بررسی اثر لوواستاتین بر بیان ژن کد کننده پروتئین Ran در قارچ بیماری زای ترایکوفایتون روبروم (Trichophyton rubrum)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

ترایکوفایتون روبروم مهم ‌ترین عامل درماتوفیتوزیس بافت پوست و ناخن در سراسر دنیا می‌ باشد. مطالعات زیادی روی این قارچ انجام گرفته است و خصوصیات متعددی از این قارچ در زمینه بیولوژی مولکولی بررسی شده است. لیکن هیچ اطلاعاتی در مورد عملکرد پروتئین Ran در این درماتوفیت در دسترس نمی‌ باشد. در این بررسی اثر غلظت‌های متوالی لوواستاتین بر رشد قارچ ترایکوفایتون روبروم ارزیابی شد. هم‌ چنین اسید نوکلئیک RNA قارچ رشد یافته در حضور لوواستاتین با روش استاندارد از توده میسلیومی استخراج شد. پرایمرها بر مبنای بررسی توالی‌ های یکسان ژن کدکنندۀ  Ranسلول‌ های سایر یوکاریوت‌ ها طراحی گردیده و سنتز شدند. با استفاده از پرایمرهای سنتز شده و با ساخت cDNA از RNA  استخراج شده از قارچ ترایکوفایتون روبروم و براساس پروتوکل PCR، ژن Ranتکثیر شد. اثر لوواستاتین بر روی رشد قارچ مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که رشد قارچ ترایکوفایتون روبروم تحت تأثیر این دارو کاهش می‌ یابد و حداقل غلظت بازدارنده رشد 15میکروگرم بر میلی‌ لیترتعیین شد. مقایسه بیان ژن مذکور در قارچ‌ های رشد یافته در غلظت‌ های مختلف لوواستاتین  نشان داد که بیان این ژن در حضور دارو کاهش یافته و با افزایش غلظتدارو میزان بازدارندگی افزایش می ‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of Lovastatin on experession of Ran protein gene in dermatophyte pathogen Trichophyton rubrum

نویسنده [English]

  • Fatemeh Noorbakhsh
Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
چکیده [English]

Trichophyton rubrum is the most common cause agents of dermatophytosis in human skin and nail tissue. Some properties of T. rubrum have been investigated in molecular level; however no information is available regarding the Ran protein in this dermatophyte. The effects of lovastatin were investigated by using various concentrations of this medicine in T. rubrum cultures. Nucleic acids (RNA) were isolated from obtained mycelial mass of this fungus by standard methods. Pairs of primers were designed and synthesis from highly conserved regions of the Ran protein genes in other eukaryotic cells. Then primer and cDNA which synthesis of RNA extracted of T. rubrum utilized in PCR. The growth of fungi was decreases in this medium. Lovastatin depend on concentration reduced growth of fungi and gene expression of Ran protein gene, and with increase of drug concentration growth and gene expression were decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichophyton rubrum
  • Statin
  • Ran protein