ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

            این مطالعه با هدف شناسایی فون ماهیان صید شده به ‌وسیله تور و بررسی پراکنش آن‌ ها در رودخانه سزار، یکی از رودخانه‌ های مهم استان لرستان صورت گرفت. نمونه‌ برداری به ‌صورت ماهیانه از تیر تا آذر ماه 1390 و با استفاده از تورهای پرتابی (سالیک) با چشمه‌ های مختلف و تور انتظاری با چشمه 50 میلی‌ متری انجام گرفت. در مجموع تعداد 366 عدد ماهی صید گردید که شامل 7 گونه از دو خانواده کپورماهیان و گربه‌ ماهیان بودند. گونه ‌های شناسایی شده در این مطالعه عبارت بودند از:Capoeta damascina, Capoeta trutta, Cyprinion macrostomum, Chondrosto maregium, Barbus grypus, Luciubarbus barbulus, Glyptothorax silviae. در این مطالعه پارامترهای محیطی نیز محاسبه و میزان ارتباط هر یک با فراوانی گونه ‌های شناسایی شده بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fish species composition catched by using nets in Sezar River (Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Marammazi 1
  • Mohammad Zakeri 1
  • Mohammad Taghi Rounagh 2
  • Parita kochanian 1
  • Mahsa Haghi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khoramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khoramshahr, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khoramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khoramshahr, Iran
چکیده [English]

This study conducted for fish fauna identification and distributions in Sezar River, one of the main rivers in Lorestan province. The monthly sampling was done from June to December of 2011, using pursing net with 50mm mesh size. Totally, 366 fish sampled was fished. Belongs to, 7 species from2 families, Cyprinidae and Sisoridae. The identified species in this study are Capoetadamascina, Capoetatrutta, Cyprinionmacrostomum, Chondrostomaregium, Barbusgrypus, Luciubarbusbarbulus, Glyptothoraxsilviae.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sezar River
  • Lorestan province
  • Fish distribution
  • Cyprinidae