بررسی مقایسه ای رشد گلادیوس با شاخص های ریخت سنجی اسکوئید هندی در آب های خلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی:6116 – 14155

چکیده

جهت بررسی مقایسه ‌ای نسبت رشد گلادیوس با برخی از خصوصیات ریختی، 213 اسکوئید هندی در دو منطقه دریای عمان و خلیج فارس، به ‌ترتیب در اوایل پاییز و اوایل زمستان 1390صید گردید. بعد از انجام عملیات زیست‌ سنجی، 16 پارامتر انتخاب و مورد آنالیز قرار گرفت، نتایج نشان داد از میان 16 پارامتر، 5 پارامتر در هر دو منطقه رابطه قوی با طول گلادیوس داشتند که شامل طول و عرض مانتل، طول و عرض باله و عرض گلادیوس می ‌باشند. هم‌ چنین بررسی مورفولوژی گلادیوس نشان داد که گلادیوس‌ ها در اسکوئید هندی در هر دو منطقه مشابه می‌ باشند ولی دوشکلی جنسی مشاهده شد به ‌طوری‌ که عرض گلادیوس در جنس ماده 1/32 برابر عرض گلادیوس در جنس نر می    ‌باشد. بررسی رابطه طول مانتل و وزن بدن نیز حاکی از این است که رشد اسکوئید هندی به ‌صورت آلومتریک (t-test) است. رشد گلادیوس ارتباط معنی‌ داری با طول مانتل دارد، به طوری که در خلیج فارس با 98/9 درصد و در دریای عمان با 86/7 درصد اطمینان بین این دو پارامتر همبستگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها