اثرمحافظتی پاراآمینوپروپیوفنون (PAPP) در تغییرات فرایند اسپرماتوژنز در اثر تشعشعات گاما در موش صحرایی بالغ

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، صندوق پستی: 355-74135

چکیده

     پرتوهای یون‌ ساز با نفوذ به بافت‌های بدن موجب آسیب و حتی مرگ سلول و بافت می ‌شوند. تزریق ترکیبات محافظ پرتوقبل ازپرتوگیری موجب کاهش اثرات زیان‌ آور اشعه می ‌شود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تشعشعات گاما بر فرایند اسپرماتوژنز در موش صحرایی بالغ و نقش پارا آمینوپروپیوفنون به ‌عنوان محافظت‌ کننده است.
PAPP به ‌صورت داخل صفاقی در سه دوز 40، 20، 10 میلی‌ گرم بر کیلوگرم، نیم ساعت قبل از تابش اشعه ‌ی گاما (2گری) تزریق شد، حیوانات پس از 3روز کشته شده و پس از بیرون آوردن بیضه حیوانات و عملیات مربوط به آماده‌ سازی اسلاید و مطالعه‌ آن ‌ها، تعداد سلول‌ های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، اسپرم، بینابینی و سرتولی مورد بررسی و شمارش قرار گرفت.
یافته‌ ها نشان داد که در گروه تیمار با اشعه گاما با شدت 2 گری، تعداد سلول‌ های اسپرماتوگونی، اسپرماتید، اسپرم، سرتولی، بینابینی، در مقایسه با گروه کنترل به‌ صورت معنی ‌دار (0/05>P) کاهش یافت. در حالی‌ که در تعداد سلول‌ های اسپرماتوسیت اولیه گروه تیمار با گاما در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی‌ داری (0/05>P) مشاهده شد.
در پایان، گروه تیمار با PAPP و تشعشعات گاما این عوارض را نشان نداد و عملکرد PAPP به ‌عنوان یک محافظت‌ کننده به‌ خوبی مشخص شد. به نظر می‌رسد PAPP با کاهش اکسیژن‌ رسانی و ایجاد هیپوکسی، سلول‌ ها و بافت‌ ها را از اثرات زیان‌بار رادیکال های آزادکه تحت تأثیر تشعشعات گاما حاصل می‌ شوند حفظ می‌ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The protective effect of Para Amino Propiophenone (PAPP) on spermatogenesis after gamma irradiation in adult rats

نویسندگان [English]

  • Badriyeh Shojaei
  • Samaneh Zolghadri
  • Vahid Hemaiatkhah Jahromi
Department of Biology, Islamic Azad University Jahrom Branch, P.O.Box: 355-74135, Jahrom, Iran
چکیده [English]

       Ionizing radiation cause damage and even cell death to body tissues. Protective compounds are administered before radiotherapy to reduce the harmful effects of irradiation. The aim of this study was to investigate the effects of gamma radiation on spermatogenesis in adult rats and the protective role of Para amino propiophenone.
PAPP was injected intraperitoneally at different doses 40, 20, 10 mg / kg half an hour before exposure to gamma rays (2 Gy). The animals after 3 days were killed. After removing the testes of animals and preparation of slides, the number of spermatogonia, primary spermatocytes, spermatids, spermatozoa, Leydig and Sertoli were counted.
The results showed significantly reduction of the number of spermatogonia, spermatids, spermatozoa, Sertoli, Leydig, in the group that treated with 2 Gy of gamma rays, compared with the control group (P ≤ 0.05). While the number of primary spermatocytes in the gamma treatment groups compared with the control group increased significantly (P ≤ 0.05).
PAPP role as a protector was well represented. It seems that PAPP protects cells and tissues from damaging effects of free radicals under the influence of gamma radiation with low oxygen delivery and hypoxia generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spermatogenesis
  • Gamma irradiation
  • Propiophenone (PAPP)
  • Rats