استفاده از ضایعات جانوری و گیاهی به عنوان منابع رنگدانه ای در تغییر رنگ پوست و گوشت جوجه های گوشتی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

به ‌منظور بررسی اثر منابع رنگدانه‌ای گیاهی (تفاله هویج و تفاله گوجه فرنگی) و جانوری (خرچنگ و ضایعات میگو) بر تغییر رنگ در پوست و گوشت جوجه‌های گوشتی این منابع با نسبتی مشابه طی تحقیقی در خوراک جوجه‌های گوشتی اضافه شدند. این آزمایش به‌ مدت 42 روز با استفاده از 150 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری ROSS 308 در شرایط پرورشی استاندارد از نظر دما، نور، رطوبت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه انجام گردید. گروه‌های آزمایشی شامل  شاهد،  پنج درصد تفاله هویج، پنج درصد تفاله گوجه فرنگی، پنج درصد خرچنگ و پنج درصد ضایعات میگو بودند. به‌ منظور انجام آزمایش‌های رنگ ‌سنجی از پوست و گوشت جوجه‌های گوشتی در روز 42 از هر تکرار 2 خروس به‌ صورت تصادفی کشتار و قسمتی از سینه به‌ همراه پوست بریده شد و پس از 24 ساعت منجمدکردن براساس سهشاخص:L*  (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی) به ‌وسیله‌ دستگاه رنگ سنج MINOLTA CR-400 مورد ارزیابی قرار گرفتند . براساس نتایج به ‌دست آمده از رنگ‌ سنجی، تنها شاخص روشنایی در پوست تحت تاثیر گروه‌ های آزمایشی قرار گرفته به ‌طوری که منابع رنگدانه‌ای گیاهی (تفاله هویج و تفاله گوجه فرنگی) و جانوری (خرچنگ و ضایعات میگو)  باعث تیره‌تر کردن پوست شدند (0/01>P). در رنگ گوشت نیز، منابع رنگدانه‌ای جانوری به‌ طور معنی ‌داری باعث تیرگی رنگ گوشت شدند (0/01>P). هم‌ چنین منابع رنگدانه‌ای جانوری به ‌طور معنی ‌داری باعث زرد شدگی گوشت نیز شدند (0/05>P) اما تغییر معنی‌ داری در قرمزی گوشت مشاهده نگردید. این آزمایش نشان داد که استفاده از منابع رنگدانه‌ای گیاهی و جانوری فوق می‌تواند در تغییر رنگ گوشت و پوست جوجه‌های گوشتی موثر باشند.

کلیدواژه‌ها