بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی به منظور مدیریت تالاب صنایع فولاد به عنوان زیستگاه پرندگان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، صندوق پستی 61555-163

2 گروه محیط‌زیست ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی : 775-14515

چکیده

تالاب صنایع فولاد یکی از مهم ‌ترین و بزرگ‌ ترین تالاب‌ های نیمه‌ مصنوعی استان خوزستان است که از لحاظ زیستگاه ماهیان، پرندگان آبزی و کنار آبزی دارای ارزش زیادی می‌ باشد و با توجه به اهمیت و ارزش‌ های ویژة بوم‌ شناختی پرندگان آبزی در مناطق تالابی، اطلاع از تغییرات مربوط به جمعیت ‌های گونه‌ های مختلف پرندگان و تغییرات آن‌ها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این گونه مناطق دارد. بنابراین مطالعة حاضر با هدف شناسایی و مقایسه تراکم و تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی در نیمه دوم سال1387 به انجام رسید. در این پژوهش، شمارش پرندگان به‌ صورت ماهانه از مهرماه تا اسفند ماه سال1387 و به‌ روش "Total Count " که روش پیشنهادی WI است، صورت گرفت. در این تالاب 13 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به 7 خانواده در طول دوره 6 ماهه مورد مطالعه، شناسایی شد. نتایج به‌ دست آمده از درصد فراوانی خانواده‌ های پرندگان تالاب صنایع فولاد حاکی از آن است که در فصل پاییز خانواده یلوییان با 33/98% و در فصل زمستان، خانواده آوستیان با 36/78% بیش ‌ترین فراوانی را به ‌خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر نتایج حاصل از کاربرد شاخص ‌های تنوع زیستی نشان می ‌دهد که مهر ماه از لحاظ تنوع گونه ‌ای شانون – وینر و سیمپسون (0/829، 0/657)، ماه‌ های مهر و آبان از لحاظ غنای گونه‌ ای مارگالف و منهیک (0/527، 1/604) و بهمن ماه از لحاظ شاخص ‌های یکنواختی کامارگو و سیمپسون (0/817 و 0/892) دارای بیش ‌ترین تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی در بین ماه‌ های مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Diversity and Density of Water Birds & Wader in Order to Manage Sanye Foolad Wetland as Birds Habitat

نویسندگان [English]

  • Azam meshkin 1
  • Behroze Behrozirad 2
  • Shabnam saffarian 1
  • Azam karimpoor Dasht Bozorg 1
1 Department of Environmental Science, Assessment and land preparation, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 61555-163, Ahvaz, Iran
2 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box:14155-775, Tehran, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: sabasaffarian@yahoo.com 

Sanaye Foolad wetland is one of the largest and most important semi-artificial wetlands in Khuzestan province that in terms of habitat of fish , water birds and waders is too valuable and according to the importance and special ecological values of water birds in wetland fields , awareness of changes related to the population of different species of birds , has basic role in management of these kind of areas. Therefore, the present study is done to identify and compare the density and diversity of water birds and waders come out in the second half of 2008.In this research, birds were counted monthly from October to March 2008 and according to "total count" method which is the recommended method of WI. In this wetland 13 species of water birds and waders from 7 families were identified during 6 month period of the research. Results that are achieved from frequency of bird families in sanye fulad wetland shows that in fall, Rallidae (33.98%) and in winter Recurvirostridae (36.78%) have had the maximum frequency. In the other hand, results obtained using biodiversity index shows that October in terms of Shanon-Winer &S impson diversity (2.657, 0.829), October and November in terms of Menhinx & margalf species richness (1.604, 0.527) and February in terms of Karmago and Simpson evenness index (0.892, 0.0817) possess the most biodiversity of water birds and waders during the research period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water birds
  • Wetland
  • Water Birds & Wader
  • Density
  • Indicators of Diversity