بررسی اثرات مسابقات اسب سواری بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان گلستان)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازتدران، بابلسر، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری اسب ‌سواری استان گلستان بود. روش پژوهش از نوع آمیخته ترکیبی از روش کیفی و کمی است. روش نمونه ­گیری، هدفمند و در دسترس بود. درمرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری اسب‌ سواری شناسایی شد. جامعه آماری در مرحله کیفی و کمی به ­ترتیب شامل 17 و 50 نفر از کارشناسان هیئت اسب ‌دوانی، مربیان اسب ‌دوانی، مالکین اسب، چابک ‌سواران، تولیدکنندگان و پرورش ‌دهندگان اسب، تماشاگران داخلی و خارجی بودند. ابزار پژوهش در این مرحله شامل پرسش ­نامه محقق ساخته 6 مؤلفه مدیریتی، زیرساختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و زیست‌ محیطی بود که در مجموع 32 سؤال جمع ‌آوری شد. روایی محتوایی پرسش ­نامه به تایید تعدادی اساتید مدیریت ورزشی رسید که پایایی آن از طریق آلفا کرونباخ 0/82 محاسبه شد. پس از جمع ­آوری پرسش ­نامه داده­ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم ­افزار Spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ­های پژوهش نشان داد، میانگین رتبه ­ای برنامه‌ ریزی استراتژیک توسعه گردشگری ورزش اسب ‌دوانی (8/40)، امکانات تفریحی و ورزشی برای حفظ گردشگران (9/10)، فرصت ‌های شغلی مختلف (7/58)، زنده نگه‌ داشتن سنت ‌های دیرینه و ملی (9/13)، همکاری بین ذینفعان داخلی و خارجی گردشگری (9/16) و محافظت از منابع طبیعی (8/62)، در جذب گردشگران و توسعه اسب ‌دوانی تأثیر به ­سزایی دارد. برنامه ‌ریزی گردشگری می­ تواند موجب تنوع اقتصادی و رونق فعالیت­ های اقتصادی به ­صورت سازمان­ یافته در حوزه گردشگری شده و زمینه توسعه گردشگران برای ورزش اسب ­دوانی را فراهم آورد. کاهش و رفع محدودیت‌ ها بر میزان انگیزه و رضایت­ مندی گردشگران از ورزش اسب ‌دوانی حاصل می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Horse Racing on Tourism Development (Case Study: Golestan Province)

نویسندگان [English]

 • Tayyebeh Yanpi 1
 • Samad Fattahi 2
 • Yaser Heydri 2
1 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Maztadran University, Babolsar, Iran
2 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of equestrian tourism
in Golestan province. The research method is a mixed type of qualitative and quantitative method.
The sampling method was purposeful and available. In the qualitative phase, semi-structured interviews
identified the factors affecting the development of equestrian tourism. The research instrument consisted
of a researcher-made questionnaire including 6 managerial, infrastructure, economic, cultural, social, political
and environmental components total 32 questions were collected.  The content validity of the questionnaire
was confirmed by a number of sport management professors whose reliability was calculated as 0.82 by
Cronbach's alpha. after collecting the questionnaire, the data were analyzed by descriptive and inferential
statistics spss22.The findings of the study showed that the average rank of strategic planning for tourism
development in equestrian sport (8.40), recreational and sports facilities for tourist preservation (9.10),
Creating different job opportunities (7.58), keeping the long-standing and national traditions alive (9.13),
collaborating between domestic and foreign tourism stakeholders (9.16) and protecting natural resources
(8.62), in attracting tourists and developing Horse riding has a huge impact. Conclusion: Tourism planning
can lead to economic diversification and prosperity of organized economic activities in the field of tourism
and pave the way for tourism development for equestrian sport. Reducing and eliminating restrictions on
the motivation and satisfaction of tourist’s results from horse riding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport
 • Horse riding
 • Tourist
 • Golestan province
 1. ابراهیمی ­دهکردی، ا.،1393. نقش عوامل فرهنگی، مذهبی و اکو توریستی در توسعه گردشگری ابرکوه. فصلنامه فضای گردشگری. دوره 3، شماره 9، صفحات 1 تا 16.
 2. امینی، م.؛مهدی ­پور، ع. و قاسمی، ح.، 1396. تبیین شاخص‌های تأثیرگذار موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تأکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی. مدیریت ارتباطات در رسانه ‌های ورزشی. دوره 4، شماره 15، صفحات 26 تا 35.
 3. اندام، ر.؛ آقایی، ع.ا.؛ عنبریان، م. و پارساجو، ع.، 1393. راهکارهای توسعه توریسم ورزشی در استان همدان. پژوهش ­های معاصر در مدیریت ورزشی. دوره 4، شماره 7، صفحات 31 تا 44.
 4. بلوری ­فرد، ا.؛ کاباران ­زاد قدیم، م.ر. و شالچیان ­رابع، ف.، 1396. بررسی تاثیر بهره ‌مندی از توانمندی جوانان نخبه بومی در توسعه گردشگری و ارائه یک مدل از سیستم دانش ‌محور با رویکرد توانمندسازی نخبگان بومی به­ منظور توسعه گردشگری- مطالعه موردی: استان بوشهر. فصلنامه فرهنگی و سیاسی خلیج فارس. دوره 4، شماره 12، صفحات 73 تا 91.
