بررسی بازدهی استفاده از سیستم تولید توده زیستی (Biofloc) در پرورش متراکم ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندق پستی: 44514-57159

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 44514-57159

چکیده

فن اوری تولید توده زیستی (Biofloc Technology) روشی برای تجزیه پسماندهای آلی به ‌وسیله میکروارگانیزم‌ ها و تولید ذرات یا توده‌ های زیستی مغذی است. پژوهش حاضر به‌ منظور بررسی امکان کاربرد این فن اوری در پرورش متراکم بچه ‌ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. ماهیان مورد مطالعه در دو گروه وزنی (3-1 گرم و 22-16 گرم) به‌ مدت سه هفته در حوضچه‌ های پلاستیکی45 لیتری پرورش داده و با تیمارهای غذایی حاوی 100% غذای کنسانتره (تیمار شاهد) و 25 و 50 درصد توده ‌زیستی تغذیه شدند. در طول دوره آزمایش، شاخص‌های کیفی آب شامل آمونیاک، نیتریت و نیترات مورد سنجش قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل، تفاوت معنی ‌داری در مقادیر درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، فاکتور وضعیت و بازماندگی بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد وجود نداشت (0/05<P). هم‌ چنین، تفاوت معنی ‌داری در مقادیر آمونیاک، نیتریت و نیترات بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. با استفاده از فن اوری تولید توده زیستی، تجمع ترکیبات سمی نیتروژنی در آب تا 98 درصد و به ‌تبع آن، میزان تعویض روزانه آب به 1 درصد کاهش یافت. به‌ علاوه، با استفاده از این روش از میزان غذای مصرفی نیز تا 50 درصد کاسته شد، بدون آن‌ که روی شاخص ‌های رشد و بقای ماهی تأثیر منفی داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها