استفاده از ضایعات جانوری و گیاهی به عنوان منابع رنگدانه ای در تغییر رنگ پوست و گوشت جوجه های گوشتی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

به ‌منظور بررسی اثر منابع رنگدانه‌ای گیاهی (تفاله هویج و تفاله گوجه فرنگی) و جانوری (خرچنگ و ضایعات میگو) بر تغییر رنگ در پوست و گوشت جوجه‌های گوشتی این منابع با نسبتی مشابه طی تحقیقی در خوراک جوجه‌های گوشتی اضافه شدند. این آزمایش به‌ مدت 42 روز با استفاده از 150 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری ROSS 308 در شرایط پرورشی استاندارد از نظر دما، نور، رطوبت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه انجام گردید. گروه‌های آزمایشی شامل  شاهد،  پنج درصد تفاله هویج، پنج درصد تفاله گوجه فرنگی، پنج درصد خرچنگ و پنج درصد ضایعات میگو بودند. به‌ منظور انجام آزمایش‌های رنگ ‌سنجی از پوست و گوشت جوجه‌های گوشتی در روز 42 از هر تکرار 2 خروس به‌ صورت تصادفی کشتار و قسمتی از سینه به‌ همراه پوست بریده شد و پس از 24 ساعت منجمدکردن براساس سهشاخص:L*  (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی) به ‌وسیله‌ دستگاه رنگ سنج MINOLTA CR-400 مورد ارزیابی قرار گرفتند . براساس نتایج به ‌دست آمده از رنگ‌ سنجی، تنها شاخص روشنایی در پوست تحت تاثیر گروه‌ های آزمایشی قرار گرفته به ‌طوری که منابع رنگدانه‌ای گیاهی (تفاله هویج و تفاله گوجه فرنگی) و جانوری (خرچنگ و ضایعات میگو)  باعث تیره‌تر کردن پوست شدند (0/01>P). در رنگ گوشت نیز، منابع رنگدانه‌ای جانوری به‌ طور معنی ‌داری باعث تیرگی رنگ گوشت شدند (0/01>P). هم‌ چنین منابع رنگدانه‌ای جانوری به ‌طور معنی ‌داری باعث زرد شدگی گوشت نیز شدند (0/05>P) اما تغییر معنی‌ داری در قرمزی گوشت مشاهده نگردید. این آزمایش نشان داد که استفاده از منابع رنگدانه‌ای گیاهی و جانوری فوق می‌تواند در تغییر رنگ گوشت و پوست جوجه‌های گوشتی موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Skin and meat color changes in broiler chickens by feeding herbal pulps and animal waste as a source pigments

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Moslehi 1
 • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
 • Kazem Karimi 1
 • Ali Moghimi 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
3 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of plant pigment sources (PPS) such as carrot pulp and tomato pomace and animal wastes pigment sources (APS) such as crab and shrimp waste on skin and meat color in broiler chicks similar amounts of these sources were added to the broiler diets in this research. This study was done at a 42-day period. One hundred and fifteen male broiler chicks from Ross 308 commercial strain were used as a Randomized Complete Block Design with 5 treatments, 3 replicates and 10 pieces per replicate. The experimental groups were included controls, carrot pulp (50 g/kg diet) tomato pomace (50 g/kg diet), crab (50 g/kg diet) and shrimp waste (50 g/kg diet). To perform for colorimetric tests of broiler skin and meat 2–birds at day 42 randomly weighted and killed and a piece of the breast with skin was removed and after 24 hours of freezing, L*(brightness), a*(redness) and b*(yellowness) parameters were evaluated by Minolta CR-400 colorimetric device. In the Colorimetric Results showed that experimental groups only affected the brightness of the skin, so that pigment sources resulted in darker skin (p<0.01). APS resulted in darker meat significantly (p<0.01). Animal pigment sources APS also caused yellower meat rather than control diet, significantly (p<0.05) but no significant changes were observed in red meat color and the red color was normal in all groups. This experiment showed that the pigment sources can effect meat and skin color in broiler.

کلیدواژه‌ها [English]

 • carrot
 • Tomato
 • Crab
 • Shrimp
 • Meat
 • skin
 • broiler