بررسی چندشکلی ژن میوستاتین (MSTN) در اسب های عرب ایران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

10.22034/aej.2020.122285

چکیده

اسب عرب از قدیمی ­ترین نژادهای اسب جهان است. این نژاد عملکرد بسیار خوبی در مسابقات استقامتی و به ­طورکلی عملکرد ورزشی داشته و در تشکیل برخی نژادهای مهم جهان نقش داشته است. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وجود چندشکلی در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺐ­های عرب (اصیل و غیر اصیل) خوزستان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش RFLP ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار گرفت. برای این ­منظور، خونگیری از 20 رأس اسب نژاد عرب ایران (10 نمونه اول از اسب عرب اصیل و 10 نمونه بعدی از اسب عرب غیراصیل) انجام شد. از نمونۀ خون­ های گرفته شده، DNA استخراج گردید و سپس واکنش زنجیره ­ای پلی مراز برای تکثیر ژن میوستاتین انجام شد. محصول PCR تحت تاثیرآنزیم، در واکنشPCR-RFLp برای تعیین ژنوتیپ نمونه ­ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متوسط هتروزیگوسیته مشاهده شده 0/477 و متوسط هتروزیگوسیته مورد انتظار نیز 0/477 در جمعیت اسب عرب اصیل بود و متوسط هتروزیگوسیته مشاهده شده 0/496 و متوسط هتروزیگوسیته مورد انتظار 0/482 در جمعیت اسب عرب غیراصیل بود. هم چنین میانگین تعداد آلل­ های موثر 1/918 در جمعیت اسب عرب اصیل و 0/934 در جمعیت اسب عرب غیراصیل بود. هم­ چنین بیش ­ترین و کم ترین مقدار شاخص شانون در جمعیت اسب عرب اصیل 0/693 و 0/500 بود و بیش ­ترین و کم ­ترین مقدار شاخص شانون در جمعیت اسب عرب غیراصیل 0/693 و 0/592 بود. تحقیق حاضر نشان داد که در جایگاه ­های ژن میوستاتین در هر دو جمعیت، چندشکلی وجود دارد. از چندشکلی های این ژن می­ توان به ­عنوان یک شاخص درشناسایی تفاوت­ هایموجود در پتانسیل­ ژنتیکی جمعیت ­های مختلف اسب عرب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


افراز، ف.ا.؛ اسماعیل­ خانیان، س.؛ رستگاری، ا. و امینی، ف.، 1381. بررسی نشانگرهای ژنتیکی خون در جمعیت ­های مختلف اسبان ایران: چندشکلی پروتئین آلبومین، پیش آلبومین، فرا آلبومین، استرازوترانسفرین در دو جمعیت اسب عرب و اسبچه خزر ایران. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 54، صفحات 40 تا 44.
بناءآبادی، ح.؛  مشایخی، م.ر.؛ حسن ­پور، ع. و ایوبی، م.ر.، 1396. مطالعه تنوع ژنتیکی اسب‌ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از مارکرها‌ی ریزماهواره. مجله پژوهش ­های علوم دامی.  دوره 27، شماره 3، صفحات 175 تا 183.
بهروزی­ نیا، ب.؛ میرحسینی، س.ض.؛ افراز، ف.؛ سهرابی، ع.؛ محمدی، س.ا.؛ شهبازی، ص. و دلیرصفت، س.ب.، 1390. توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره . نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد 3، شماره 1، صفحات 63 تا 66.
پورجعفری، ف.؛ شجاعی، ب. و شریفی، ح.، 1398. ارزیابی بیومتریک ناحیه­ی سر اسب عرب اصل ایرانی. مجله دامپزشکی ایران، دوره 15، شماره 1، صفحات 25 تا 33.
خلیلی، م.، 1387. اسب و آن­چه من می­دانم. انتشارات ذره. 690 صفحه.
سلیمانی، س.؛ سخاوتی، م.ه. و جوادمنش، ع.، 1398. توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب­گر در UTR 3' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد 11، شماره 1، صفحات 111 تا 119.
سهرابی، ع.ر.، میرحسینی، س.ض.؛ افراز، ف. و اسماعیل خانیان، س.، 1384. بررسی چندشکلی ژنتیکی در نمونه ­ای از جمعیت اسبچه خزر با استفاده از نشانگرهای .RAPD مجله پژوهش و سازندگی. شماره 69، صفحات 36 تا 40.
شریعت­ زاده، س.م.؛ قاضی ­خانی ­شاد، ع.؛ خدایی­ مطلق، م. و مهدیه، م.، 1393. ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش .PCR-RFLP مجله سلول و بافت. دوره 5، شماره 2، صفحات 157 تا 163.
گلشن، ع. و رجبی، س.، 1384. معرفی اسب ترکمن در ایران. ناشر پژواک کیوان. تهران. 220 صفحه.
مریدی، م.؛ مسعودی، ع.ا. و واعظ­ ترشیزی، ر.، 1391. مطالعه ساختار ژنتیکی اسب­ های بومی با استفاده از توالیD-LOOP ژنوم میتوکندری. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد43، شماره 2، صفحات 173 تا 182.
نوشری، ع.ر. و لواف، ا.، 1395. شناسایی چندشکلی پروموتر ژن میوستاتین با تکنیک RFLP-PCR و ارتباط آن با برخی صفات ریخت ‌شناسی در برخی نژادهای اسب. تحقیقات تولیدات دامی. دوره 5، شماره 4، صفحات 58 تا 69.
Alexandra, C.; Pherron, Mc. and Se-Jin, L., 1997. Double muscling in cattle due to mutation in the myostatin gene. Proceedings of the National Academy of Sciences. USA. Vol. 94, pp: 12457-12461.
Clop, A.; Marcq, F.; Takeda, H.; Pirottin, D.; Tordoir, X.; Bibe, B.; Bouix, J.; Caiment, F.; Elsen, J.M.; Eychenne, F.; Larzul, C.; Laville, E.; Meish, F.; Milenkovic, D.; Tobin, J. and Charlier, C.M., 2006. A mutation creating a potential illegitimate microRNA target site in the myostatin gene affects muscularity in sheep. Nature Genetics. Vol. 38, pp: 813-818.
Dall Olio, S.; Fontanesi, L.; Costa, L.; Tassinari, N.; Minieri, M. and Falaschini, A., 2010. Analysis of horse myostatin gene and identification of single nucleotide polymorphism inbreed of different morphological types. J Biomedical Technology. Vol. 10, pp: 1155-1165.
Yeh, F.C.; Yang, R. and Boyle, T., 1999. POPGENE version 1.31, Microsoft windows based free ware for population genetic analysis, University of Alberta. Edmonton. Canada.