بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی به منظور مدیریت تالاب صنایع فولاد به عنوان زیستگاه پرندگان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، صندوق پستی 61555-163

2 گروه محیط‌زیست ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی : 775-14515

چکیده

تالاب صنایع فولاد یکی از مهم ‌ترین و بزرگ‌ ترین تالاب‌ های نیمه‌ مصنوعی استان خوزستان است که از لحاظ زیستگاه ماهیان، پرندگان آبزی و کنار آبزی دارای ارزش زیادی می‌ باشد و با توجه به اهمیت و ارزش‌ های ویژة بوم‌ شناختی پرندگان آبزی در مناطق تالابی، اطلاع از تغییرات مربوط به جمعیت ‌های گونه‌ های مختلف پرندگان و تغییرات آن‌ها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این گونه مناطق دارد. بنابراین مطالعة حاضر با هدف شناسایی و مقایسه تراکم و تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی در نیمه دوم سال1387 به انجام رسید. در این پژوهش، شمارش پرندگان به‌ صورت ماهانه از مهرماه تا اسفند ماه سال1387 و به‌ روش "Total Count " که روش پیشنهادی WI است، صورت گرفت. در این تالاب 13 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به 7 خانواده در طول دوره 6 ماهه مورد مطالعه، شناسایی شد. نتایج به‌ دست آمده از درصد فراوانی خانواده‌ های پرندگان تالاب صنایع فولاد حاکی از آن است که در فصل پاییز خانواده یلوییان با 33/98% و در فصل زمستان، خانواده آوستیان با 36/78% بیش ‌ترین فراوانی را به ‌خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر نتایج حاصل از کاربرد شاخص ‌های تنوع زیستی نشان می ‌دهد که مهر ماه از لحاظ تنوع گونه ‌ای شانون – وینر و سیمپسون (0/829، 0/657)، ماه‌ های مهر و آبان از لحاظ غنای گونه‌ ای مارگالف و منهیک (0/527، 1/604) و بهمن ماه از لحاظ شاخص ‌های یکنواختی کامارگو و سیمپسون (0/817 و 0/892) دارای بیش ‌ترین تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی در بین ماه‌ های مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها