بررسی اثر نانوذرات آهن در میزان برخی از محصولات جلبک دونالیلا سالینا (Dunalliela salina)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 گروه پژوهشی شیلات و آلاینده های آبی خزر (کاسپین)، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، ساری، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

به ­منظور بررسی اثر نانو ذرات آهن بر روی جلبک دونالیلا سالینا به ­عنوان یکی از گونه ­های با ارزش آبزی در برخی  از دریاچه­ های آب شور ایران، با هدف تغییر در تولید برخی از محصولات فتوسنتزی (تحت شرایط ثابت نور، دما و pH ) این تحقیق انجام شد. تهیه نمونه از مرکز تحقیقات تولید و پرورش آرتمیا در استان کرمان، انجام شد و تحت شرایط استاندارد به گروه پژوهشی شیلات و آلاینده­ های آبی خزر (کاسپین) انتقال داده شد و پس از جداسازی، خالص ­سازی و کشت در محیط جانسون پیشرفته برای سایر بررسی ­ها آماده شد. 3 تیمار برای مدت 12 روز و هر کدام با سه تکرار تحت تاثیر دزهای مختلف نانوذرات آهن (0/075، 0/75 و 7/5 میلی­ گرم بر لیتر) قرار داده شد و با نمونه شاهد با استفاده از نرم ­افزار SPSS-V18 مقایسه شد. نتایج حاصل نشان از تاثیر نانوذرات بر روی مقادیر کلروفیل a و b می­ باشد و نشان داد که نسبت به نمونه شاهد تغییرات معنی دار است (P≤0.05). میزان بتا کاروتن و گلیسرول (هر سه تیمار) نیز تغییرات معنی ­دار است (P≤0.05). به ­نظر می ­رسد که غلظت­ های مختلف نانوذرات می­ تواند باعث تغییر در میزان برخی تولیدات فتوسنتزی جلبک دونالیلا و افزایش برخی محصولات با ارزش مانند گلیسرول و بتاکاروتن شود.

کلیدواژه‌ها


 1. آیت الله ­زاده­ شیرازی، م.س.؛ شریعتی، ف.؛ کشاورز، ع. و رمضان پور، ز.؛۱۳۹۲. اثر سمیت نانو ذره  Al203 بر روی جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina. شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط. تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت.
 2. بهشتی ­فر، س.، 1390. اثر تیتانیوم و تولید رنگیزه ­های فتوسنتزی جلبک تک ­سلولی Dunaliella salina پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد زیست شناسی، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی. دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان. 110 صفحه.
 3. پورافراسیابی، م.؛ ایمانپور، ج.؛ رمضان پور، ن. و صادقی ­راد، ح.، 2013. تأثیر شدت و دوره نوری بر نرخ رشد و سنتز چربی در جلبک سبز Dunaliella salina. مجله بهره ­برداری و پرورش آبزیان. دوره 2، شماره 3، صفحات 63 تا 75.
 4. حسین ­زاده، خ.؛ گنجیان ­خناری، ع. و جعفری، س.، 1393. بررسی تاثیر غنی­ سازی آب حوضه جنوبی دریای خزر بر پارامترهای رشد ریز جلبک Spirulina platensis. تغذیه و بیوشیمی آبزیان. دوره 1، شماره 1، صفحات 71 تا 81.
 5. شرفی، ش. و غیاثوند، ن.، 1378. جلبک سوخت آینده. ترجمه از کتاب  Algae fuel for future. مجله دانشمند. دوره 36، شماره 4، صفحات 36 تا 40.
 6. قاسمی، ح.؛ مظاهراسدی، م. و کیانی راد، م.، 1379. بررسی میزان گلیسرول در جلبکDunliella salin ‎. مجله پژوهش و سازندگی. دوره 13، شماره 4، صفحات 84 تا 88..
 7. قاسمی، ی.، 1393. بررسی اثرات نانوذرات نقره بر رشد، متابولیسم و محتوای لیپیدی و رنگدان­ه ای ریزجلبک Dunalliela salina. دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان. 120صفحه.
 8. گنجیان­ خناری،ع.، 1389. کشت جلبک. گروه پژوهشی شیلات و آلاینده­ های آب خزر. 24 صفحه.
 9. میری، م. و خندان ­بارانی، ه.، 1395. تاثیر نانوذره اکسید مس بر رشد، مقدار پروتئین، کلروفیل ­ها و کاروتن جلبک Chlorella vulgaris. مجله پژوهش ­های گیاهی. دوره 29، شماره 1، صفحات 235 تا 242.‎
 10. مقدسی، ز.؛ امتیازجو، م.؛ ربانی، م.؛ لپبی، ف.؛ اذن ­اله، آ. و نریمان، م.، 1390. مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبز Dunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامة تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 27، شماره 2، صفحات 306 تا 315.
 11. Borowitzka, L.J.; Borowitzka, M.A. and Moulton, T.P., 1984. The mass culture of Dunaliellasalina for fine chemicals: from laboratory to pilot plant. Hydrobiologia. Vol. 116, No. 1, pp: 115-121.
 12. Kadar, E.; Rooks, P.; Lakey, C. and White, D.A., 2012. The effect of engineered iron nanoparticles on growth and metabolic status of marine microalgae cultures. Science of the Total Environment. Vol. 439, pp: 8-17.
 13. Kop, A. and Durmaz, Y., 2008. The effect of synthetic and natural pigments on the colour of the cichlids (Cichlasoma severum sp. Aquaculture. Vol. 16, pp: 117-122.
 14. Miki, W., 1991. Biological functions and activities of animal carotenoids. Pure & Applied Chemisrty. Vol. 63, No. 1, pp: 141-146.
 15. Pádrová, K.; Lukavský, J.; Nedbalová, L.; Čejková, A.; Cajthaml, T.; Sigler, K.; Vítová, M. and Řezanka, T., 2015. Trace concentrations of iron nanoparticles cause overproduction of biomass and lipids during cultivation of cyanobacteria and microalgae. Journal of Applied Phycology. Vol. 27, No. 4, pp: 1443-1451.
 16. Raja, R.; Hemaiswarya, S. and Rengasamy, R., 2007. Exploitation of Dunaliella for β carotene production. Appl. Microbial Biotechnal. Vol. 74, pp: 517-523.
 17. Young-Chul, L.; Kyubock, L. and You-Kwan, O., 2015. Recent nanoparticleengineering advances in microalgal cultivation andharvesting processes of biodiesel production: A review. Bioresource technology. Vol. 184, pp: 63-72.