اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن گیاهی کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر فاکتورهای ایمنی و آنزیمی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر ، صندوق پستی: 30

چکیده

جایگزینی سطوح مختلف روغن‌ های گیاهی با روغن ماهی می‌ تواند بر پاسخ سیستم ایمنی ماهیان تاثیرگذار باشد. این تحقیق برای ارزیابی تأثیر اسیدهای چرب بر سیستم ایمنی ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان در هنگام جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی طی یک دوره 50 روزه انجام شد. تعداد 300 عدد ماهی با وزن متوسط 6/0± 5/63 گرم و با تراکم 25 عدد به حوضچه‌ های 500 لیتری فایبرگلاس توزیع و تغذیه شدند. برای این منظور چهار تیمار با دو تکرار شامل جایگزینی روغن گیاهی کانولا با مقادیر 0، 33، 67 و 100 درصد با روغن ماهی در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج حاصله، مقادیر آنزیم ‌های کبدی (AST،ALP ، ALT و LDH) در تیمار حاوی 100% روغن ماهی به‌ طور معنی ‌داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). مقادیر لیزوزیم و ایمونوگلوبولین سرم خون نیز در تیمار حاوی 100% روغن ماهی به‌ طور معنی‌ داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود. هم ‌چنین در این تیمار مقادیر کمپلمان ‌های C3 و C4 بیش‌ تر از تیمارهای دیگر بود. ولی مقدار کمپلمان ACH50 در تیمار حاوی 100% روغن کانولا به ‌طور معنی ‌داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). با توجه به این‌ که مقادیر آنزیم ‌های کبدی در تیمارهای حاوی روغن کانولا کم‌ تر از تیمار حاوی روغن ماهی بود، می‌ توان نتیجه‌ گیری نمود که جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی در یک دوره 50 روزه، نه تنها تأثیر منفی بر فاکتورهای ایمنی و آنزیمی ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان ندارد، بلکه باعث بهبود شرایط ایمنی و آنزیمی نیز خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها