بررسی فیلوژئوگرافی جمعیت قوچ و میش های استان یزد براساس داده های ژنوم میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

       مطالعات فیلوژئوگرافی، اهمیت فرآیندهای تاریخی را در شکل‌گیری توزیع جغرافیایی کنونی گونه ‌ها و ژن‌ ها نشان می ‌دهند. هدف از این مطالعه بررسی فاصله ژنتیکی و فاصله جغرافیایی قوچ و میش ‌های استان یزد براساس داده‌ های میتوکندریایی است. در این پژوهش ژن سیتوکروم b از ژنوم میتوکندریایی در بافت و سرگین دو گونه قوچ و میش اوریال و ارمنی برای ارتباط بین هاپلوتایپ‌ ها، فاصله ژنتیکی بین هاپلوتایپ‌ ها و توزیع جغرافیایی هاپلوتایپ‌ ها مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش تعداد 9 هاپلوتایپ از 30 توالی قوچ و میش در استان یزد مشاهده گردید. منطقه حفاظت‌ شده سیاهکوه،منطقه حفاظت‌ شده کالمند-بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه دارای یک هاپلوتایپ مشترک بودند که نشان ‌دهنده پراکنش وسیع این هاپلوتایپ نسبت به بقیه هاپلوتایپ ‌ها در استان یزد است. محاسبه ماتریس فواصل ژنتیکی در بین هاپلوتیپ ‌ها نشان‌ دهنده بیش ‌ترین فاصله ژنتیکی(0/272) قوچ و میش‌های پناهگاه حیات‌ وحش بوروئیه با دیگر قوچ و میش‌ های استان یزد بود. بیش ‌ترین تعداد پلی‌ مورفیسم بین هاپلوتایپ‌ ها به تعداد 15 پلی ‌مورفیسم نیز بین قوچ و میش ‌های پناهگاه حیات ‌وحش بوروئیه با دیگر قوچ و میش ‌های استان یزد بود. پدیده‌ های محیطی از قبیل گستردگی رشته ‌کوه زاگرس در جنوب استان یزد یکی از دلایل مهم پراکنش دو گونه قوچ و میش اوریال و ارمنی در استان یزد است. هم‌ چنین عدم تبادل ژنی بین قوچ و میش‌های مناطق شمال و مرکز استان یزد با پناهگاه حیات‌ وحش بوروئیه تحت تأثیر دشت ‌های وسیع بین این مناطق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Phylogeography of Yazd Province Wild Sheep population based on the Mitochondrial Genome data

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Hosseini 1
  • Hamid Reza Rezaei 1
  • Hossein Varasteh Moradi 1
  • Saeed Naderi 2
  • Fatemeh Nikooy 1
1 Department of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, the University of Guilan, P.O.Box: 1144, Sowmesara, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: majid.hosseini93@yahoo.com
 

Phylogeography studies usually represent the importance of historical processes in shaping of current geographical distribution of species and genes. The main purpose of this paper is investigating the genetic distance as well geographical distance of the Yazd province based on the mitochondrial data. In this study cytochrome b gene of mitochondrial genome from Ovis vignei and Ovis orientalis stool and tissue were examined for the association between haplotype, the haplotype genetic distance and geographical distribution. 9 haplotype of 30 sequences attained from Wild Sheep in Yazd province. Siahkooh Protected Area, Kalmand-Bahadoran Protected Area and Shirkooh No Hunting Area have got a common haplotype that represents extensive distribution of this haplotype than others in Yazd province. Calculated matrix of genetic distances demonstrates the greatest genetic distance (0.272) related to Wild Sheep in Buruieh Wildlife Refuge. The highest number of polymorphisms between the haplotype belongs to the Buruieh Wildlife Refuge by the 15 polymorphisms. Environmental event such as expansion of the Zagros Mountain in the south of province of Yazd is one of the important reasons for the distribution of Urial and Armenia Wild Sheep in Yazd province. Moreover, the lack of genetic exchange between Wild Sheep of northern and center of Yazd and Buruieh Wildlife Refuge is affected by extent plains in these regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild sheep
  • Phylogeography
  • Mitochondrial genome
  • Cytochrome b
  • Yazd province