انتخاب مکان مناسب برای توسعه پرورش ماهی دریایی در قفس در سواحل شمال غربی خلیج فارس (ایران-خوزستان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

چکیده

     هدف از این مطالعه تعیین مناطق مناسب ایجاد قفس جهت پرورش ماهیان دریایی در سواحل استان خوزستان بوده است. جهت تعیین نقاط مناسب، پارامترهای مختلف توپوگرافی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و دسترسی درنظر گرفته شد و از روش اندازه گیری مستقیم پارامترها استفاده شده است. انتخاب سایت پرورش ماهیان دریایی با تنظیم ماتریس پارامترهای" قابلیت داشتن" و "مناسب بودن" و استفاده از امتیازدهی و فرمول استاندارد انجام شد. دامنه مقادیر پارامترهای اشاره شده  به شرح ذیل اندازه‌ گیری شدند: 1- متغیر پارامترهای توپوگرافی: (الف) ارتفاع موج 2- 0/06 متر، (ب) سرعت باد 22 – 9 متربر ثانیه، (پ) عمق 60 – 7 متر، (ت) بستر شامل: گلی-رسی و گلی. 2- متغیر پارامترهای فیزیکی: (الف) سرعت جریان 0/80 – 0/05 متر بر ثانیه، (ب) کدورت 181 – 3/6 NTU، (پ) دما 32/68 – 13/93 درجه سانتی‌گراد، 3- متغیر پارامترهای شیمیایی: (الف) اکسیژن محلول 11 - 4 میلی‌گرم بر لیتر، (ب) pH 8/80 – 7/67، (پ) فسفات 2/59 – 0/08 میلی‌گرم بر لیتر، (ت) نیتریت 595 – 12 میکروگرم بر لیتر، (ث) نیترات 7/48 – 3/52 میلی‌گرم بر لیتر، (ج) آمونیوم 147 – 0/005 میلی‌گرم بر لیتر و (چ) شوری 48/12 – 39میلی‌گرم بر لیتر (ح) کلروفیل آ 3/55 – 0/54 میلی‌گرم بر لیتر، 4- متغیر پارامترهای بیولوژیک: کلی‌فرم 9/5 – 3 سلول بر 100 میلی‌ لیتر. نتیجه ارزیابی مقادیر مناسب بودن سایت برای توسعه پرورش ماهی در منطقه استان خوزستان نشان می‌دهد که پرورش ماهیان دریایی با استفاده از قفس‌ های شناور در سطح حاشیه‌ای مناسب است. منطقه مناسب پرورش ماهی با استفاده از قفس در بین عرض 30  َ 07  º 30  تا  30  َ 53  º 29 شمالی و طول 40  َ 48 º 49  تا 00  َ 60  º 49 شرقی در منطقه بحرکان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suitable site selection for finfish mariculture development in the northwest Persian Gulf (Iran-Khuzestan)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Eskandari
  • Emad Koochaknejad
  • Najmeh Jahani
South of Iran Aquaculture Research Center, P.O. Box: 61645-866,Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine suitable location for finfish mariculture in cages in Khuzestan province. The following parameters are considered in site selection: topographical, physical, chemical, biological, socio-economic factors and accessibility. The method used in the study is a direct measurement of the parameters. For site selection the mariculture conducted by arranging the matrix of capability and suitability parameters using scoring and standardization formula. The range values of the topographical, physical, chemical and biological parameters at utilization zone of costal water of Khuzestan province  are as follow : (1) Variables of topographical parameter are: (a) Height of wave 0.06 – 2 m, (b) Wind velocity 9 – 22 m/s, (c) depth 7 – 60 m, (d) Substrate consist of : silt clay and silt, (2). Variables of physical parameter are: (a) current velocity 0.05 - 0.8 m/s., (b). turbidity 4 – 181 NTU, (c). temperature 13.93 – 32.68 ºC, (3) Variables of chemical parameter are: (a). dissolved oxygen 4.46 - 11 ppm, (b). pH 7.67 - 8.8, (c) phosphate 0.08 - 2.59 mg/l , (d). nitrite 12 – 595 ppb, (e) nitrate 3.52 – 7.48 ppm, (f) ammonia is 0.002 – 147 mg/l and (g) salinity 41.53 – 48.12 ppt (h) chlorophyll-a 0.54 – 3.55 mg/m3 , (4). Variables of biological parameter are: coliforms 7 – 9.5 cell/100ml. The evaluation result on the values of site suitability for the development mariculture at utilization zone of Khuzestan province indicates: marine fish culture using floating net cage at the level of marginally suitable. The suitable zone for fish culture using floating net cage was located between latitude 30º 07' 30" N and 29º 53' 30" N, and longitude 49º 48' 45" E and 49º 60' 00" E in Bahrekan area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mariculture
  • Cage culture
  • Persian Gulf