انتخاب مکان مناسب برای توسعه پرورش ماهی دریایی در قفس در سواحل شمال غربی خلیج فارس (ایران-خوزستان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

چکیده

     هدف از این مطالعه تعیین مناطق مناسب ایجاد قفس جهت پرورش ماهیان دریایی در سواحل استان خوزستان بوده است. جهت تعیین نقاط مناسب، پارامترهای مختلف توپوگرافی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و دسترسی درنظر گرفته شد و از روش اندازه گیری مستقیم پارامترها استفاده شده است. انتخاب سایت پرورش ماهیان دریایی با تنظیم ماتریس پارامترهای" قابلیت داشتن" و "مناسب بودن" و استفاده از امتیازدهی و فرمول استاندارد انجام شد. دامنه مقادیر پارامترهای اشاره شده  به شرح ذیل اندازه‌ گیری شدند: 1- متغیر پارامترهای توپوگرافی: (الف) ارتفاع موج 2- 0/06 متر، (ب) سرعت باد 22 – 9 متربر ثانیه، (پ) عمق 60 – 7 متر، (ت) بستر شامل: گلی-رسی و گلی. 2- متغیر پارامترهای فیزیکی: (الف) سرعت جریان 0/80 – 0/05 متر بر ثانیه، (ب) کدورت 181 – 3/6 NTU، (پ) دما 32/68 – 13/93 درجه سانتی‌گراد، 3- متغیر پارامترهای شیمیایی: (الف) اکسیژن محلول 11 - 4 میلی‌گرم بر لیتر، (ب) pH 8/80 – 7/67، (پ) فسفات 2/59 – 0/08 میلی‌گرم بر لیتر، (ت) نیتریت 595 – 12 میکروگرم بر لیتر، (ث) نیترات 7/48 – 3/52 میلی‌گرم بر لیتر، (ج) آمونیوم 147 – 0/005 میلی‌گرم بر لیتر و (چ) شوری 48/12 – 39میلی‌گرم بر لیتر (ح) کلروفیل آ 3/55 – 0/54 میلی‌گرم بر لیتر، 4- متغیر پارامترهای بیولوژیک: کلی‌فرم 9/5 – 3 سلول بر 100 میلی‌ لیتر. نتیجه ارزیابی مقادیر مناسب بودن سایت برای توسعه پرورش ماهی در منطقه استان خوزستان نشان می‌دهد که پرورش ماهیان دریایی با استفاده از قفس‌ های شناور در سطح حاشیه‌ای مناسب است. منطقه مناسب پرورش ماهی با استفاده از قفس در بین عرض 30  َ 07  º 30  تا  30  َ 53  º 29 شمالی و طول 40  َ 48 º 49  تا 00  َ 60  º 49 شرقی در منطقه بحرکان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها