شناخت باکتری های عامل ایجاد عفونت ادراری در زنان باردار شهر آبادان و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری ها

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تغییرات فیزیولوژیک ناشی از تغییرات هورمونی در هنگام حاملگی، به تغییر ترکیبات شیمیائی ادرار و تسهیل در رشد میکروارگانیسم­ ها منجر می­ گردد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع باکتریوری و ارتباط آن­ با برخی از متغیرهای دموگرافیک در زنان باردار مراجعه ­کننده به آزمایشگاه دکتر صحتی شهرستان آبادان بوده است. برای تهیه نمونه، از روش جمع­ آوری ادرار میانه استفاده گردید و آنالیز نمونه ­های ادرار با استفاده از تست­ های بیوشیمیایی، کشت میکروبی و آنتی ­بیوگرام صورت گرفت. نتایج نشان داد که 54/4% زنان باردار دارای پیوری و 28/8% دارای باکتریوری می باشند. بررسی فاکتورهای مختلف نشان داد بین میزان باکتریوری با سن، میزان تحصیلات، سابقه دیابت و سابقه مصرف دارو ارتباط معنی ­داری وجود ندارد. نتایج نشان داد که تقریباً نیمی از زنان باردار دارای سابقه عفونت ادراری بوده و دفع پروتئین در افراد بیمار بیش ­تر بود. در این مطالعه خانواده استافیلوکوکاسه بیش ­ترین عامل مسبب عفونت مجاری ادراری گزارش شد که بعد از آن به ­ترتیب خانواده استرپتوکوکاسیه و خانواده انتروباکتریاسه قرار دارند. بررسی مقاومت آنتی­ بیوتیکی نشان داد که در حالت باکتریوری، باکتری ­ها بیش ­ترین مقاومت را نسبت به آنتی­ بیوتیک­ های کلیندامایسین، تتراسایکلین، آزیترومایسین و سفوکسی­تین و بیش ­ترین حساسیت را نسبت به آنتی­ بیوتیک ­های جنتامایسین، نیتروفورانتوئین، آمپی­سیلین و کوتریماکسازول دارند. باکتری­ های جدا شده از نمونه ­ها در محیط کشت طبق متد آنتی بیوگرام، مقاومت ­شان بررسی شده است. طبق این بررسی، زنان باردار واقع در سه ماهه سوم بیش ­تر مستعد ابتلا به عفونت مجاری ادراری بودند و پارامترهای دموگرافیک اثر معنی­ داری در ابتلای به عفونت ادراری در زنان باردار نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Bacteria causing Urinary tract infection in pregnant women of Abadan city and study of Antibiotic resistance of these bacteria

نویسندگان [English]

