بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی:91775-1436

چکیده

در این مطالعه به بررسی اختلالات احتمالی بنزوآلفاپایرن(BaP) در سطوح کورتیزول پلاسما و غلظت انتقال‌ دهنده‌ های عصبی مغز، در شانک زرد باله پرداخته شده است. در آزمایش اول (استرس حاد) به گروه تیمار، 50 میلی‌ گرم بنزو آلفا پایرن در 2 میکرولیتر روغن گیاهی به ‌ازای وزن بدن و به گروه شاهد 2 میکرولیتر روغن گیاهی به ‌ازای هر گرم وزن بدن تزریق گردید. در گروه پایه هیچ‌ گونه تزریقی صورت نگرفت. از هر گروه پس از 3 ساعت نمونه ‌گیری شد. برای بررسی اثرات دراز مدت (استرس مزمن)، 50 میلی‌ گرم بنزو آلفا پایرن در10میکرولیتر روغن گیاهی (به ‌ازای وزن بدن) ایمپلنت گردید، در ماهیان شاهد 10میکرولیتر روغن گیاهی (به‌ ازای وزن بدن) ایمپلنت شده و 72 ساعت بعد، نمونه‌ گیری صورت گرفت. سطوح کورتیزول پلاسما و غلظت انتقال‌ دهنده‌ های عصبی در مناطق مختلف مغز سنجش با روش HPLC-EC سنجش شد.BaP موجب افزایش سطوح کورتیزول پلاسما  و تغییر در سطوح انتقال‌ دهنده‌ های عصبی طی هر دو آزمایش حاد و مزمن شد. BaP می ‌تواند به‌ صورت اختصاصی سبب اختلال در سنتز، آزادسازی، ذخیره ‌سازی و باز جذب انتقال‌ دهنده ‌های عصبی در مناطق مختلف مغز به ‌خصوص در هیپوفیز گردد. ضمن این‌ که سیستم سروتونینی بسیار بیش ‌تر از سایر مونوآمین‌ ها تحت تاثیر BaP قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in the brain monoaminergic neurotransmitters and plasma cortisol levels after acute and prolonged benzo (a) pyrene exposure in Acanthopagrus latus

نویسندگان [English]

  • Sara Rastegar 1
  • Abdolali Movahedinia 1
  • Ahmad Savari 1
  • Hossein Pasha Zanousi 2
  • Morteza Behnam Rasouli 3
  • Zahra Yar Ahmadi 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
2 Institute of Marine Sciences, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University, P.O.Box: 1436-91775, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this study, effects of Benzo (a) pyrene (BaP) exposure on the levels of neurotransmitters in the different regions of brain and plasma levels of cortisol in the Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) were examined. In the first protocol for assessing the acute stress responses, BaP was injected to a group of fish (50mg/kg BaP in 2µl/g per body weight). The control group for this procedure was injected with oil (2µl/g) per body weight. A group of fish was not injected to assess the basic levels of respective variables. Blood and brain samples from different groups collected 3 hours after injection. To study the long-term a group of fish was implanted with 50mg/kg BaP in 10µl/g coconut oil in respect to the body weight. As the previous protocol a control group was implanted with the same amount of oil without the BaP. Samples were collected from both implanted groups (treatment and control) after 72 hours. In the collected samples, plasma levels of cortisol and contain neurotransmitter in deferens region were assayed.
Plasma levels of cortisol in Yellowfin Seabream increased and contain neurotransmitter altered during both short term and long term exposure to the BaP. According to the results, BaP exposure may affect the synthesis, storage, uptake/release and degradation of the neurotransmitters in different regions of the brain, specially the pituitary gland. Serotonin showed more distinct responses under the BaP exposure stress than the other monoamines. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • cortisol
  • Neurotransmitter
  • Acanthopagrus latus