB)  باpH   1 و 2/5 واکنش مثیت داشته و به رنگ آبی رنگ‌آمبزی شدند که بیانگر ماهیت اسیدی و سولفاته بودن موکوس ترشحی این سلول‌ها می‌باشد. پراکندگی این سلول‌ها در نواحی مختلف پوست این ماهی متفاوت بود و بر اساس پراکندگی آن‌ ها، پوست  نواحی مختلف در دو جنس نر و ماده تقسیم ‌گردید: در ماهیان نر بالغ:  پوست ناحیه شکمی با 1/26± 5/40 عدد دارای بیش ‌ترین و پوست ناحیه دم با 19/0±92/0 عدد  دارای کم‌ترین تعداد سلول هشدار دهنده در 100 میکرومتر از طول اپیدرم بود ولی در ماهیان ماده بالغ: پوست ناحیه سر با 1/99±6/06 عدد دارای بیش ‌ترین و پوست ناحیه دم با 0/44±0/97 عدد دارای کم ‌ترین تعداد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histometrical and histochemical studies of alarm mucous cells in different regions of mature male and female epidermis of Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • Naeem Erfani Majd 1
  • Mehrzad Mesbah 2
  • Kaveh Esfandiari 3
1 Department of Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, P.O. Box:135, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, P.O. Box:135, Ahvaz, Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University,P.O. Box:135, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

 Fish epidermis contains alarm mucous cells which they react to environmental stressful factors, diseases and damages to skin. For histometrical and histocheical studies of these cells, at least 10 mature male and female silvercarpwere selected and 5 mm thickness samples were taken from different parts of skin including head, dorsal, ventral and tail. 5-6µ sections were made using paraffin embedding methods, and stained by general staining of H&E histochemical staining including; PAS and alcian blue (AB) with PH 1 and 2.5. Numbers of alarm cells were counted in 100µ length of epidermis in each region. The results showed that there are voluminous and ellipsoid cells called alarm mucous cells in different regions of silver carp epidermis. These cells have positive reaction to AB staining in PH 1 and 2.5 which it showing the acidic and sulfated property of mucous secretion of these cells. The skin of silver carp fish  can divided  basis to alarm cells distribution in different parts of epidermis (head , dorsal regions, ventral regions and tail);  in mature male fish: The maximum and minimum number  of alarm cells in 100µ length of epidermis are  in ventral (5.40±1.26)  and  tail  (0.92±0.19) skin  respectively but in  mature female fish: The maximum and minimum were seen in head (6.06±1.99)  and  tail  (0.97±0.44)  skin respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • histometrical
  • Histochemical
  • Alarm mucous cells
  • Epidermis
  • Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)