مقایسه تأثیر تزریق عصاره شوید (Anethum graveolens) و لواستاتین (Lovastatin) بر کاهش غلظت کلسترول سرم خون، ماهیچه ها و کبد جوجه‌های گوشتی هایپرکلسترولمی شده

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879- 38156

چکیده

به ‌منظور بررسی اثر عصاره شوید و لواستاتین بر غلظت فراسنجه ‌های بیوشیمیایی سرم خون، غلظت کلسترول ماهیچه‌ها و کبد، تعداد 130 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده از سویه راس 308  در این تحقیق از سنین 21 تا 35 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، 10 قطعه ابتدای آزمایش در سن 21 روزگی (به‌عنوان شاهد در زمان شروع) پس از خون‌ گیری، کشتار شدند و 120 قطعه دیگر در قالب طرح کاملاً تصادفی به 5 گروه آزمایشی با 3 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار گروه ‌بندی شدند. گروه‌های آزمایشی شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و تزریق عصاره شوید) و سه گروه جوجه هایپرکلسترولمیک (شاهد، عصاره شوید و لواستاتین) بودند . به جوجه ‌های معمولی از روز 21 تا 28 مقدار ماده آزمایشی و به جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک ماده آزمایشی+‌کلسترول به میزان 25 میلی‌ گرم به ازای هر کیلو‌گرم وزن پرنده در هر روز در زیر پوست گردن، تزریق شد. در روز 28 نیمی از پرندگان و در روز 35 بقیه پرندگان هر گروه خون‌ گیری و سپس کشتار شدند و از بافت‌های موردنظر نمونه برداشته و تا زمان آزمایش فریز شد. نتایج نشان داد که در جوجه‌ های معمولی عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی باعث افزایش سطوح TC، TG و LDL خون نسبت به گروه شاهد شد (0/05>P). در جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی (روز 28) باعث افزایش سطوح LDL خون و کلسترول عضله سینه و کاهش سطح HDL خون نسبت به گروه شاهد شد(0/01>P). تزریق لواستاتین به جوجه ‌های هایپرکلسترولمیک در مقایسه با عصاره شوید هیچ تفاوتی در بیش تر شاخص‌ های مورد بررسی ایجاد نکرد. به‌طورکلی عصاره شوید همانند لواستاتین، اثر کاهنده بر غلظت کلسترول خون و بافت‌ها در جوجه‌ های معمولی و هایپرکلسترولمیک نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of injection of dill extract and Lovastatin on serum, muscles and liver cholesterol in hypercholesterolemic Broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Hosseini Kariz Omr 1
  • Kazem karimi 1
  • Mahdi Khodaei Motlagh 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Arak University, P.O.Box: 38156-879, Arak, Iran
چکیده [English]

One hundred and thirty male and female broiler chicks from ages 21 to 35 days were evaluated. At the initial day of this experiment (d 21), 10 birds (as control group at initial phase) were slaughtered after blood collection, and 120 birds were divided as a completely randomized design, in 5 experimental groups, contains two normal chicken groups (include control and dill extract injected groups) and three hypercholesterolemic chick groups (include control, dill extract and lovastatin injected groups) with three replicates and 8 birds per replicate. Normal chicks were subcutaneously injected only by dill extract (25 mg/kg body weight/d) at days 21-28 and hypercholesterolemic chicks were injected by dill extract plus cholesterol (50 mg/kg body weight/d). Blood samples were collected at day 28 from half of the birds and at day 35 from the others and then they were slaughtered and tissues Sample were removed and maintained at -20°C until testing. The results showed that a seven-day period injection causes increased levels of blood TC, TG and LDL compared with the control group (P<0.05). In hypercholesterolemic chicks, levels of blood LDL and Breast muscle cholesterol at the end of a seven-day period (day 28) increased and level of blood HDL decreased by dill extract injection rather than control group (P<0.01). Lovastatin injection in hypercholesterolemic chicks Compared with dill extract had no difference in most investigated parameters. In general dill extract like lovastatin, had not lowering effects on blood and tissues cholesterol in normal and hypercholesterolemic chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dill extract
  • lovastatin
  • Serum cholesterol
  • Tissue cholesterol
  • broiler