 5. پورمحمدی، م.ر.؛ حسین­ زاده­ دلیر، ک.؛ قربانی، ر. و زالی، ن.، 1389. مهندسی مجدد فرآیند برنامه‌ریزی با تأکید بر کاربرد آینده نگاری. جغرافیا و توسعه. شماره 30، صفحات 37 تا 58.
 6. خسروی ­مهر، ح.؛ قدیری ­معصوم، م. و رضوانی، م.ر.، 1395. ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت). پژوهش­ های کاربردی مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 3، صفحات 105 تا 115.
 7. رحیم ­نیا، ف. و حسن ­زاده، ژ.،1390. ارزیابی استراتژیک قابلیت ­های گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی. بررسی­ های بازرگانی. دوره 1، شماره 51، صفحات 16 تا 25.
 8. زیتونلی،ع.؛ هنری،ح. و فراهانی، ا.،1390. شناسایی توانمندی­ های گردشگری ورزشی استان گلستان. پژوهش­ های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. دوره 1، شماره 1، صفحات 71 تا 83.
 9. سیدعلیپور، س.خ. و اقبالی، ن.، 1390. نقش جاذبه ‌های اکو توریستی، فرهنگی و تاریخی در توسعه گردشگری استان سمنان. فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری. دوره 1، شماره 1، صفحات 41 تا 61.
 10. صداقتی، پ.؛ همتی ­نژاد، م.ع. و محرم ­زاده، م.، 1390. بررسی عوامل مؤثر بر توریسم ورزشی استان آذربایجان­ شرقی با تأکید بر جهت ‌گیری صنعتی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه شاهرود، صفحه 46.
 11. فاضلی، ح.، 1391. ورزش و سیاست هویت. پژوهشنامه علوم سیاسی. دوره 2، شماره7، صفحات 74 تا 152.
 12. قزلسفلو، ح.ر.؛ سفیری­ کلاته، م.؛ قربانزاده ­زعفرانی، س.ق، و چورلی، ع.، 1394. بررسی چالش ­های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی­ های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسب ‌دوانی و کشتی گورش). پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی. دوره 11، شماره 22، صفحات 211 تا 218.
 13. کارکن، ل.؛ زیتونلی، ع. و اسدی، ح.، 1392. تاثیر رویداد ورزشی اسب ‌دوانی بر توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان. رویکرد نوین در مدیریت ورزشی. شمارة 2، دوره 1، صفحات 9 تا 17.
 14. محمدی، ت.؛ کریمی، م.؛ نجارزاده، ن، و شاه ­کرم ­اوغلی، م.، 1389. عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در ایران. فصلنامه اقتصادی مالی. دوره 3، شماره 10، صفحات 114 تا 142.
 15. محمودی­ یکتا، م. و ذبیحی، ا.، 1391. تأثیر مؤلفه‌ های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران. فصلنامه نگرش ­های نو در جغرافیای انسانی. دوره 4، شماره 2، صفحات 140 تا 149.
 16. ممقانی، م.؛ خانی، ف.؛ سجاسی ­قیداری، ح. و فرخی­ سیس، س.، 1393. ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی (مطالعه موردی: بخش کن). مجله برنامه ‌ریزی فضایی. دوره 4، شماره 2، صفحات 55 تا 78.
 17. مولادوست، ک. و مقدسی، ر.، 1394. تبیین راه­ های توسعه صنعت اسب کاسپین مسئولیت­ های اساسی دولت. دامپزشکی و بهداشت. صفحات 25 تا 29.
 18. مهدی­ زاده، ع.؛ طالب ­پور، م. و فتحی، م.، 1393. بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد براساس تحلیل SWOT. پژوهش­ های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 8، صفحات 23 تا 36.
 19. میرزایی­ کالار، س.م.؛همتی ­نژاد،م.ع. و رحمانی ­نیا، ف.، 1392. عوامل بازدارنده و سوق­ دهنده گردشگری ورزش. نشریه مدیریت و توسعه ورزش. سال 2، شماره 1، صفحات 85 تا 96.
 20. نیک­ رفتار،ط.؛ حسینی،ا. و مقدم،ع.، 1396. شناسایی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران پزشکی در ایران. نشریه مدیریت سلامت. دوره 20، شماره 67، صفحات 74 تا 64.
 21. هنرور، ا.؛ مشرف­ جوادی، ب. و غفوری، ف.، 1384. عامل‌های سوق‌ دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین‌ المللی برگزار شونده در کشور. نشریه المپیک. دوره 13، شماره 3، صفحات 51 تا 64.
 22. Braz, J.I., 2002. Sport for all moves people around the globe, New perspective for tourism. Journal of Asian Sport for All. Vol. 1, pp: 47-52.
 23. Cho, K.M., 2001. Developing Taekwondo as a Tourist Commodity. International Journal of Applied Sports Sciences. Vol. 2, No .13, pp: 53-63.
