بررسی مقایسه ای رشد گلادیوس با شاخص های ریخت سنجی اسکوئید هندی در آب های خلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی:6116 – 14155

چکیده

جهت بررسی مقایسه ‌ای نسبت رشد گلادیوس با برخی از خصوصیات ریختی، 213 اسکوئید هندی در دو منطقه دریای عمان و خلیج فارس، به ‌ترتیب در اوایل پاییز و اوایل زمستان 1390صید گردید. بعد از انجام عملیات زیست‌ سنجی، 16 پارامتر انتخاب و مورد آنالیز قرار گرفت، نتایج نشان داد از میان 16 پارامتر، 5 پارامتر در هر دو منطقه رابطه قوی با طول گلادیوس داشتند که شامل طول و عرض مانتل، طول و عرض باله و عرض گلادیوس می ‌باشند. هم‌ چنین بررسی مورفولوژی گلادیوس نشان داد که گلادیوس‌ ها در اسکوئید هندی در هر دو منطقه مشابه می‌ باشند ولی دوشکلی جنسی مشاهده شد به ‌طوری‌ که عرض گلادیوس در جنس ماده 1/32 برابر عرض گلادیوس در جنس نر می    ‌باشد. بررسی رابطه طول مانتل و وزن بدن نیز حاکی از این است که رشد اسکوئید هندی به ‌صورت آلومتریک (t-test) است. رشد گلادیوس ارتباط معنی‌ داری با طول مانتل دارد، به طوری که در خلیج فارس با 98/9 درصد و در دریای عمان با 86/7 درصد اطمینان بین این دو پارامتر همبستگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative investigation between growth of Gladius and morphology of Uroteuthis duvaucelii in the Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Shadi Khatami 1
  • Tooraj Valinassab 2
  • Pargol Ghavam Mostafavi 1
  • Seyed Mohammad Reza Fatemi 1
  • Farhad Keymaram 2
1 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

A comparative investigation between growths of Gladius with some morphometric measurements of Uroteuthis duvaucelii was carried out within two water body of the Persian Gulf and Oman Sea in 2011. A total of 213 specimens were collected and 16 parameters were measured of which amongst them, 5 parameters of length and width of mantle, length and width of fin and Gladius width showed significant relationship with length of Gladius. There was no significant differences between Gladius of the Persian Gulf and Oman Sea but it is noteworthy to be mentioned that males and females have difference in shape, namely the width of Gladius in females are 1.32 times bigger than males. The Mantle length-Weight relationship showed an allometric growth (b=2.83, r2=0.97 in The Oman Sea and b=2.13, r2=0.84 in The Persian Gulf). A high significant correlation was determined between growth of Gladius with length of mantle both in the Persian Gulf and Oman Sea with estimated r=0.989 and 0.867, respectively.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gladius
  • Uroteuthis dvaucelii
  • Persian Gulf
  • Oman Sea