 • Forough Dehdari 1
 • Masrour Zakeri nasab 2
 • Zahra Khoshnood 1
1 Department of Biology, Faculty of Science, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Modern Sciences, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Physiological changes due to the hormonal alterations during pregnancy, lead to the changes in chemical properties of urine and facilitate the growth of the microorganisms. The aim of this study was to assess the prevalence of bacteriuria and its relevance to some demographic parameters of pregnant women referred to Dr. Sehatti laboratory of Abadan city.Sampling was conducted by collected of the middle urine sample and samples were analyzed using biochemical tests, microbial culture and antibiogram. Results showed that 54.4% of examined women had the pyuria and 28.8% had bacteriuria.Study of different parameters showed that there was no significant relation between the bacteriuria and age, education level, diabetes history and taking medicines. Results showed that almost half of the examined pregnant women had the history of urinary tract infection and proteinuria was more significant in such patients. In this study Staphylococcaceae family was the most abundant agent for urinary tract infection and after that; there were Streptococcaceae and Enterobacteriaceae respectively. Results of the antibiotic resistance showed that the examined bacteria had the most resistance to Clindamycin, Tetracycline, Azithromycin, and Cefoxitin, and the most sensitivity to Gentamicin, Nitrofurantoine, Ampicillin, and Cotrimoxazole. The bacteria isolated from the specimens in a culture medium were tested according to the antibiogram method.According to results of the present study, pregnant women of third trimester were more susceptible to urinary tract infections and demographic parameters had no significant effects on occurrence of urinary tract infection in pregnant women. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pregnant women
 • Antibiogram
 • Antibiotic resistance
 • Staphylococcaceae
 1. Akinloye, O.; Ogbolu, D.O.; Akinloye, O.M. and Terry, O.A., 2006. Asymptomatic bacteriuria of pregnancy in Ibadan. Journal of Biomedical Science. Vol. 63, pp: 109-112.
 2. Alemu, A.; Moges, F.; Shiferaw, Y.; Tafess, K.; Kassu, A. and Anagaw, B., 2012. Bacterial profile and drug susceptibility pattern of urinary tract infection in pregnant women at University of Gondar Teaching Hospital, Northwest Ethiopia. Biomedical Research. No. 5, 197 p.
 3. Buckley, R.M.; McGuckin, M. and MacGregor, R.R., 1978. Urine bacterial counts after sexual intercourse. New England Journal of Medical Science. Vol. 298, pp: 321-324.
 4. Daneshyar, A.; Musavi Bahar, H. and Alikhani, M.Y., 2010. Study of the relation between unsymptomized urinary tract infection with some demographic parameters in pregnant women referred to sanitary centers of Bahar city in Hamedan province. Scientific Journal of Ilam Medical Science. Vol. 18, No. 3, pp: 89-95.
 5. Delzell, J.E. and Lefevre, M.I., 2000. Urinary tract infections during pregnancy. American Family Journal of Physician. Vol. 61, pp: 713-720.
 6. Hamdan, H.Z.; Ziad, A.H.M.; Ali, S.K. and Adam, I., 2011. Epidemiology of urinary tract infections and antibiotics sensitivity among pregnant women at Khartoum north hospital. Annals of Clinical Journal of Microbiology and Antimicrobiology. Vol. 10, pp: 1-5.
 7. Irajian, G.; Boroomand, M. A.; Rashed Marandi, F.; Rahbar, M.; Shahcheraghi, F. and Sharifi, M., 2012. Test performance standard of antimicrobial sensitivity using disc diffusion method. Tehran Pres Pubication Center. 132 p.
 8. John, N. and Miller, A., 2003. UK multicentre study of the antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens causing urinary tract infection. Journal of Infection. Vol. 46, pp: 94-100.
 9. Lawani, E.U.; Tolulope, A. and Deborah, O., 2015. Urinary tract infection amongst pregnant women in Amassoma, Southern Nigeria. African Journal of Microbiological Research. Vol. 9, pp: 355-359.
 10. Martins, A.; Hunyadi, A. and Amaral, L., 2013. Suppl 1: Mechanisms of Resistance in Bacteria: An Evolutionary Approach. Open Journal of Microbiology. Vol. 7, pp: 53-58.
 11. Mireles, A.L.F.; Walker, J.N.; Caparon, M. and Hultgren, S.J., 2015. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nature Reviews of Microbiology. Vol. 13, pp: 269-284.
 12. Okonko, I.O.; Ijandipe, L.A.; Ilusanya, O.A.; Donbarye Emmanuel, O.B.; Ejembi, J. and Udeze, A.O., 2009. Incidence of urinary tract infection (UTI) among pregnant women in Ibadan, Southern Western Nigeria. African Journal of Biotechnology. Vol. 8, pp: 6649-6657.
 13. Onuh, S.O.; Umeora, O.U.; Igberase, J.; Azikem, M. and Okpere, E.E., 2006. Microbiological isolates and sensitivity pattern of urinary tract infection in pregnancy in Benin City, Nigeria. E bonyi Journal of MedicalScience. Vol. 5, pp: 48-52.
 14. Raefi, A.; Amiri Kojoori, S.; Radjabi, M. H.; Naghipour, A.; Mokarari, S. and Arab Sarhadi, N., 2016. Study of Prevalence and Antibiotic sensitivity pattern of bacterial agents isolated from urinary tract infections of outpatients patients referred to Shohada hospital of Gonbad city. Quarterly Journal of Student Research Communication. Vol. 19, No. 61, pp: 56-67.
 15. Sussman, M.H.J., 1998. Topley and Wilson’s Microbiology and Microbiol infections. 9th ed. Newcastle upon Tyne. Arnold.
 16. Tadesse, E.; Teshome, M.; Merid, Y.; Kibret, B. and Shimelis, T., 2014. Asymptomatic urinary tract infection among pregnant women attending the antenatal clinic of Hawassa Referral Hospital, Southern Ethiopian Journal of Biomedical Research. No. 7, 155 p.