 24. Claveria, O. and Torra, S., 2014. Forecasting tourism demand to Catalonia: Neural networks vs. time series models. Economic Modelling. Vol. 36, pp: 220-228. ‏
 25. Coulter, K., 2014. Herds and hierarchies: Class, nature, and the social construction of horses in equestrian culture. Society and Animals. Vol. 2, No, 22, pp: 135-152.
 26. Dashper, K., 2012. Together, yet still not equal? Sex integration in equestrian sport. Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education. Vol. 3, No. 3, pp: 213-225.
 27. Emery, P., 2010. Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective. Sport management review. Vol. 13, No. 2, pp: 158-170.
 28. García, F.A.; Vázquez, A.B. and Macías, R.C., 2015. Resident's attitudes towards the impacts of tourism. TourismManagement Perspectives. Vol. 13, pp: 33-40.
 29. George, R. and Frey, N., 2010. Creating change in responsible tourism management through social marketing. South African Journal of Business Management. Vol. 41, No. 1, pp: 11-23.
 30. González-García, R.J., Añó-Sanz, V.; Parra-Camacho, D. and Calabuig-Moreno, F., 2018. Perception of residents about the impact of sports tourism on the community: Analysis and scale validation. Journal of Physical Education and Sport. Vol. 18, No. 1, pp: 149-156.
 31. Hammer, M.; Bonow, M. and Petersson, M., 2017. The role of horse keeping in transforming peri-urban landscapes: A case study from metropolitan Stockholm, Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography. Vol. 71, No. 3, pp: 146-158.
 32. Hinch, T. and Higham, J., 2005. Sport, tourism and authenticity. European Sport Management Quarterly. Vol. 5, No. 3, pp: 243-256.
 33. Hinch, T. and Ito, E., 2018. Sustainable sport tourism in Japan. Tourism Planning and Development. Vol. 15, No. 1, pp: 96-101.
 34. Konyves, E. and Suta, E., 2009. The importance of equestrian tourism enterprises in tourism destination management in Hungary. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 3 p.
 35. Lamont, M.; Kennelly, M. and Wilson, E., 2012. Competing priorities as constraints in event travel careers. Tourism management. Vol. 33, No. 5, pp: 1068-1079. ‏
 36. Magalhães, N.; Barroco, C. and Antunes, J., 2015. Potential of Equestrian Tourism in Portugal. In 4th M-Sphere International Conference for Multidisciplinarity in Science and Business. pp: 125-130.
 37. Martins, L.F.; Gan, Y. and Ferreira-Lopes, A., 2017. An empirical analysis of the influence of macroeconomic determinants on World tourism demand. Tourism Management. Vol. 61, pp: 248-260.
 38. Mason, C.; Gos, L. and Moretti, A., 2016. Motivations, perceived risk and behavioral intentions in hard adventure tourism. A natural park case study, italian journal of management. Vol. 34, No. 100, pp: 181- 199.
 39. Miranda, J. and Andueza, J., 2005. The role of sport in the tourism destinations chosen by tourists visiting Spain. Journal of Sport & Tourism. Vol. 10, No. 2, pp: 143-145.
 40. Ollenburg, C., 2005. Worldwide structure of the equestrian tourism sector. Journal of Ecotourism. Vol. 4, No, 1, pp: 47-55.
 41. Pickel-Chevalier, S., 2015. Can equestrian tourism be a solution for sustainable tourism development in France?  Loisir et Société/Society and Leisure. Vol. 38, No. 1, pp: 110-134.
 42. Roult, R.; Lavigne, M.A. and Auger, D., 2017. The horse racing industry in Canada: current status and prospects. Managing Sport and Leisure. Vol. 22, No. 1, pp: 19-32.
 43. Shi, H., 2012. The efficiency of government promotion of inbound tourism: The case of Australia, Journal of Economic Modelling. Vol. 29, pp: 2711-2721.
 44. Sigurðardóttir, I. and Steinthorsson, R.S., 2018. Development of micro-clusters in tourism: a case of equestrian tourism in northwest Iceland. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. pp:1-17.
 45. Solberg, H. and Preuss, H., 2007. Major sport events and long-term tourism impacts. Journal of sport Management. Vol. 21, pp: 213-234.
 46. Törn, A.; Tolvanen, A.; Norokorpi, Y.; Tervo, R. and Siikamäki, P., 2009. Comparing the impacts of hiking, skiing and horse riding ontrail and vegetation in different types of forest. Journal of Environmental Management. Vol. 90, No. 3, pp: 1427-1434.
 47. Whinam, J., and Comfort, M., 1996. The impact of commercial horse riding on sub-alpine environments at Cradle Mountain, Tasmania, Australia. Journal of Environmental Management. Vol. 47, No. 1, pp: 61-70.
 48. Woo-Sik Choi, D.J.; Shonk, D. and Bravo, G., 2016. Development of a Conceptual Model in International Sport Tourism: Exploring Pre-and Post- Consumption Factors, International Journal of Sport Management Recreation & Tourism. Vol. 21, pp: 21-47.