بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni koumans, 1941) در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در پژوهشحاضر برخی از جنبه ‌های تولیدمثلی ماهی گل‌خورک با نام علمی Periophthalmuswaltoni به ‌صورت یک‌ساله از اسفند 1389 تا بهمن 1390 در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است. 108 نمونه ماهی ماده صید شده دارای میانگین طولی و وزنی 102/08 میلی‌ متر (22/18 ±) و 7/79 گرم (5/04 ±) و 90 نمونه ماهی نر صید شده دارای میانگین طولی و وزنی 96/19 میلی‌ متر (17/86 ±) و 6/42 گرم (3/97 ±) بوده ‌اند. میانگین فاکتور وضعیت ماهیان نر 0/49 و ماهیان ماده 0/61 محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده 0/83 به 1 محاسبه شد که اختلاف معنی ‌داری را نشان نمی‌ دهد (0/05<p). بررسی شاخص ‌های  گنادی (GSI) و کبدی (HIS) نشان می ‌دهد که شاخص گنادی در ماده‌ ها در اسفند ماه در بالاترین مقدار خود (8/09 ) و در نرها در بهمن ماه در بالاترین مقدار (0/7) می‌ باشد و شاخص کبدی در اسفند ماه در هر دو جنس نر و ماده به اوج خود می ‌رسد. میزان هم‌ آوری مطلق و نسبی به‌ ترتیب به طور متوسط 1187/62 ±2965/58 و 56/05±438/22 عدد تخمک بوده است. قطر تخمک ماهیان ماده در بازه 0/042 – 66/0 میلی‌ متر قرار داشت که مقدار متوسط قطر تخمک 0/453 میلی ‌متر با انحراف معیار 0/160± محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of the reproductive biology in mudskipper Periophthalmus waltoni koumans, 1941 in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Tahereh Afshar 1
  • Asghar Abdoli 2
  • Bahram Hassanzadeh Kiabi 1
1 Department of Marin biology, Faculty of Biological Science, University Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Department of Biodiversity, Environment Sciences Research Center, university Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

 The present study was conducted on aspects of reproductive biology of Mudskipper, Periophthalmus waltoni from Hormozgan Province. 198 specimens were catch from March 2011 to February 2012. The mean (±SD) total length and weight for 108 female specimens were 102.08±22.18 mm, 7.79±5.04 g and for 98 male specimens were 96.19±17.86 mm, 6.42±3.97 g, respectively. The overall sex ratio 0.83 male to 1 female was observed but was not significantly different from the theoretical 1:1 (P>0.05). The mean (±SD) absolute fecundity was 2965.58± 1187.62 eggs. The egg diameter was 0.66- 0.042 mm; that it’s mean was 0.453 (±0.160). The HSI index reached their peaks in March for both sexes. The mean relative fecundity was 438.22±56.05 eggs. The Gonadosomatic index (GSI (were 8.09 for female and 0.7 for male. The Gonadosomatic Index (GSI) for females reached its peaks in March while for male reached its peak in January. The mean of condition factor of male and female were 0.49 and 0.61 respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periphthalmus waltoni
  • Hormozgan province
  • Reproductive biology