بررسی غلظت های مختلف نانو ذرات اکسیدآهن بر تعداد گلبول های قرمز ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی:6116 – 14155

3 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی: 14515-775

چکیده

با توجه به تولید روزافزون نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد مفید آن در سیستم‌ های بیولوژی، تاکنون مطالعات کم ‌تری در زمینه اثرات جانبی این مواد در بدن موجودات زنده صورت گرفته است. بررسی فاکتورهای خونی و مشخص کردن تابلوی خونی هر جاندار علاوه بر آن‌ که به‌ عنوان یک شاخص فیزیولوژیک مهم به‌ شمار می ‌رود، در تشخیص بیماری‌ها نیز می‌تواند بسیار مفید واقع شود. 200عدد ماهی کپورمعمولی دریای خزر با وزن میانگین 100 گرم تهیه شد، وارد سطل‌هایی با ظرفیت 80 لیترگردید. در این تحقیق اثر سه غلظت مختلف از نانو اکسیدآهن (0/01، 0/003، 0/006 میلی‌ گرم بر لیتر) به ‌همراه تیمار شاهد (بدون نانو اکسیدآهن) پس از گذشت زمان های 48، 96، 120، 168 ساعت، برگلبول‌ های قرمز خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) بررسی گردید. نتیجه نشان داد که میانگین تعداد گلبول ‌های قرمز خون در تیمارهای غلظت 0/003 و 0/006 افزایش یافته است. اما در دوز 0/01 تعداد گلبول‌ های قرمز کاهش یافته است و بیش ‌ترین تعداد گلبول قرمز در غلظت ‌های 0/003 و 0/006 پس از گذشت 168 ساعت مشاهده گردید، تعداد گلبول قرمز در گروه شاهد، 75 عدد گزارش شده است، اما در غلظت 0/003 و 0/006 تعداد آن‌ ها به 210 تا 250 عدد رسیده است و تقریباً 75% افزایش داشته است (تعداد گلبول‌ های قرمز حدوداً 3 برابر شده است)، اما در غلظت 0/01، تعداد گلبول‌ های قرمز به 60 عدد رسیده است. بین تعداد گلبول‌ های قرمز با غلظت و زمان، همبستگی معنی‌ دار در سطح 99% وجود دارد (0/01>P). تأثیر  ذرات نانو اکسیدآهن بر ماهیان نر بیش‌ تر از ماهیان ماده و در ماده‌ ها بیش ‌تر از ماهیان نابالغ بوده است  (01/ 0<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

red blood cells of fish Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Faezeh Rezaei 1
  • Shahla Jamili 1
  • Fariborz Ehteshami 2
  • Ali Mashinchian Moradi 1
  • Mojtaba Shahidian Namghi 3
1 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
3 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the growing production and usefulness of magnetic nanoparticles in biological systems, so far fewer studies on the effects of these substances in living bodies have been. Determining factors of anemia and CBC in addition to any organism as a physiological index is important in diagnosis can help us. 200 numbers of common carp weighing 100 g were obtained from the Caspian Sea into the bucket with a capacity of 80 liters. In this study, the effects of three doses of iron oxide nanoparticles (0.01, 0.003, 0.006 mg/litr) along with control (no iron oxide nanoparticles) after time (48, 96, 120, 168 hours) the red blood cells of fish Cyprinus carpio was. Results showed that the mean number of red blood cells in a dose treatments of 0.003 and 0.006 increase. But a dose of 0.01 red blood cells is reduced and the largest number of red blood cells in a dose of 0.003 and 0.006 was observed after 168 hours, the number of red blood cells in the control group, the number 75 has been reported, but at a dose of 0.003, 0.006 to 210 has risen to 250. Has increased by approximately 75% (approximately 3 times the number of red blood cells), but a dose of 0.01, 60 is the number of red blood cells. The effect of iron oxide nanoparticles on the male than the female and immature fish were more females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron Oxide Nanoparticles
  • CBC
  • physiological parameters
  • Red blood
  • Cyprinus carpio