بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

3 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، بندرانزلی، صندوق پستی: 66

4 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6135

5 گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، صندوق پستی: 19395-4697

چکیده

به منظور مقایسة شاخص‏ های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تعیین سطح تروفی در ساحل بندرانزلی اقدام به نمونه ‏برداری از ستون آب به‌ صورت فصلی در اواسط فصول بهار و تابستان از اعماق 2، 5 و10 متر شد. شاخص فیزیکی تروفی با استفاده از صفحة سکشی، شاخص شیمیایی با اندازه‏ گیری غلظت مواد مغذی موجود در آب و شاخص بیولوژیکی با تعیین غلظت کلروفیل aو زی‌ توده فیتوپلانکتونی محاسبه گردید. حداکثر عمق دید درستون آب، 3 متر، میانگین غلظت ازت کل برابر با 764/9میلی‏ گرم در مترمکعب، میانگین غلظت فسفر کل در ستون آب برابر با 59 میلی‏ گرم در مترمکعب، میانگین غلظت کلروفیل a برابر با 3/5 میلی‏ گرم در مترمکعب و میانگین زی‌ توده فیتوپلانکتونی برابر 5136/84 میلی‏گرم در مترمکعب بود (0/05 >p). نتایج نشان‌ گر آن است که از میان این سه شاخص، استفاده از شاخص‏ های فیزیکی (در یک اکوسیستم آبی غیرآلوده) و بیولوژیکی مناسب ‏تر است و این دو از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 >p) نیز با یکدیگر هبستگی معکوس دارند. با مقایسه داده‏ ها با جداول مربوط به رده‌بندی کیفی آب‌ها، آب دریای خزر در منطقه مورد تحقیق بر اساس میزان عمق دید تابستانه توسط صفحه سکشی و غلظت کلروفیل aو زی ‌توده فیتوپلانکتونی، در رده آب‌های مزوتروف و از نظر غلظت ازت کل و فسفر کل در رده آب‌های یوتروف قرار دارد (0/05>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check the status of trophy by comparing indicators of physical, chemical and biological (Case Study coast port city of Anzali)

نویسندگان [English]

  • Zahra Eizadkhasti 1
  • Abbas Esmaili Sari 2
  • Maryam Fallahi Kapourchal 3
  • Mohammad Javad Amiri 4
  • Shaho Karami 5
1 Department of Marine Biology, Faculty of Natural Resources , Tarbiat Moddares University, P.O.Box: 356-46414, Noor, Iran
2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources , Tarbiat Moddares University, P.O.Box: 356-46414, Noor, Iran
3 National Inland Water Aquaculture Institute, P.O.Box:66, Bandar Anzali, Iran
4 Department of Environmental Education, Management and Planning , Faculty of Environment, University of Tehran, P.O.Box: 6135-14155, Tehran, Iran
5 Department of Environmental Planning, Payame Noor University, P.O.Box: 4697-19395, Tehran, Iran
چکیده [English]

To compare physical, chemical and biological indices of primary productions on the coast of Bandar-e Anzali, water column in the depths of 2, 5 and 10 meters was sampled.  The physical index of primary productions by using the Secchi disc Was calculated, chemical index by measuring the density of nutrients in water and biological index by determining the density of Chlorophyll a in phytoplankton’s were calculated. The maximum clearance was 300 centimeters in spring and the average maximum density of total Phosphorus and total Nitrogen in water column was in spring and respectively 0.061 and 0.831 milligram per Liter (p<0.05). The maximum density of Chlorophyll a was in summer, 6.4 microgram per cubic meter. The results show that among these indices, it is better to use physical and biological indices. Both indices statistically have reversed correlation (p<0.05). Through comparison of information with qualitative water class tables, water of Caspian Sea can be located in Mesotroph water class from the density of Chlorophyll a point of view according to the amount of summer vision depth by Secchi disc and at the beginning of Eutroph water class from the point of view of total Phosphorus and total Nitrogen (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trophy
  • Physical
  • Chemical and Biological Indices
  • Secchi disc
  • Biomass